હરિવિચરણ

વિશ્રામ ૭

દોહા

જોજો ગામ ગનીકે કયે, જ્યાં ગયે રયે ઘનશ્યામ ॥

અબ નહાયે જ્યાં નાથજી, કહું સોયે સ્થળકે નામ ॥ ૧ ॥

ચોપાઈ

છપિયે ના’યે હરિ આનંદભરમેં, બગિયા ચુડિયા દોનું સરમેં ॥

મનોરમા સરજુ સરિતા, તામેં નાહિ નાથ કિન પુનિતા ॥ ૨ ॥

ઘાઘરા નદી કે ઘાટ અનુપા, તામેં ના’યે ઘનશ્યામ સુખરૂપા ॥

ટેડી રૂડી નદી જો રાવતી, તામેં નાથ ના’યે પ્રાનપતિ ॥ ૩ ॥

બડી રાવતી નદી વિસવિ, તામેં ના’યે હરિ કહત હે કવિ ॥

બાલવાકુંડ ગંડકીમેં ઘનશ્યામ, ના’યે ઓરમેં સંત સુખધામ ॥ ૪ ॥

ગંગા યમુના જ્યું નદી ગોમતી, એહ નદીમેં નહાયે પ્રાનપતિ ॥

ગંગાસાગર અરુ કપિલાશ્રમે, ના’યે નાથ તાંહિ એક સમે ॥ ૫ ॥

રામેશ્વર સિંધુકે ઘાટજું, તાહિમેં નાયે વરનિરાટજું ॥

શિવકાંચિ વિષ્ણુકાંચિમેં જાઈ, એહ નદીમેં નાયે સબે સુખદાઈ ॥ ૬ ॥

પંઢરપુરમેં નિરમળ નીરા, તામેં નહાયે શ્યામ સુધીરા ॥

ધર્મપુર નદી ના’યે સુખધામા, નઉતમ નીર નદીકે નામા ॥ ૭ ॥

પનછ ચિખલીકી નદી નિહાળે, નાથ ના’યે જન કિન સુખાળે ॥

તાપીનદીમેં ના’યે જબ નાથ, દિયે દરશન જન કિન સનાથ ॥ ૮ ॥

ચોકિમેં રહી ચતુર સુજાન, ચીની નદીમેં કિને હે સ્નાન ॥

ભરોચ શહેર ના’યે નદી રેવા,1 વિશ્વામિત્રી ના’યે જુગ દેવા ॥ ૯ ॥

મહી નદી ના’યે સુખસિંધુ, સાબર ના’યે દીનકે બંધુ ॥

ભોગવતીમેં ના’યે ભગવાના, ભદ્રાવતીમેં કરે હે સ્નાના ॥૧૦॥

નિલકા ના’યે નદી ઉતાવળી, ઐસે નહાયે નદી નિરમળી ॥

શિયોર ના’યે બ્રહ્મકુંડમાંહિ, ત્યાંસે સરિત શિત્રોજી2 જો નાહિ ॥૧૧॥

ગોપનાથે નીરનિધિમેં3 ના’યે, ડાંઠા મવાકી નદી સુખદાયે ॥

ચંદ્રભગા પિપાવાવ્યકે પાસે, તામેં નહાયે નાથ હુલાસે ॥૧૨॥

ધાત્રવડી બડી નદી જન જાનો, ના’યે નાથ તામેં સબ માનો ॥

ઉને મછંદરી કે નિરમળ નીરા, તામેં ના’યે ઘનશ્યામ સુધીરા ॥૧૩॥

ગુપ્તપ્રયાગમેં ના’યે ગુનવંતા, અતિ કૃષ તન ત્યાગ અત્યંતા ॥

લોઢવે ના’યે વાપી4 અરુ કૂપે,5 ભયે પવિત્ર એ તીરથરૂપે ॥૧૪॥

કોડિનાલકી નદી નવીના, તામાંહિ હરિયે સ્નાન કીના ॥

પાટન ના’યે હિરણ્ય સરસ્વતિ, માલિયે મેગન ના’યે મહામતિ ॥૧૫॥

નોલિ નદી ના’ય કે અવિનાશી, શહેર માંગરોળ આયે સુખરાશી ॥

ત્યાં વાપી કૂપ સરોવર ના’યે, ત્યાંસે ચલીકે લોજમેં આયે ॥૧૬॥

તાંહિ નાયે નાથ વાવ્યકે વારિ, પીછે રહે એહ ગામમેં વિચારી ॥

સ્વામી કે સંત ત્યાં રહત સમોહા, જાકું કામ ક્રોધ નહિ મોહા ॥૧૭॥

ઐસે સંત જાનીકે શીલવંતા, તાકે ભેળે રહે ભગવંતા ॥

બોહોત દિન ત્યાં રહે રંગભીને, દેખાયે પ્રતાપ આપ નવીને ॥૧૮॥

સોતો બાત હે અતિ અનુપા, અબ કહું હરિ કરે તીરથસ્વરૂપા ॥

કાલવાની આયે કૃપાનિધાના, ત્યાંહિ નદીમેં કિને સ્નાના ॥૧૯॥

સુંદરગામ એક અગત્રાઈ, કિની6 પવિત્ર નાથ નદી ના’ઈ ॥

રિબડી ઓજત નદી અનુપા, ના’યે પિપલાને કિને ગંગારૂપા ॥૨૦॥

પંચાળે ના’યે સાબલી સરમેં, કિયે ઉત્સવ ત્યાં આનંદભરમેં ॥

