કીર્તન મુક્તાવલી

Play Cheshta Audio

સ્વાભાવિક ચેષ્ટા

૧-૧૭૦ થી ૧-૧૯૨: અન્ય પરમહંસો

લીલા ચિન્તામણિ

પદ - ૧ (૧-૧૭૦)

પ્રથમ શ્રીહરિને રે, ચરણે શીશ નમાવું;

નૌતમ લીલા રે, નારાયણની ગાવું. ૧

મોટા મુનિવર રે, એકાગ્ર કરી મનને;

જેને કાજે રે, સેવે જાઈ વનને. ૨

આસન સાધી રે, ધ્યાન ધરીને ધારે;

જેની ચેષ્ટા રે, સ્નેહ કરી સંભારે. ૩

સહજ સ્વાભાવિક રે, પ્રકૃતિ પુરુષોત્તમની;

સુણતાં સજની રે, બીક મટાડે જમની. ૪

ગાવું હેતે રે, હરિનાં ચરિત્ર સંભારી;

પાવન કરજ્યો રે, પ્રભુજી બુદ્ધિ મારી. ૫

સહજ સ્વભાવે રે, બેઠા હોય હરિ જ્યારે;

તુલસીની માળા રે, કર લઈ ફેરવે ત્યારે. ૬

રમૂજ કરતા રે, રાજીવનેણ રૂપાળા;

કોઈ હરિજનની રે, માગી લઈને માળા. ૭

બેવડી રાખી રે, બબ્બે મણકા જોડે;

ફેરવે તાણી રે, કંઈક માળા તોડે. ૮

વાતું કરે રે, રમૂજ કરીને હસતાં;

ભેળી કરી રે, માળા કરમાં ઘસતાં. ૯

ક્યારેક મીંચી રે, નેત્રકમળને સ્વામી;

પ્રેમાનંદ કહે રે, ધ્યાન ધરે બહુનામી. ૧૦

પદ - ૨ (૧-૧૭૧)

સાંભળ સૈયર રે, લીલા નટનાગરની;

સુણતાં સુખડું રે, આપે સુખસાગરની. ૧

નેત્રકમળને રે, રાખી ઉઘાડાં ક્યારે;

ધ્યાન ધરીને રે, બેસે જીવન બા’રે. ૨

ક્યારેક ચમકી રે, ધ્યાન કરંતા જાગે;

જોતાં જીવન રે, જન્મમરણ દુઃખ ભાગે. ૩

પોતા આગળ રે, સભા ભરાઈ બેસે;

સંત હરિજન રે, સામું જોઈ રહે છે. ૪

ધ્યાન ધરીને રે, બેઠા હોય હરિ પોતે;

સંત હરિજન રે, તૃપ્ત ન થાય જોતે. ૫

સાધુ કીર્તન રે, ગાયે વજાડી વાજાં;

તેમને જોઈ રે, મગન થાયે મહારાજા. ૬

તેમની ભેળા રે, ચપટી વજાડી ગાયે;

સંત હરિજન રે, નીરખી રાજી થાયે. ૭

ક્યારેક સાધુ રે, ગાય વજાડી તાળી;

ભેળા ગાય રે, તાળી દઈ વનમાળી. ૮

આગળ સાધુ રે, કીર્તન ગાય જ્યારે;

પોતા આગળ રે, કથા વંચાય ત્યારે. ૯

પોતે વારતા રે, કરતા હોય બહુનામી;

ખસતા આવે રે, પ્રેમાનંદના સ્વામી. ૧૦

પદ - ૩ (૧-૧૭૨)

મનુષ્યલીલા રે, કરતા મંગળકારી;

ભક્તસભામાં રે, બેઠા ભવભયહારી. ૧

જેને જોતાં રે, જાયે જગ આસક્તિ;

જ્ઞાન વૈરાગ્ય રે, ધર્મ સહિત જે ભક્તિ. ૨

તે સંબંધી રે, વાર્તા કરતા ભારી;

હરિ સમજાવે રે, નિજ જનને સુખકારી. ૩

યોગ ને સાંખ્ય રે, પંચરાત્ર વેદાંત;

એ શાસ્ત્રનો રે, રહસ્ય કહે કરી ખાંત. ૪

જ્યારે હરિજન રે, દેશ દેશના આવે;

ઉત્સવ ઉપર રે, પૂજા બહુવિધ લાવે. ૫

જાણી પોતાના રે, સેવકજન અવિનાશી;

તેમની પૂજા રે, ગ્રહણ કરે સુખરાશી. ૬

ભક્ત પોતાના રે, તેને શ્યામ સુજાણ;

ધ્યાન કરાવી રે, ખેંચે નાડી પ્રાણ. ૭

ધ્યાનમાંથી રે, ઉઠાડે નિજ જનને;

દેહમાં લાવે રે, પ્રાણ ઇન્દ્રિય મનને. ૮

સંત સભામાં રે, બેઠા હોય અવિનાશ;

કોઈ હરિજનને રે, તેડવો હોય પાસ. ૯

પહેલી આંગળી રે, નેત્રતણી કરી સાન;

પ્રેમાનંદ કહે રે, સાદ કરે ભગવાન. ૧૦

પદ - ૪ (૧-૧૭૩)

મોહનજીની રે, લીલા અતિ સુખકારી;

આનંદ આપે રે, સુણતાં ન્યારી ન્યારી. ૧

ક્યારેક વાતો રે, કરે મુનિવર સાથે;

ગુચ્છ ગુલાબના રે, ચોળે છે બે હાથે. ૨

શીતળ જાણી રે, લીંબુ હાર ગુલાબી;

તેને રાખે રે, આંખ્યો ઉપર દાબી. ૩

ક્યારેક પોતે રે, રાજીપામાં હોયે;

વાતો કરે રે, કથા વંચાવે તોયે. ૪

સાંભળે કીર્તન રે, પોતે કાંઈક વિચારે;

પૂછવા આવે રે, જમવાનું કોઈ ત્યારે. ૫

હાર ચઢાવે રે, પૂજા કરવા આવે;

તેના ઉપર રે, બહુ ખીજી રીસાવે. ૬

કથા સાંભળતાં રે, હરે હરે કહી બોલે;

મર્મ કથાનો રે, સુણી મગન થઈ ડોલે. ૭

ભાન કથામાં રે, બીજી ક્રિયા માંયે;

ક્યારેક અચાનક રે, જમતાં હરે બોલાયે. ૮

થાય સ્મૃતિ રે, પોતાને જ્યારે તેની;

થોડુંક હસે રે, ભક્ત સામું જોઈ બેની. ૯

એમ હરિ નિત નિત રે, આનંદ રસ વરસાવે;

એ લીલા રસ રે, જોઈ પ્રેમાનંદ ગાવે. ૧૦

પદ - ૫ (૧-૧૭૪)

