હરિવિચરણ

વિશ્રામ ૪

દોહા

ગામ ધોલેરે આયકે, દિયે સબકું દરશન ॥

નીરખી જન નિજનાથકું, મગન ભયે હે મન ॥ ૧ ॥

ચોપાઈ

ધન્ય ધન્ય ધોલેરા ગામ, જિયાં ભક્ત રહત નિષ્કામ ॥

પંચવ્રત પર પ્રીત હે ઘની, ગ્રહી ટેક ન તજે આપની ॥ ૨ ॥

ઐસે ભક્ત દેખી ભગવંતા, ભયે હે રાજી આપે જ્યું અત્યંતા ॥

સતસંગી સબ દેખે શિરોમની, સંતકી સેવામેં શ્રદ્ધા ઘની ॥ ૩ ॥

ઐસે ભક્ત દેખી ભયે રાજી, બોલાયે ભક્ત ભાવિક પૂંજાજી ॥

સુનહો પૂંજાજી પરમ વિવેકા, આંહિ મંદિર કરિયે કહું એકા ॥ ૪ ॥

તામે બૈઠાયે સુંદર મૂરતિ, જો તમકું હોય વાત એ ગમતી ॥

તબ બોલ્યા પૂંજાભાઈ હરિજન, અંતરજામી સ્વામી ધન્યધન્ય ॥ ૫ ॥

એહ ઘાટ હૈ મેરે હૈયે, સો તમ કહે નાથ વિન કૈયે ॥

મનોરથ એ હે મેરા મનકા, કરી રાખેતે બોહોત દનકા ॥ ૬ ॥

એહ દેશમેં સંત ન ઠેરે, રહિકે રાત ચલત સવેરે ॥

જો કરો મંદિર આંહિ મહારાજા, તો રહે સબ સંતનકો સમાજા ॥ ૭ ॥

યું કહિ જોરે સબે જુગ પાનિ, તબ બોલે પ્રભુજી સુખદાનિ ॥

સુનહું સતસંગી ભક્ત હમારે, કરિહું મંદિર સુંદર સારે ॥ ૮ ॥

ઐસે કહિ મંદિર કરાવા, તામે મદનમોહન પધરાવા ॥

મદનમોહનજી બેઠાયે મંદિરમેં, કિયા એ કાજ મહારાજે અચિરમેં1 ॥ ૯ ॥

મદનમોહન શોભત અતિઅતિ, પાસે બેઠાઈ આપકી મૂરતિ ॥

એતને કામ કરીકે મહારાજા, ચલે આપે રાજ અધિરાજા ॥૧૦॥

ગામ ગોરાસે ગયે ગિરધારી, પીને2 ત્યાં જઈ સુંદર વારિ ॥

સોઢી આકરુ કાદિપુર ભડિયાદે, આમલી નવાગામ ભોલાદે ॥૧૧॥

કમિતાલ કોઠડિયા સર્ગવાળા, રતનપુર ફેદરા રૂપાળા ॥

ઝિંઝર ગામે ગયે ગુનવંતા, સંગે સંઘ હતે બહુ સંતા ॥૧૨॥

ગામ ખરડમેં આયે હે નાથ, બોત ઘૃતે જન જમાંયે નિજ હાથ ॥

ગામ ગાંફકે હે ભક્ત ઉદારા, ત્યાં તો પધારે પ્રભુ બહુવારા ॥૧૩॥

પછમ ગામ પીપલી કહત હે, ભલે ભક્ત તાહિમેં રહત હે ॥

કમિયાળાકી કહું ક્યા બડાઈ, વેરમવેર3 જ્યાં આયે સુખદાઈ ॥૧૪॥

ખસતા ખડોળ રોઝકે રયેહે, જસકા ગામ ધંધુકે ગયેહે ॥

ઐસે ભાલમેં ફિરે ભગવંતા, દઈ દરશ બહુ ઉદ્ધારે જંતા ॥૧૫॥

દોહા

બારામે બહુ ગામ હે, કહું તાહિકે નામ ॥

જગજીવન જ્યાં જ્યાં ગયે, ભયે સો પૂરણકામ ॥૧૬॥

ચડોતરકે ચિંતવી, કહું ગનીકે ગામ ॥

સોઈ જાગ્ય સંભારિયે, જ્યાં ગયે હે સુખધામ ॥૧૭॥

ચોપાઈ

ગળિયાના વરસડે બહુવારા, ગયે દુઘારિયે પ્રાન આધારા ॥

આડેવા બરોડામેં બહુનામી, આયે પુનાદસે ચાંગડે સ્વામી ॥૧૮॥

દેથલી લિંબાસી ગામ સાહેલા, તિયાં આપે ગયે અલબેલા ॥

ઈદરનજ ખાનપુરમાંઈ, ગામ ગોલાને ગયેતે સુખદાઈ ॥૧૯॥

મિતલી ગુડેલ ગોરાડ્ય ગામા, બુધેજમાં બહુ કિયે વિસરામા ॥

ગામ મોરજ્ય ઊંટવાળા ખંભાત્યે, બદલપુરમેં રયે હરિ રાત્યે ॥૨૦॥

ગામ દેવાણ ગયે અવિનાશી, બોચાસનમેં રયે સુખરાશી ॥

સેરડી ઝિલોડ બામણગામા, તિયાં પધારે તે સુખધામા ॥૨૧॥

ગામ બોરસદ અરું સુંદરના, વેરે પધારે હે અશરન શરના ॥

