હરિવિચરણ

વિશ્રામ ૨

 

દોહા

કિતનેક દિવસ ત્યાં રહે, સંતસંગે સુખધામ ॥

પીછે ચલે હે મહાપ્રભુ, દેખન ગામો ગામ ॥ ૧ ॥

ચોપાઈ

સોરઠ દેશમેં ફિરે સુખકારી, કહું સો ગામ કે નામ વિચારી ॥

કાણક ગામ માળિયામેં આયે, જ્યાંહિ ભક્ત વસત મનભાયે ॥ ૨ ॥

કાલવાની ગામ અગત્રાઈ, જ્યાં રહત ભક્ત પરવતભાઈ ॥

કેશોદ ગામ ગામ હે મઢડા, જ્યાંહિ ભક્ત જેઠા મેર બડા ॥ ૩ ॥

ગામ માંગલુ1 અરુ આખા ગામે, આયે હરિ નરસિંહ દ્વિજ ધામે ॥

પીપલાણા ગામે આયે સુખકંદા, જ્યાંહિ મિલે સ્વામી રામાનંદા ॥ ૪ ॥

નાવડા ગામ મેઘપુર આયે, જ્યાંમેં દ્વિજ બહુત જિમાયે2

ત્યાંસે માનાવદ્ર આયે મહારાજા, જ્યાં હરિજનકો બહોત સમાજા ॥ ૫ ॥

મીતલી પાડોદર જ્યું પંચાળુ, સીલ માધવપુર ગયે હે દયાળુ ॥

સમેધા સુત્રેજ ગામ વનથલી, ભક્ત કલ્યાને ભક્તિ કરી ભલી ॥ ૬ ॥

જીરનગઢ3 આયે જગદીશા, ભવ બ્રહ્મા સબ અમરકે ઈશા ॥

તિયાં મનમેં યું ધારે મહારાજા, કરનો મંદિર શ્રીકૃષ્ણકે કાજા ॥ ૭ ॥

સત્યસંકલ્પ અસત્ય ન હોઈ, બાંધેહિ ધામ જાને સબ કોઈ ॥

એક દિન આપ ગયે કુંતિયાના, દેવડે ગયે હે શ્યામ સુજાના ॥ ૮ ॥

ભાડેર ગામમેં ભક્ત હે ભારી, ઝિંઝરી આયે આપે સુખકારી ॥

જમુનાવડ પુર હે ધોરાજી, દેખી ભક્ત ભયે મન રાજી ॥ ૯ ॥

ફનેની સાંકળી પ્રબડી ગુંદાળુ, જેતલસરમેં આયે દયાળુ ॥

જેતપુર અરુ ગાલોલ ગામા, ભક્ત હેત ત્યાં ગયે સુખધામા ॥૧૦॥

રબારિકું રાનપુર મોટે, ગોરવિયાળી ગયે લુંનાકોટે ॥

જે જેહ ગામ ગયે રયે રાતે, તે તેહ ગામ મેં કહ્યે ન જાતે ॥૧૧॥

દોહા

એહિ ભાતી હરિ વિચરે, ભૂમિ પર ભગવાન ॥

દઈ દરશન આપકો, કર્યો બહુકો કલ્યાન ॥૧૨॥

નાઘેર વસે વાલાકમેં, ભક્ત અતિ ભાવિક ॥

ઘનશ્યામ ફિરે ગો’લવાડમેં, સો કહું કરી વિવેક ॥૧૩॥

ચોપાઈ

ઉના સિમર ભટવદર, બારપટોળી આયે શ્યામ સુંદર ॥

ગામ રાજુલા વસે હે વાવેરે, આયે ગામ ઘાણલે એહ ફેરે ॥૧૪॥

મેરિયાના ગોરડકા ગામા, ગાધડકે હોઈ ચલે સુખધામા ॥

પિઠવડીમેં પધારે પ્રભુજી, એહ ભક્તકી ભક્તિ અતિ રજી4 ॥૧૫॥

મવા5 પેથલપુર તલાજા, ગયે સિંહોર રાજ અધિરાજા ॥

ભાવનગર ઉમરાળે આયે, રાજપીપળે ભક્ત મન ભાયે ॥૧૬॥

ગામ ગઢાળીમેં ભક્ત ભલેરે, પ્રભુ પધારે તિહાં બહુવેરે ॥

ગામ વનાળી ગુંદાળા ગામા, માલપુરામેં રહે ચઉ જામા6 ॥૧૭॥

આયે આસોદર ગામ રળિયાને, રહે ગઢડે સો હે જગ જાને ॥

દેખી પવિત્ર અતિ હરિજન, રહે ત્યાં ભાવ કરી ભગવન ॥૧૮॥

કરે બહોત સમૈયા ત્યાં મેળે, ભયે ભક્ત સંત ત્યાં ભેળે ॥

દઈ દરશ સ્પરશ દયાળે, કિને સંત બહુત સુખાળે ॥૧૯॥

આપ સામર્થી વાવરી અપારા, કિયે અનંત જીવકે ઉદ્ધારા ॥

ત્યાંસે ચલી ફિરે જેહ ગામા, સુનહો સબે કહું તિનકે નામા ॥૨૦॥

દોહા

કહું કાઠિયાવાડ્યકે, સુંદર ગામકે નામ ॥

જ્યાં જ્યાં વિચરે જગપતિ, સુખદ સુંદર શ્યામ ॥૨૧॥

ચોપાઈ

ખોપાળા લાખનકા ગામા, અડતાળા વનોઠ ગયે તે શ્યામા ॥