સાંભળ સજની રે, દિવ્ય સ્વરૂપ મુરારી;

કરે ચરિત્ર રે, મનુષ્ય વિગ્રહ ધારી. ૧

થયા મનોહર રે, મોહન મનુષ્ય જેવા;

રૂપ અનુપમ રે, નિજ જનને સુખ દેવા. ૨

ક્યારેક ઢોલિયે રે, બેસે શ્રી ઘનશ્યામ;

ક્યારેક બેસે રે, ચાકળે પૂરણકામ. ૩

ક્યારેક ગોદડું રે, ઓછાડે સહિત;

પાથર્યું હોય રે, તે પર બેસે પ્રીતે. ૪

ક્યારેક ઢોલિયા રે, ઉપર તકિયો ભાળી;

તે પર બેસે રે, શ્યામ પલાંઠી વાળી. ૫

ઘણુંક બેસે રે, તકિયે ઓઠીંગણ દઈને;

ક્યારેક ગોઠણ રે, બાંધે ખેસ લઈને. ૬

ક્યારેક રાજી રે, થાય અતિશે આલી;

સંત હરિજનને રે, ભેટે બાથમાં ઘાલી. ૭

ક્યારેક માથે રે, લઈ મેલે બે હાથ;

છાતી માંહે રે, ચરણકમળ દે નાથ. ૮

ક્યારેક આપે રે, હાર તોરા ગિરધારી;

ક્યારેક આપે રે, અંગનાં વસ્ત્ર ઉતારી. ૯

ક્યારેક આપે રે, પ્રસાદીના થાળ;

પ્રેમાનંદ કહે રે, ભક્તતણા પ્રતિપાળ. ૧૦

પદ - ૬ (૧-૧૭૫)

એવાં કરે રે, ચરિત્ર પાવનકારી;

શુકજી સરખા રે, ગાવે નિત સંભારી. ૧

ક્યારેક જીભને રે, દાંત તળે દબાવે;

ડાબે જમણે રે, પડખે સહજ સ્વભાવે. ૨

છીંક જ્યારે આવે રે, ત્યારે રૂમાલ લઈને;

છીંક ખાયે રે, મુખ પર આડો દઈને. ૩

રમૂજ આણી રે, હસે અતિ ઘનશ્યામ;

મુખ પર આડો રે, રૂમાલ દઈ સુખધામ. ૪

ક્યારેક વાતું રે, કરતા થકા દેવ;

છેડે રૂમાલને રે, વળ દીધાની ટેવ. ૫

અતિ દયાળુ રે, સ્વભાવ છે સ્વામીનો;

પરદુઃખહારી રે, વારી બહુનામીનો. ૬

કોઈને દુઃખિયો રે, દેખી ન ખમાયે;

દયા આણી રે, અતિ આકળા થાયે. ૭

અન્ન ધન વસ્ત્ર રે, આપીને દુઃખ ટાળે;

કરુણા દૃષ્ટિ રે, દેખી વાનજ વાળે. ૮

ડાબે ખભે રે, ખેસ આડસોડે નાખી;

ચાલે જમણા રે, કરમાં રૂમાલ રાખી. ૯

ક્યારેક ડાબો રે, કર કેડ ઉપર મેલી;

ચાલે વહાલો રે, પ્રેમાનંદનો હેલી. ૧૦

દેવાની

પદ - ૭ (૧-૧૭૬)

નિત નિત નૌતમ રે, લીલા કરે હરિરાય;

ગાતાં સુણતાં રે, હરિજન રાજી થાય. ૧

સહજ સ્વભાવે રે, ઉતાવળા બહુ ચાલે;

હેત કરીને રે, બોલાવે બહુ વહાલે. ૨

ક્યારેક ઘોડલે રે, ચડવું હોય ત્યારે;

ક્યારેક સંતને રે, પીરસવા પધારે. ૩

ત્યારે ડાબે રે, ખભે ખેસને આણી;

ખેસને બાંધે રે, કેડ સંગાથે તાણી. ૪

પીરસે લાડુ રે, જલેબી ઘનશ્યામ;

જણસ જમ્યાની રે, લઈ લઈ તેનાં નામ. ૫

ફરે પંગતમાં રે, વારંવાર મહારાજ;

સંત હરિજનને રે, પીરસવાને કાજ. ૬

શ્રદ્ધા ભક્તિ રે, અતિ ઘણી પીરસતાં;

કોઈના મુખમાં રે, આપે લાડુ હસતાં. ૭

પાછલી રાત્રી રે, ચાર ઘડી રહે ત્યારે;

દાતણ કરવા રે, ઊઠે હરિ તે વારે. ૮

ન્હાવા બેસે રે, નાથ પલાંઠી વાળી;

કર લઈ કળશ્યો રે, જળ ઢોળે વનમાળી. ૯

કોરે વસ્ત્રે રે, કરી શરીરને લુવે;

પ્રેમાનંદ કહે રે, હરિજન સર્વે જુવે. ૧૦

ઘોડે

પદ - ૮ (૧-૧૭૭)

રૂડા શોભે રે, નાહીને ઊભા હોયે;

વસ્ત્ર પહેરેલું રે, સાથળ વચ્ચે નીચોવે. ૧

પગ સાથળને રે, લુહીને સારંગપાણી;

કોરા ખેસને રે, પહેરે સારી પેઠે તાણી. ૨

ઓઢી ઉપરણી રે, રેશમી કોરની વહાલે;

આવે જમવા રે, ચાખડિયે ચઢી ચાલે. ૩

માથે ઉપરણી રે, ઓઢી બેસે જમવા;

કાન ઉઘાડા રે, રાખે મુજને ગમવા. ૪

જમતાં ડાબા રે, પગની પલાંઠી વાળી;

તે પર ડાબો રે, કર મેલે વનમાળી. ૫

જમણા પગને રે, રાખી ઊભો શ્યામ;

તે પર જમણો રે, કર મેલે સુખધામ. ૬

રૂડી રીતે રે, જમે દેવના દેવ;

વારે વારે રે, પાણી પીધાની ટેવ. ૭

જણસ સ્વાદુ રે, જણાયે જમતાં જમતાં;

પાસે હરિજન રે, બેઠા હોય મનગમતાં. ૮

તેમને આપી રે, પછી પોતે જમે;

જમતાં જીવન રે, હરિજનને મન ગમે. ૯

ફેરવે જમતાં રે, પેટ ઉપર હરિ હાથ;

ઓડકાર ખાય રે, પ્રેમાનંદના નાથ. ૧૦

પદ - ૯ (૧-૧૭૮)

ચળું કરે રે, મોહન તૃપ્ત થઈને;

દાંતને ખોતરે રે, સળી રૂપાની લઈને. ૧

મુખવાસ લઈને રે, ઢોલિયે બિરાજે;