માનાવદર નદી ના’યે અનુપા, નાથજી ના’યે હે લક્ષ્મીકૂપા ॥૨૧॥

મેઘપુરકી નદી નવીના, ઉબેનમેં આપે સ્નાન કીના ॥

ભાડેર નદી નિરમળ જાની, ભદ્રાવતીમેં ના’યે સુખદાની ॥૨૨॥

બિનુ મોજ્ય નદી ઉતાવળી, દુધીવદ્ર ના’યે ફોફલ નિરમળી ॥

ફનેની સુંદર નદીકે નેડે, જેતપુર ના’યે નાથ દડેડે7 ॥૨૩॥

જીરનગઢ જો કુંડ દામામેં, ના’યે નાથ નદી કાલવામેં ॥

ના’યે સિત્રોજી કાંકચ્ય ગામે, ના’યે કરિયાને કાલુભાર તામેં ॥૨૪॥

ગાલોલ્યે ગાલોલિયે સુખે શ્યામ, ગોંડળે ગોંડળિયે ના’યે સુખધામ ॥

બંધિયે નદીમેં કરમાલ કોટડે, છાપરવાડી ના’યે કંડોરડે ॥૨૫॥

કાલાવડ ના’યે નદી કાલાવડી, ધુતારપુર ના’યે ફુલઝર રૂડી ॥

મોડે અલિયે ના’યે રુપારેલે, ભાદરે ઊંડ્યે8 ના’યે અલબેલે ॥૨૬॥

આજી નદી ના’યે રાજકોટે, સરધાર ના’યે સર સુંદર મોટે ॥

મછો ના’યે વાંકાનેર મોદ ભરે, આટકોટ બુટાનપુરી ભાદરે ॥૨૭॥

ગઢડે ના’યે ઘેલે ઘનશ્યામ, સતસંગી સંત સહિત સુખધામ ॥

એહ નદી સબ પર શિરોમનિ, નાહિ નાથ કિની પતિત પાવની ॥૨૮॥

બોટાદે કૂપે લોયે ભાદરમેં, સુખપુર ના’યે કેરી સાદરમેં ॥

ઝિંઝાવદર ના’યે પાડલિયે, કારિયાની સરે9 કુંડલ ઉતાવલિયે ॥૨૯॥

કમિયાળે ના’યે નાથ તળાવે, શિયાલ્ય સરે સરે મછિયાવે ॥

દદુકે તલાવ તલાવ મેથાના, હળવદ તલાવે ના’યે ભગવાના ॥૩૦॥

ત્યાંસે પધારે વાગડ દેશા, ના’યે લખાસરી સુરમુનિઈશા ॥

કંટારિયા લાકડિયા આધોઈ, નાથ કંથકોટે સરે નિરમોઈ ॥૩૧॥

ભુજનગર ના’યે ભટકી વાડી, ગામકે કૂપ નહાતે હરિ દાડી ॥

કેરે નદી નદી ગજોડે, માંડવિયે ના’યે રતનાકર રૂડે ॥૩૨॥

ડોણ્યે તલાવ માનકૂવે ગંગાયે, તેરે ના’યે હરિ તલાવ માંયે ॥

લાલ તાલ તાલ હે કાળું, તામહિ ના’યે હે નાથ દયાળુ ॥૩૩॥

ભચાઉ કૂપ અનુપમ સારા, કૂપ વાપી સર સાગર અપારા ॥

જ્યાં જ્યાં નહાયે જગજીવન, સો સબ થયે તીરથ પાવન ॥૩૪॥

સિદ્ધપુર સરસ્વતીમેં ના’યે, ત્યાંસે વાલ્યમ ગુર્જર ઘર આયે ॥

સિંધપુર મોટેરે સાભરમતી, ના’યે જેતલપુર સરે શુભમતિ ॥૩૫॥

નાથ ના’યે તે વાત્રક શેઢી, સંતમંડળ સબ સંગ તેડી ॥

વઉઠે નાથ ના’યે ત્રિવેની, તીરથરૂપ ભઈ સુખ દેની ॥૩૬॥

વરતાલે ના’યે નાથ ગોમતી, સો કિની સબસે બડી અતિ ॥

ઐસે અનેક વાપી કૂપ સરમેં, ના’યે કૂંડ નદી સાગરમેં ॥૩૭॥

જો જો કયે મેરી જાનમેં આયે, સબ શોધી કહ્યે કોયે ન જાયે ॥

સબ નાહી કરે તીરથરૂપા, એક એકસે અધિક અનુપા ॥૩૮॥

એહ તીરથમેં જેહ જન ના’વે, સો બૌરી10 ભવમેં નહિ આવે ॥

ગંગકું સ્પરશે વામન ચરને, તાકી મોટપ્ય જાત ન વરને ॥૩૯॥

પન જાકું સ્પરશે પુરુષોત્તમ, કોઉ ન આવત ઉનકી સમ ॥

એહી મરમ11 જાનત હે સંતા, જાકું મીલે હે પ્રગટ ભગવંતા ॥૪૦॥

 

ઇતિ શ્રીનિષ્કુળાનંદમુનિ વિરચિતે હરિવિચરણ ગ્રંથે સપ્તમો વિશ્રામઃ ।

 

વિશ્રામ 🏠 home ગ્રંથ મહિમા વિશ્રામ ૧ વિશ્રામ ૨ વિશ્રામ ૩ વિશ્રામ ૪ વિશ્રામ ૫ વિશ્રામ ૬ વિશ્રામ ૭ વિશ્રામ ૮