દેદરડા દાવોલ ગામ ગાંના, તિયાં ગયે રયે આપે ભગવાના ॥૨૨॥

વલાસન કરમસદ કૈયે, ગામ જોળ્યે સુનાવ સો લૈયે ॥

ધન્ય ધન્ય વરતાલ્યકે વાસી, જિયાં બહુત રહે સુખરાસી ॥૨૩॥

કિયે સમૈયા ઉત્સવ અનંતા, તિયાં મિલે સત્સંગી બહુ સંતા ॥

દિયે દરશ સ્પરશ દિન રાતી, કિયે સંત સુખી બહુભાતી ॥૨૪॥

પીછે કિયે ત્યાંહિ મંદિર તીના, તામેં બેઠાયે અતિ મૂરતિ નવીના ॥

બાંધે ધામ શ્યામ સુખકારી, કરહી દરશન બહુ નરનારી ॥૨૫॥

જોજો જન દરશન કરહી, સોઈ જન ભવફેરા ન ફરહી ॥

સતસંગી સંતકું આપે કૈયે, ઇયાં આવના દોઉ સમૈયે ॥૨૬॥

રામનૌમી પ્રબોધની એકાદશી, વિન તેડે ત્યાં આવના હુલસી ॥

ઐસે આગન્યા કરી હરિ આપે, માની લીની સબ જન નિષ્પાપે ॥૨૭॥

પીછે પધારે પ્રભુ જેહિ ગામા, સુનો સબે કહું તીનકે નામા ॥

ગામ સંજાયા ચાંગા રુ વળોટે, રોન્ય આખરોલ્ય ભક્ત હે મોટે ॥૨૮॥

જેંડવેપરે પ્રભુજી પધારે, નરસંડામેં આનંદ વધારે ॥

કણઝરી બોરિયાવી જો કયે, સામરખામેં રાત હરિ રયે ॥૨૯॥

પણસોરા ઉમરેઠ ડાકોરકું, ગયે હરિ ત્યાં દેખે હે ઠાકોરકું ॥

ગામ થામના હિરંજ ચુણેલે, તિયાં ગયેતે આપે અલબેલે ॥૩૦॥

વરતાલ્યસે વારુની4 દિશમેં, કહું ગામ હરિજન હે જિસમેં ॥

બાંધની ગામ મેળાવ્ય પીપલાવ્યે, તિયાં શ્રીહરિ બહુ વેર આવ્યે ॥૩૧॥

ગામ પાળજ આયે ત્રંબોવાડે, દેઈ દરશ હરખ પમાડે ॥

તારાપુર સોજીતરા સોઈ, રોનજ કોઠાવી દેખે હે દોઈ ॥૩૨॥

ડાલી મંગરોલ્ય મયારી પરિયજે, સંજીવાડાકા જન મન રજે5

વસુ અલંદરે ગયેતે મહારાજા, ગયે માતરમેં નિજજન કાજા ॥૩૩॥

શે’ર ખેડા રધવાનજ રયે, ગામ પલાના ડભાનમેં ગયે ॥

તિયાં વસત હે બહુ હરિજન, દેખી અનઘ ત્યાં કિયે હે જગન ॥૩૪॥

અતિ સામર્થી દેખાઈ ત્યાં શ્યામ, પીછે ચલે દેખન જન ગામ ॥

ગામ હાથરોલી વનસર વાસી, ગયે બિલોદરે શ્યામ સુખરાશી ॥૩૫॥

નડિયાદ પિપલગ પધારે, બામનોલીમેં આનંદ વધારે ॥

ગામ ટુંડાવ પીયજ દેગામે, દિયે જનકું દરશન શ્યામે ॥૩૬॥

દોહા

ઐસે હરિ ફિરી અવની, કિની ચરન અંકિત ॥

સો ધરા પર જન હે, વાકે ભાગ્ય અમિત ॥૩૭॥

ચોપાઈ

ગામ અરેરે ગયે સુખસિંધુ, મેમદાવાદમેં આયે દીનબંધુ ॥

ગામ વડથલ સુંજ હે સારે, ડડુસરમેં પ્રભુજી પધારે ॥૩૮॥

કઠલાલ્યમેં આયે હે કૃપાળુ, ગયે તોરને જન પ્રતિપાળુ ॥

આંતરોલી ઊંટડિયે મહાદેવ, તિયાં ગયે દેવાધિદેવ ॥૩૯॥

લુવાડ્ય સલકી ઘોડાસરમેં, રહે હાથરોલી આનંદ ભરમેં ॥

કુના ગામ અરુ વાંઠવારી, તિયાં પધારે હે શ્યામ સુખકારી ॥૪૦॥

ગામ માંકવા રુ કેશારા કહાઈ, હરિપુર ગયે સંત સુખદાઈ ॥

ગામ ગામડી મઈજે મહારાજા, આયે વિસ ચોસર જન કાજા ॥૪૧॥

 

ઇતિ શ્રીનિષ્કુળાનંદમુનિ વિરચિતે હરિવિચરણ ગ્રંથે ચતુર્થો વિશ્રામઃ ।

 

વિશ્રામ 🏠 home ગ્રંથ મહિમા વિશ્રામ ૧ વિશ્રામ ૨ વિશ્રામ ૩ વિશ્રામ ૪ વિશ્રામ ૫ વિશ્રામ ૬ વિશ્રામ ૭ વિશ્રામ ૮