પૂજા કરે રે, હરિજન હેતે ઝાઝે. ૨

પાંપણ ઉપર રે, આંટો લઈ અલબેલો;

ફેંટો બાંધે રે, છોગું મેલી છેલો. ૩

વર્ષા ઋતુને રે, શરદ ઋતુને જાણી;

ઘેલા નદીનાં રે, નિર્મળ નીર વખાણી. ૪

સંત હરિજનને રે, સાથે લઈ ઘનશ્યામ;

ન્હાવા પધારે રે, ઘેલે પૂરણકામ. ૫

બહુ જળક્રીડા રે, કરતાં જળમાં ન્હાય;

જળમાં તાળી રે, દઈને કીર્તન ગાય. ૬

નાહીને બા’રે રે, નીસરી વસ્ત્ર પહેરી;

ઘોડે બેસી રે, ઘેર આવે રંગલહેરી. ૭

પાવન જશને રે, હરિજન ગાતા આવે;

જીવન જોઈને રે, આનંદ ઉર ન સમાવે. ૮

ગઢપુરવાસી રે, જોઈને જગ આધાર;

સુફળ કરે છે રે, નેણાં વારમવાર. ૯

આવી બિરાજે રે, ઓસરીયે બહુનામી;

ઢોલિયા ઉપર રે, પ્રેમાનંદના સ્વામી. ૧૦

પદ - ૧૦ (૧-૧૭૯)

નિજ સેવકને રે, સુખ દેવાને કાજ;

પોતે પ્રગટ્યા રે, પુરુષોત્તમ મહારાજ. ૧

ફળિયામાંહી રે, સભા કરી વિરાજે;

પૂરણ શશી રે, ઉડુગણમાં જેમ છાજે. ૨

બ્રહ્મરસ વરસી રે, તૃપ્ત કરે હરિજનને;

પોઢે રાત્રે રે, જમી શ્યામ શુદ્ધ અન્નને. ૩

બે આંગળિયું રે, તિલક કર્યાની પેરે;

ભાલ વચ્ચે રે, ઊભી રાખી ફેરે. ૪

સૂતાં સૂતાં રે, માળા માગી લઈને;

જમણે હાથે રે, નિત ફેરવે ચિત્ત દઈને. ૫

ભૂલ ન પડે રે, કેદી એવું નેમ;

ધર્મકુંવરની રે, સહજ પ્રકૃતિ એમ. ૬

ભર નિદ્રામાં રે, પોઢ્યા હોય મુનિરાયે;

કોઈ અજાણે રે, લગાર અડી જાયે. ૭

ત્યારે ફડકી રે, જાગે સુંદર શ્યામ;

‘કોણ છે?’ પૂછે રે, સેવકને સુખધામ. ૮

એવી લીલા રે, હરિની અનંત અપાર;

મેં તો ગાઈ રે, કાંઈક મતિ અનુસાર. ૯

જે કોઈ પ્રીતે રે, શીખશે સુણશે ગાશે;

પ્રેમાનંદનો રે, સ્વામી રાજી થાશે. ૧૦

નિયમ અડકી

(૧-૧૮૦)

ઓરા આવો શ્યામ સનેહી, સુંદર વર જોઉં વ્હાલા;

જતન કરીને જીવન મારા, જીવમાંહી પ્રોઉં વ્હાલા... ૧

ચિહ્ન અનુપમ અંગોઅંગનાં, સૂરતે સંભારું વ્હાલા;

નખશિખ નીરખી નૌતમ મારા, ઉરમાં ઉતારું વ્હાલા... ૨

અરુણ કમળસમ જુગલ ચરણની, શોભા અતિ સારી વ્હાલા;

ચિંતવન કરવા આતુર અતિ, મન વૃત્તિ મારી વ્હાલા... ૩

પ્રથમ તે ચિંતવન કરું, સુંદર સોળે ચિહ્ન વ્હાલા;

ઊર્ધ્વરેખા ઓપી રહી, અતિશે નવીન વ્હાલા... ૪

અંગૂઠા આંગળી વચ્ચેથી, નીસરીને આવી વ્હાલા;

પાનીની બે કોરે જોતાં, ભક્તને મન ભાવી વ્હાલા... ૫

જુગલ ચરણમાં કહું મનોહર, ચિહ્ન તેનાં નામ વ્હાલા;

શુદ્ધ મને કરી સંભારતાં, નાશ પામે કામ વ્હાલા... ૬

અષ્ટકોણ ને ઊર્ધ્વરેખા, સ્વસ્તિક જાંબુ જવ વ્હાલા;

વજ્ર અંકુશ કેતુ ને પદ્મ, જમણે પગે નવ વ્હાલા... ૭

ત્રિકોણ કળશ ને ગોપદ સુંદર, ધનુષ ને મીન વ્હાલા;

અર્ધચંદ્ર ને વ્યોમ સાત છે, ડાબે પગે ચિહ્ન વ્હાલા... ૮

જમણા પગના અંગૂઠાના, નખમાંહી ચિહ્ન વ્હાલા;

તે તો નીરખે જે કોઈ ભક્ત, પ્રીતિએ પ્રવીણ વ્હાલા... ૯

એ જ અંગૂઠાની પાસે, તિલ એક નૌતમ ધારું વ્હાલા;

પ્રેમાનંદ કહે નીરખું પ્રીતે, પ્રાણ લઈ વારું વ્હાલા... ૧૦

અંગૂઠાને બા’રે

પદ - ૧ (૧-૧૮૧)

હવે મારા વહાલાને નહિ રે વિસારું રે,

શ્વાસ ઉચ્છ્‍વાસે તે નિત્ય સંભારું રે. ૧

પડ્યું મારે સહજાનંદજી શું પાનું રે,

 હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ છાનું રે. ૨

આવ્યું મારે હરિવર વરવાનું ટાણું રે,

 એ વર ન મળે ખરચે નાણું રે. ૩

એ વર ભાગ્ય વિના નવ ભાવે રે,

 એ સ્નેહ લગ્ન વિના નવ આવે રે. ૪

દુરિજન મન રે માને તેમ કહેજ્યો રે,

 સ્વામી મારા હૃદયાની ભીતર રહેજ્યો રે. ૫

હવે હું તો પૂરણ પદવીને પામી રે,

 મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી રે. ૬

શ્વાસોચ્છ્‍વાસે

પદ - ૨ (૧-૧૮૨)

હવે મારા વહાલાનાં દર્શન સારુ,

 હરિજન આવે હજારે હજારું. ૧

ઢોલિયે બિરાજે સહજાનંદ સ્વામી,

 પૂરણ પુરુષોત્તમ અંતરજામી. ૨

સભા મધ્યે બેઠાં મુનિનાં વૃંદ;