ઉગામેડી ગામ નિંગાળા, નીરખી નાથ જન ભયે હે નિહાળા ॥૨૨॥

પીપળિયા ઇંગોરાળામેં આઈ, તાજપર સુરકે સુખદાઈ ॥

સરવઈ ઝિંઝાવદર રયે હે, કેરિયે નસિતપુર ગયે હે ॥૨૩॥

ચાડા ગામ અલમપુર વળે,7 પચેગામાદિ ફિરે હે સગળે8

રોઈસાળા પાટના પાનવી, રતનપુર ગયે કહે કવિ ॥૨૪॥

ઝમરાળા ગામ કહિયે કારિયાની, તિયાં પધારે પ્રભુ સુખદાની ॥

ભક્ત ભાવિક વસે જિયાં સારે,9 એહિ ગામ પ્રભુજીકું પ્યારે ॥૨૫॥

લાઠીદડ ગામ સમઢિયાળું, કુંડળમેં પધારે હે દયાળુ ॥

શે’ર બરવાળે બહુનામી, આયે સતસંગી હિત સ્વામી ॥૨૬॥

રોજિદ બેલા સાપર ગુંદા ગામે, ગામ ખાંભડા પધારે હે તામેં ॥

સારંગપુરમેં સુંદર શ્યામે, બહુત લીલા ત્યાં કરી સુખધામે ॥૨૭॥

બગડ જાલિલા સુંદરિયાના, અનિયાલી સાલાસર કરે સ્નાના ॥

ચંદ્ર મોરસિયા વાગડ બડભાગી, જિયાં પધારે હે શ્યામ સુવાગી10 ॥૨૮॥

ભેંસજાળ્ય લુયે11 કરી લીળા, બહુત સંત ત્યાં ભયે હે ભેળા ॥

નાથ રહે નાગડકા માંઈ, ભક્ત સુરા નીરખી હરખાઈ ॥૨૯॥

ગામ કોરડા સુદામડા સોઈ, ગામ ગાંરાભડી પાળિયાદ જોઈ ॥

કાનિયાડ બોડી રુ રેફડા, અલાઉ બોટાદમેં ભક્ત હે બડા ॥૩૦॥

નાગલપુરા ભીમડાદ ગામ, સુખપુર રહે સંત સંગે શ્યામ ॥

ગોરડકા સરતાનપુર સોઈ, કંધેવારિયે ગયે હે નિરમોઈ ॥૩૧॥

પીપરડી મોઢુંકા હાથસની, સોમનાથ ભોંયરે ગયે સુખધની ॥

કડુકા અનિયાળી કાળાસર, જસદન ગયે હે શ્યામસુંદર ॥૩૨॥

કોટડા રાયપુર ગોખલાના, વાંકિયા વાસિકે કરે હે કલ્યાના ॥

ગામ ખંભાળા ભડલી કેરાળા, ત્યાંહિ પન ગયે હે દયાળા ॥૩૩॥

રામપુર અરુ માંડવધારા, વાવડી ગયે હે પ્રાન આધારા ॥

કરિયાણા નિલવલા નડાળુ, પીપલિયે પધારે હે દયાળુ ॥૩૪॥

દેરડી ગામ સરતાનપુરમેં, રહી રાત ચલે હરિ ભોરમેં12

એસે અવનિ અટન13 કરીકે, દઈ દરશ તારે જન નીકે14 ॥૩૫॥

દોહા

જ્યાં જ્યાં વિચરે જગપતિ, સહજાનંદ સુખખાન ॥

ત્યાં ત્યાં તારે જીવકું, દેઈકે દરશન દાન ॥૩૬॥

આપ અટન અવનિ કિયે, સુખસિંધુ ઘનશ્યામ ॥

હરિ વિચરે હાલારમેં, કહું તેહિ ગામકે નામ ॥૩૭॥

ચોપાઈ

આટકોટ આયે અવિનાશી, સતાપુર ગયે સુખરાશી ॥

ગામ બંધિયા માંડવે બહુનામી, દિયે હે દરશન દાસકું સ્વામી ॥૩૮॥

ગામ સિસાંગ મોવૈયા માંઈ, આયે ગોંડળ શ્યામ સુખદાઈ ॥

ગામ ગોમટા વિરપુર ડયે, ઉમરાલી ધોલીધારમેં ગયે ॥૩૯॥

કંડોરડા દુધિવદ્ર દયાળુ, ઝાંઝમેર ગયે હે કૃપાળુ ॥

ઉપલેટા જાળિયા ગણોદે, ભાયાવદ્ર આયે મન મોદે ॥૪૦॥

મુલેલા રાજવડ સનોસરા, કાલાવડે જન જાદવ ખરા ॥

પીપલિયા વડા ખિરસરા, રાજકોટસેં ગયે હે ખોખરા ॥૪૧॥

પડાસન સરધાર સુખદાઈ, આયે હરિ ઉમરાલી માંઈ ॥

કુંદનિ ભાડલા રાજપર, ખાંભે આયે હે શ્યામસુંદર ॥૪૨॥

 

ઇતિ શ્રીનિષ્કુળાનંદમુનિ વિરચિતે હરિવિચરણ ગ્રંથે દ્વિતીયો વિશ્રામઃ ।

 

વિશ્રામ 🏠 home ગ્રંથ મહિમા વિશ્રામ ૧ વિશ્રામ ૨ વિશ્રામ ૩ વિશ્રામ ૪ વિશ્રામ ૫ વિશ્રામ ૬ વિશ્રામ ૭ વિશ્રામ ૮