 તેમાં શોભે તારે વીંટ્યો જેમ ચંદ્ર. ૩

દુર્ગપુર ખેલ રચ્યો અતિ ભારી,

 ભેળા રમે સાધુ અને બ્રહ્મચારી. ૪

તાળી પડે ઊપડતી અતિ સારી,

 ધૂન્ય થાય ચૌદ લોક થકી ન્યારી. ૫

પાઘલડીમાં છોગલિયું અતિ શોભે,

 જોઈ જોઈ હરિજનનાં મન લોભે. ૬

પધાર્યા વહાલો સર્વે તે સુખના રાશી,

 સહજાનંદ અક્ષરધામના વાસી. ૭

ભાંગી મારી જન્મોજનમની ખામી,

 મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી. ૮

(ધ્યાન કરવું)

(૧-૧૮૩)

 પોઢે પ્રભુ સકલ મુનિકે શ્યામ;

સ્વામિનારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ, સંતનકે વિશ્રામ... ꠶ટેક

અક્ષર પર આનંદઘન પ્રભુ, કિયો હે ભૂપર ઠામ;

જેહી મિલત જન તરત માયા, લહત અક્ષરધામ... પોઢે꠶ ૧

શારદ શેષ મહેશ મહામુનિ, જપત જેહી ગુણનામ;

જાસ પદરજ શીશ ધરી ધરી, હોત જન નિષ્કામ... પોઢે꠶ ૨

પ્રેમકે પર્યંક પર પ્રભુ, કરત સુખ આરામ;

મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ઢિગ ગુન, ગાવત આઠું જામ... પોઢે꠶ ૩

(૧-૧૮૪)

રે શ્યામ તમે સાચું નાણું, બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું... ꠶ટેક

રે તમ વિના સુખ સંપત કહાવે, તે તો સર્વે મહાદુઃખ ઉપજાવે;

  અંતે એમાં કામ કોઈ નાવે... રે શ્યામ꠶ ૧

રે મૂરખ લોક મરે ભટકી, જૂઠા સંગે હારે શિર પટકી;

  તેથી મારી મનવૃત્તિ અટકી... રે શ્યામ꠶ ૨

રે અખંડ અલૌકિક સુખ સારુ, રે જોઈ જોઈ મન મોહ્યું મારું;

  ધરા ધન તમ ઉપર વારું... રે શ્યામ꠶ ૩

રે બ્રહ્માથી કીટ લગી જોયું, જૂઠું સુખ જાણીને વગોવ્યું;

  મુક્તાનંદ મન તમ સંગ મોહ્યું... રે શ્યામ꠶ ૪

ધ્યાન ચિન્તામણિ

(વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૪૮)

પદ - ૧ (૧-૧૮૫)

વંદું સહજાનંદ રસરૂપ, અનુપમ સારને રે લોલ;

જેને ભજતાં છૂટે ફંદ, કરે ભવ પારને રે લોલ... ꠶ ૧

સમરું પ્રગટ રૂપ સુખધામ, અનુપમ નામને રે લોલ;

જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ, ભજે તજી કામને રે લોલ... ꠶ ૨

જે હરિ અક્ષરબ્રહ્મ આધાર, પાર કોઈ નવ લહે રે લોલ;

જેને શેષ સહસ્રમુખ ગાય, નિગમ નેતિ કહે રે લોલ... ꠶ ૩

વર્ણવું સુંદર રૂપ અનુપ, જુગલ ચરણે નમી રે લોલ;

નખશિખ પ્રેમસખીના નાથ, રહો ઉરમાં રમી રે લોલ... ꠶ ૪

પદ - ૨ (૧-૧૮૬)

આવો મારા મોહન મીઠડા લાલ, કે જોઉં તારી મૂરતિ રે લોલ;

જતન કરી રાખું રસિયા રાજ, વિસારું નહિ ઉરથી રે લોલ... ꠶ ૧

મન મારું મોહ્યું મોહનલાલ, પાઘલડીની ભાતમાં રે લોલ;

આવો ઓરા છોગલાં ખોસું છેલ, ખાંતિલા જોઉં ખાંતમાં રે લોલ... ꠶ ૨

વહાલા તારું ઝળકે સુંદર ભાલ, તિલક રૂડાં કર્યાં રે લોલ;

વહાલા તારા વામ કરણમાં તિલ, તેણે મનડાં હર્યાં રે લોલ... ꠶ ૩

વહાલા તારી ભૃકુટિને બાણે શ્યામ, કાળજ મારાં કોરિયાં રે લોલ;

નેણે તારે પ્રેમસખીના નાથ, કે ચિત્ત મારાં ચોરિયાં રે લોલ... ꠶ ૪

પદ - ૩ (૧-૧૮૭)

વહાલા મુને વશ કીધી ઘનશ્યામ, વા’લપ તારા વા’લમાં રે લોલ;

મન મારું તલખે જોવા કાજ, ટીબકડી છે ગાલમાં રે લોલ... ꠶ ૧

વહાલા તારી નાસિકા નમણી નાથ, અધરબિંબ લાલ છે રે લોલ;

છેલા મારા પ્રાણ કરું કુરબાન, જોયા જેવી ચાલ છે રે લોલ... ꠶ ૨

વહાલા તારા દંત દાડમના બીજ, ચતુરાઈ ચાવતા રે લોલ;

વહાલા મારા પ્રાણ હરો છો નાથ, મીઠું મીઠું ગાવતા રે લોલ... ꠶ ૩

વહાલા તારે હસવે હરાણું ચિત્ત, બીજું હવે નવ ગમે રે લોલ;

મન મારું પ્રેમસખીના નાથ, કે તમ કેડે ભમે રે લોલ... ꠶ ૪

પદ - ૪ (૧-૧૮૮)

રસિયા જોઈ રૂપાળી કોટ, રૂડી રેખાવળી રે લોલ;

વહાલા મારું મનડું મળવા ચ્હાય, કે જાય ચિત્તડું ચળી રે લોલ... ꠶ ૧

વહાલા તારી જમણી ભુજાને પાસ, રૂડાં તિલ ચાર છે રે લોલ;

વહાલા તારા કંઠ વચ્ચે તિલ એક, અનુપમ સાર છે રે લોલ... ꠶ ૨

વહાલા તારા ઉરમાં વિણગુણ હાર, જોઈ નેણાં ઠરે રે લોલ;

વહાલા તે તો જાણે પ્રેમીજન, જોઈ નિત્ય ધ્યાન ધરે રે લોલ... ꠶ ૩

રસિયા જોઈ તમારું રૂપ, રસિક જન ઘેલડા રે લોલ;

આવો વહાલા પ્રેમસખીના નાથ, સુંદરવર છેલડા રે લોલ... ꠶ ૪

પદ - ૫ (૧-૧૮૯)

વહાલા તારી ભુજા જુગલ જગદીશ, જોઈને જાઉં વારણે રે લોલ;

કરનાં લટકાં કરતા લાલ, આવોને મારે બારણે રે લોલ... ꠶ ૧

વહાલા તારી આંગળિયુંની રેખા, નખમણિ જોઈને રે લોલ;

વહાલા મારા ચિત્તમાં રાખું ચોરી, કહું નહિ કોઈને રે લોલ... ꠶ ૨

વહાલા તારા ઉરમાં અનુપમ છાપ, જોવાને જીવ આકળો રે લોલ;

વહાલા મારા હૈડે હરખ ન માય, જાણું જે હમણાં મળો રે લોલ... ꠶ ૩

વહાલા તારું ઉદર અતિ રસરૂપ, શીતળ સદા નાથજી રે લોલ;

આવો ઓરા પ્રેમસખીના પ્રાણ, મળું ભરી બાથજી રે લોલ... ꠶ ૪

પદ - ૬ (૧-૧૯૦)

વહાલા તારી મૂરતિ અતિ રસરૂપ, રસિક જોઈને જીવે રે લોલ;

વહાલા એ રસના ચાખણહાર, કે છાશ તે નવ પીવે રે લોલ... ꠶ ૧

વહાલા મારે સુખસંપત તમે શ્યામ, મોહન મન ભાવતા રે લોલ;

આવો મારે મંદિર જીવનપ્રાણ, હસીને બોલાવતા રે લોલ... ꠶ ૨

વહાલા તારું રૂપ અનુપમ ગૌર, મૂરતિ મનમાં ગમે રે લોલ;

વહાલા તારું જોબન જોવા કાજ, કે ચિત્ત ચરણે નમે રે લોલ... ꠶ ૩

આવો મારા રસિયા રાજીવનેણ, મરમ કરી બોલતા રે લોલ;

આવો વહાલા પ્રેમસખીના સેણ, મંદિર મારે ડોલતા રે લોલ... ꠶ ૪

પદ - ૭ (૧-૧૯૧)

વહાલા તારું રૂપ અનુપમ નાથ, ઉદર શોભા ઘણી રે લોલ;

ત્રિવળી જોઉં સુંદર છેલ, આવોને ઓરા અમ ભણી રે લોલ... ꠶ ૧

વહાલા તારી નાભિ નૌતમ રૂપ, ઊંડી અતિ ગોળ છે રે લોલ;

કટિલંક જોઈને સહજાનંદ, કે મન રંગચોળ છે રે લોલ... ꠶ ૨

વહાલા તારી જંઘા જુગલની શોભા, મનમાં જોઈ રહું રે લોલ;

વહાલા નિત નીરખું પિંડી ને પાની, કોઈને નવ કહું રે લોલ... ꠶ ૩

વહાલા તારા ચરણકમળનું ધ્યાન, ધરું અતિ હેતમાં રે લોલ;

આવો વહાલા પ્રેમસખીના નાથ, રાખું મારા ચિત્તમાં રે લોલ... ꠶ ૪

પદ - ૮ (૧-૧૯૨)

વહાલા તારા જુગલ ચરણ રસરૂપ, વખાણું વહાલમાં રે લોલ;

વહાલા અતિ કોમળ અરુણ રસાળ, ચોરે ચિત્ત ચાલમાં રે લોલ... ꠶ ૧

વહાલા તારે જમણે અંગૂઠે તિલ, કે નખમાં ચિહ્ન છે રે લોલ;

વહાલા છેલી આંગળીએ તિલ એક, જોવાને મન દીન છે રે લોલ... ꠶ ૨

વહાલા તારા નખની અરુણતા જોઈ, શશીકળા ક્ષીણ છે રે લોલ;

વહાલા રસચોર ચકોર જે ભક્ત, જોવાને પ્રવીણ છે રે લોલ... ꠶ ૩

વહાલા તારી ઊર્ધ્વરેખામાં ચિત્ત, રહો કરી વાસને રે લોલ;

માગે પ્રેમસખી કર જોડી, દેજો દાન દાસને રે લોલ... ꠶ ૪

+

Swābhāvik Cheshtā

1-170 to 1-192: Various Paramhanso

Pad - 1 (1-170)

Pratham Shrī Harine re, charaṇe shīsh namāvu;

Nautam līlā re, Nārāyaṇnī gāvu. 1

Moṭā munivar re, ekāgra karī manne;

Jene kāje re, seve jāī vanne. 2

Āsan sādhī re, dhyān dharīne dhāre;

Jenī cheshṭā re, sneh karī sambhāre. 3

Sahaj swābhāvik re, prakruti Puruṣhottamnī;

Suṇtā sajnī re, bīk maṭāḍe jamnī. 4

Gāvu hete re, Harinā charitra sambhārī;

Pāvan karjyo re, Prabhujī buddhi mārī. 5

Sahaj swabhāve re, beṭhā hoy Hari jyāre;

Tulsīnī māḷā re, kar laī ferve tyāre. 6

Ramūj kartā re, rājīvneṇ rūpāḷā;

Koī harijannī re, māgī laīne māḷā. 7

Bevḍī rākhī re, babbe maṇkā joḍe;

Ferve tāṇī re, kaik māḷā toḍe. 8

Vātu kare re, ramūj karīne hastā;

Bheḷī karī re, māḷā karmā ghastā. 9

Kyārek mīnchī re, netrakamaḷne Swāmī;

Premānand kahe re, dhyān dhare bahunāmī. 10

Pad - 2 (1-171)

Sāmbhaḷ saiyar re, līlā Naṭnāgarnī;

Suṇtā sukhḍu re, āpe sukhsāgarnī. 1

Netrakamaḷne re, rākhī ughāḍā kyāre;

Dhyān dharīne re, bese jīvan bā’re. 2

Kyārek chamkī re, dhyān karantā jāge;

Jotā jīvan re, janmamaraṇ dukh bhāge. 3

Potā āgaḷ re, sabhā bharāī bese;

Sant harijan re, sāmu joī rahe chhe. 4

Dhyān dharīne re, beṭhā hoy Hari pote;

Sant harijan re, trupta na thāye jote. 5

Sādhu (k)īrtan re, gāye vajāḍī vājā;

Temne joī re, magan thāye Mahārājā. 6

Temnī bheḷā re, chapṭī vajāḍī gāye;

Sant harijan re, nīrakhī rājī thāye. 7

Kyārek sādhu re, gāy vajāḍī tāḷī;

Bheḷā gāye re, tāḷī de Vanmāḷī. 8

Āgaḷ sādhu re, kīrtan gāy jyāre;

Potā āgaḷ re, kathā vanchāy tyāre. 9

Pote vārtā re, kartā hoy bahunāmī;

Khastā āve re, Premānandnā Swāmī. 10

Pad - 3 (1-172)

Manushyalīlā re, kartā mangaḷkārī;

Bhaktasabhāmā re, beṭhā bhavbhayhārī. 1

Jene jotā re, jāye jag āsakti;

Gnān vairāgya re, dharma sahit je bhakti. 2

Te sambandhī re, vārtā kartā bhārī;

Hari samjāve re, nij janne sukhkārī. 3

Yoga ne Sānkhya re, Pancharātra Vedānt;

E shāstrano re, rahasya kahe karī khānt. 4

Jyāre harijan re, desh deshnā āve;

Utsav upar re, pūjā bahuvidh lāve. 5

Jāṇī potānā re, sevakjan Avināshī;

Temnī pūjā re, grahaṇ kare sukhrāshī. 6

Bhakta potānā re, tene Shyām sujāṇ;

Dhyān karāvī re, kheche nāḍī prāṇ. 7

Dhyānmāthī re, uṭhāḍe nij janne;

Dehmā lāve re, prāṇ indriya manne. 8

Sant sabhāmā re, beṭhā hoy avināsh;

Koī harijanne re, teḍvo hoy pās. 9

Pahelī āngḷī re, netrataṇī karī sān;

Premānand kahe re, sād kare Bhagwān. 10

Pad - 4 (1-173)

Mohanjīnī re, līlā ati sukhkārī;

Ānand āpe re, suṇtā nyārī nyārī. 1

Kyārek vāto re, kare munivar sāthe;

Guchchh gulābnā re, choḷe chhe be hāthe. 2

Shitaḷ jāṇī re, limbu hār gulābī;

Tene rākhe re, ānkhyo upar dābī. 3

Kyārek pote re, rājīpāmā hoye;

Vāto kare re, kathā vanchāve toye. 4

Sāmbhaḷe kīrtan re, pote kāīk vichāre;

Pūchhvā āve re, jamvānu koī tyāre. 5

Hār chaḍhāve re, pūjā karvā āve;

Tenā upar re, bahu khījī rīsāve. 6

Kathā sāmbhaḷtā re, hare hare kahī bole;

Marma kathāno re, suṇī magan thaī ḍole. 7

Bhān kathāmā re, bījī kriyā māye;

Kyārek achānak re, jamtā hare bolāye. 8

Thāye smruti re, potāne jyāre tenī;

Thoḍuk hase re, bhakta sāmu joī benī. 9

Em Hari nit nit re, ānand ras varsāve;

E līlā ras re, joī Premānand gāve. 10

Pad - 5 (1-174)

Sāmbhaḷ sajnī re, divya swarūp Murārī;

Kare charitra re, manushya vigrah dhārī. 1

Thayā manohar re, Mohan manushya jevā;

Rūp anupam re, nij janne sukh devā. 2

Kyārek ḍholiye re, bese Shrī Ghanshyām;

Kyārek bese re, chākḷe pūraṇkām. 3

Kyārek godaḍu re, ochhāḍe sahit;

Pātharyu hoye re, te par bese prīte. 4

Kyārek ḍholiyā re, upar takiyo bhāḷī;

Te par bese re, Shyām palāṭhī vāḷī. 5

Ghaṇuk bese re, takiye oṭhīngaṇ daīne;

Kyārek goṭhaṇ re, bāndhe khes laīne. 6

Kyārek rājī re, thāy atishe ālī;

Sant harijanne re, bheṭe bāthmā ghālī. 7

Kyārek māthe re, laī mele be hāth;

Chhātī māhe re, charaṇkamaḷ de Nāth. 8

Kyārek āpe re, hār torā Girdhārī;

Kyārek āpe re, angnā vastra utārī. 9

Kyārek āpe re, prasādīnā thāḷ;

Premānand kahe re, bhaktataṇā pratipāḷ. 10

Pad - 6 (1-175)

Evā kare re, charitra pāvankārī;

Shukjī sarkhā re, gāve nit sambhārī. 1

Kyārek jībhne re, dānt taḷe dabāve;

Ḍābe jamṇe re, paḍkhe sahaj swabhāve. 2

Chhīnk jyāre āve re, tyāre rumāl laīne;

Chhīnk khāye re, mukh par āḍo daīne. 3

Ramūj āṇī re, hase ati Ghanshyām;

Mukh par āḍo re, rumāl daī sukhdhām. 4

Kyārek vātu re, kartā thakā Dev;

Chheḍe rumālne re, vaḷ dīdhānī ṭev. 5

Ati dayāḷu re, swabhāv chhe Swāmīno;

Pardukhhārī re, vārī bahunāmīno. 6

Koīne dukhiyo re, dekhī na khamāye;

Dayā āṇī re, ati ākḷā thāye. 7

Anna dhan vastra re, āpīne dukh ṭāḷe;

Karuṇā draṣhṭi re, dekhī vānaj vāḷe. 8

Ḍābe khabhe re, khes āḍsoḍe nākhī;

Chāle jamṇā re, karmā rumāl rākhī. 9

Kyārek ḍābo re, kar keḍ upar melī;

Chāle vahālo re, Premānandno helī. 10

Pad - 7 (1-176)

Nit nit nautam re, līlā kare Harirāy;

Gātā suṇtā re, harijan rājī thāy. 1

Sahaj swabhāve re, utāvḷā bahu chāle;

Het karīne re, bolāve bahu vahāle. 2

Kyārek ghoḍle re, chaḍvu hoy tyāre;

Kyārek santne re, pīrasvā padhāre. 3

Tyāre ḍābe re, khabhe khesne āṇī;

Khesne bāndhe re, keḍ sangāthe tāṇī. 4

Pīrase lāḍu re, jalebī Ghanshyām;

Jaṇas jamyānī re, laī laī tenā nām. 5

Fare pangatmā re, vāramvār Mahārāj;

Sant harijanne re, pīrasvāne kāj. 6

Shraddhā bhakti re, ati ghaṇī pīrastā;

Koīnā mukhmā re, āpe lāḍu hastā. 7

Pāchhalī rātrī re, chār ghaḍī rahe tyāre;

Dātaṇ karvā re, ūṭhe Hari te vāre. 8

Nhāvā bese re, Nāth palāṭhī vāḷī;

Kar laī kaḷashyo re, jaḷ ḍhoḷe Vanmāḷī. 9

Kore vastre re, karī sharīrne luve;

Premānand kahe re, harijan sarve juve. 10

Pad - 8 (1-177)

Rūḍā shobhe re, nāhīne ūbhā hoye;

Vastra paherelu re, sāthaḷ vachche nīchove. 1

Pag sāthaḷne re, luhīne sārangpāṇī;

Korā khesne re, pahere sārī peṭhe tāṇī. 2

Oḍhī uparṇī re, reshmī kornī vahāle;

Āve jamvā re, chākhaḍiye chaḍhī chāle. 3

Māthe uparṇī re, oḍhī bese jamvā;

Kān ughāḍā re, rākhe mujne gamvā. 4

Jamtā ḍābā re, pagnī palāṭhī vāḷī;

Te par ḍābo re, kar mele Vanmāḷī. 5

Jamṇā pagne re, rākhī ūbho Shyām;

Te par jamṇo re, kar mele Sukhdhām. 6

Rūḍī rīte re, jame devnā Dev;

Vāre vāre re, pāṇī pīdhānī ṭev. 7

Jaṇas swādu re, jaṇāye jamtā jamtā;

Pāse harijan re, beṭhā hoy mangamtā. 8

Temne āpī re, pachhī pote jame;

Jamtā Jīvan re, harijanne man game. 9

Ferve jamtā re, peṭ upar Hari hāth;

Oḍkār khāye re, Premānandnā Nāth. 10

Pad - 9 (1-178)

Chaḷu kare re, Mohan trupt thaīne;

Dāntne khotre re, saḷī rūpānī laīne. 1

Mukhvās laīne re, ḍhoḷiye birāje;

Pūjā kare re, harijan hete jhājhe. 2

Pāpaṇ upar re, ānṭo laī Albelo;

Fenṭo bāndhe re, chhogu melī Chhelo. 3

Varṣhā ṛutune re, Sharad ṛutune jāṇī;

Ghelā nadinā re, nīrmaḷ nīr vakhāṇī. 4

Sant harijanne re, sāthe laī Ghanshyām;

Nhāvā padhāre re, Ghele Pūraṇkām. 5

Bahu jaḷkrīḍā re, kartā jaḷmā nhāy;

Jaḷmā tāḷī re, daīne kīrtan gāy. 6

Nhāīne bā’re re, nīsrī vastra paherī;

Ghoḍe besī re, gher āve Ranglaherī. 7

Pāvan jashne re, harijan gātā āve;

Jīvan joīne re, ānand ur na samāve. 8

Gaḍhpūrvāsī re, joīne jag ādhār;

Sufaḷ kare chhe re, neṇā vāramvār. 9

Āvī birāje re, osarie bahunāmī;

Ḍholiyā upar re, Premānandnā Swāmī. 10

Pad - 10 (1-179)

Nij sevakne re, sukh devāne kāj;

Pote pragaṭyā re, Puruṣhottam Mahārāj. 1

Faḷiyāmāhī re, sabhā karī virāje;

Pūraṇ shashī re, uḍugaṇmā jem chhāje. 2

Brahmras varsī re, trupt kare harijanne;

Poḍhe rātre re, jamī Shyām shuddh annane. 3

Be āngaḷiyu re, tilak karyānī pere;

Bhāl vachche re, ūbhī rākhī fere. 4

Sūtā sūtā re, māḷā māgī laīne;

Jamṇe hāthe re, nit ferve chitt daīne. 5

Bhul na paḍe re, kedī evu nem;

Dharmakuvarnī re, sahaj prakruti em. 6

Bhar nidrāmā re, poḍhyā hoye Munirāye;

Koī ajāṇe re, lagār aḍī jāye. 7

Tyāre faḍkī re, jāge sundar Shyām;

‘Koṇ chhe?’ pūchhe re, sevakne Sukhdhām. 8

Evī līlā re, Harinī anant apār;

Me to gāī re, kaik mati anusār. 9

Je koī prīte re, shikhshe suṇshe gāshe;

Premānandno re, Swāmī rājī thāshe. 10

(1-180)

Orā āvo Shyām sanehī, sundar var jou vhālā;

Jatan karīne jīvan mārā, jīvamāhī prou vhālā. 1

Chihna anupam ango-angnā, sūrate sambhāru vhālā;

Nakhshikh nīrkhī nautam mārā, urmā utāru vhālā. 2

Aruṇ kamaḷsam jugal charaṇnī, shobhā ati sārī vhālā;

Chintvan karvā ātur ati, man vrutti mārī vhālā. 3

Pratham te chintvan karu, sundar soḷe chihna vhālā;

Ūrdhvarekhā opī rahī, atishe navīn vhālā. 4

Angūṭhā āngaḷī vachchethī, nīsarīne āvī vhālā;

Pānīnī be kore jotā, bhaktane man bhāvī vhālā. 5

Jugal charaṇmā kahu manohar, chihna tenā nām vhālā;

Shuddh mane karī sambhārtā, nāsh pāme kām vhālā. 6

Aṣhtakoṇ ne ūrdhvarekhā, swastik jambu jav vhālā;

Vajra, ankush, ketu ne padma, jamṇe page nav vhālā. 7

Trikoṇ, kaḷash ne gopad sundar, dhanush ne mīn vhālā;

Ardhachandra ne vyom sāt chhe, ḍābe page chihna vhālā. 8

Jamṇā pagnā angūṭhānā nakhmāhī chihna vhālā;

Te to nīrkhe je koī bhakta, prītie pravīṇ vhālā. 9

E ja angūṭhāne bā’re til ek nautam dhāru vhālā;

Premānand kahe nīrkhu prīte, prāṇ laī vāru vhālā. 10

Pad - 1 (1-181)

Have mārā vahālāne nahi re visāru re,

Shvās uchhvāse te nitya sambhāru re. 1

Paḍyu māre Sahajānandjī shu pānu re,

Have hu to kem karī rākhīsh chhānu re. 2

Āvyu māre Harivar varvānu ṭāṇu re,

E var na maḷe kharche nāṇu re. 3

E var bhāgya vinā nav bhāve re,

E sneh lagna vinā nav āve re. 4

Durijan man re māne tem kahejyo re,

Swāmī mārā hradayānī bhītar rahejyo re. 5

Have hu to pūraṇ padvīne pāmī re,

Maḷyā mune Niṣhkuḷānandnā Swāmī re. 6

Pad - 2 (1-182)

Have mārā vahālānā darshan sāru,

Harijan āve hajāre hajāru. 1

Ḍholiye birāje Sahajānand Swāmī,

Pūraṇ Puruṣhottam antarjāmī. 2

Sabhāmadhye beṭhā muninā vrund,

Temā shobhe tāre vīntyo jem chandra. 3

Durgapur khel rachyo ati bhārī,

Bheḷā rame sādhu ane brahmachārī. 4

Tāḷī paḍe ūpaḍatī ati sārī,

Dhūnya thāy chaud lok thakī nyārī. 5

Pāghalaḍīmā chhogalīyu ati shobhe,

Joī joī harijannā man lobhe. 6

Padhāryā vahālo sarve te sukhnā rāshī,

Sahajānand Akṣhardhāmnā vāsī. 7

Bhāngī mārī janmojanamnī khāmī,

Maḷyā mune Niṣhkuḷānandnā Swāmī. 8

(Meditate)

(1-183)

Poḍhe Prabhu sakal munike Shyām;

 Swāminārāyaṇ divya mūrti, santanke vishrām...

Akshar par ānandghan Prabhu, kiyo hai bhūpar ṭhām;

 Jehī milat jan tarat māyā, lahat Akṣhardhām... poḍhe 1

Shārad shesh mahesh mahāmuni, japat jehī guṇnām;

 Jās padraj shīsh dharī dharī, hot jan niṣhkām... poḍhe 2

Premke paryank par Prabhu karat sukh arām;

 Muktānand nij charaṇ ḍhig guṇ, gāvat āṭhu jām... poḍhe 3

(1-184)

Re Shyām tame sāchu nāṇu, bīju sarve dukhḍāyak jāṇu...

Re tam vinā sukh sampat kahāve,

Te to sarve mahādukh upjāve;

 Ante emā kām koī nāve... re Shyā 1

Re mūrakh lok mare bhaṭkī,

Jūṭhā sange hāre shir paṭkī;

 Tethī mārī manvrutti aṭkī... re Shyā 2

Re akhanḍ alaukik sukh sāru,

Re joī joī man mohyu māru;

 Dharā dhan tam upar vāru... re Shyā 3

Re Brahmāthī kīṭ lagī joyu,

Jūṭhu sukh jāṇīne vagovyu;

 Muktānand man tam sang mohyu... re Shyā 4

Dhyān Chintāmaṇi

(Vachanāmṛut Gaḍhaḍā Madhya 48)

Pad - 1 (1-185)

Vandu Sahajānand rasrūp, anupam sārne re lol;

Jene bhajtā chhuṭe fand, kare bhav pārne re lol... 1

Samaru pragaṭ rūp Sukhdhām, anupam nāmne re lol;

Jene bhav Brahmādik dev, bhaje tajī kāmne re lol... 2

Je Hari Aksharbrahma ādhār, pār koī nav lahe re lol;

Jene shesh sahasramukh gāy, nigam neti kahe re lol... 3

Varṇavu sundar rūp anup, jugal charaṇe namī re lol;

Nakhshikh Premsakhīnā Nāth, raho urmā ramī re lol... 4

Pad - 2 (1-186)

Āvo mārā Mohan mīṭhḍā lāl, ke jou tārī mūrti re lol;

Jatan karī rākhu rasiyā rāj, visāru nahi urthī re lol... 1

Man māru mohyu Mohanlāl, pāghalḍīnī bhātmā re lol;

Āvo orā chhogalā khosu chhel, khāntilā jou khāntmā re lol... 2

Vahālā tāru jhaḷke sundar bhāl, tilak rūḍā karyā re lol;

Vahālā tārā vām karaṇmā til, tene manḍā haryā re lol... 3

Vahālā tārī bhrakuṭine bāṇe Shyām, kāḷaj mārā koriyā re lol;

Neṇe tāre Premsakhīnā Nāth, ke chitt mārā choriyā re lol... 4

Pad - 3 (1-187)

Vahālā mune vash kīdhī Ghanshyām, vā’lap tārā vā’lmā re lol;

Man māru talkhe jovā kāj, ṭībakḍī chhe gālmā re lol... 1

Vahālā tārī nāsikā namaṇī Nāth, adharbimb lāl chhe re lol;

Chhelā mārā prāṇ karu kurbān, joyā jevī chāl chhe re lol... 2

Vahālā tārā dant dāḍamnā bīj, chaturāī chāvtā re lol;

Vahālā mārā prāṇ haro chho Nāth, mīṭhu mīṭhu gāvtā re lol... 3

Vahālā tāre hasve harāṇu chitt, bīju have nav game re lol;

Man māru Premsakhīnā Nāth, ke tam keḍe bhame re lol... 4

Pad - 4 (1-188)

Rasiyā joī rūpāḷī koṭ, rūḍī rekhāvaḷī re lol;

Vahālā māru manḍu maḷvā chahāy ke jāy chittaḍu chaḷī re lol... 1

Vahālā tārī jamṇī bhujāne pās, rūḍā til chār chhe re lol;

Vahālā tārā kanṭh vachche til ek, anupam sār chhe re lol... 2

Vahālā tārā urmā viṇguṇ hār, joī neṇā ṭhare re lol;

Vahālā te to jāṇe premī jan, joī nitya dhyān dhare re lol... 3

Rasiyā joī tamāru rūp, rasik jan ghelḍā re lol;

Āvo vahālā Premsakhīnā Nāth, Sundarvar Chhelḍā re lol... 4

Pad - 5 (1-189)

Vahālā tārī bhujā jugal Jagdīsh, joīne jāu vārṇe re lol;

Karnā laṭkā kartā lāl, āvone māre bārṇe re lol... 1

Vahālā tārī āngaḷiyunī rekhā, nakhmaṇi joīne re lol;

Vahālā mārā chittmā rākhu chorī, kahu nahi koīne re lol... 2

Vahālā tārā urmā anupam chhāp, jovāne jīva ākḷo re lol;

Vahālā mārā haiḍe harakh na māy, jāṇu je hamṇā maḷo re lol... 3

Vahālā tāru udar ati rasrūp, shītaḷ sadā Nāthjī re lol;

Āvo orā Premsakhīnā prāṇ, maḷu bharī bāthjī re lol... 4

Pad - 6 (1-190)

Vahālā tārī mūrti ati rasrūp, rasik joīne jīve re lol;

Vahālā e rasnā chākhaṇhār, chhāsh te nav pīve re lol... 1

Vahālā māre sukh sampat tame Shyām, Mohan man bhāvtā re lol;

Āvo māre mandir Jīvanprāṇ, hasīne bolāvtā re lol... 2

Vahālā tāru rūp anupam gaur, mūrti manmā game re lol;

Vahālā tāru joban jovā kāj, ke chitt charaṇe name re lol... 3

Āvo mārā rasiyā rājīvneṇ, maram karī boltā re lol;

Āvo vahālā Premsakhīnā seṇ, mandir māre doltā re lol... 4

Pad - 7 (1-191)

Vahālā tāru rūp anupam Nāth, udar shobhā ghaṇī re lol;

Trivaḷī jou sundar chhel, āvone orā am bhaṇī re lol... 1

Vahālā tārī nābhī nautam rūp, ūnḍī ati goḷ chhe re lol;

Kaṭilank joīne Sahajānand, ke man rangchoḷ chhe re lol... 2

Vahālā tārī jangha jugalnī shobhā, manmā joī rahu re lol;

Vahālā nit nīrkhu pinḍī ne pānī, koīne nav kahu re lol... 3

Vahālā tārā charaṇkamaḷnu dhyān, dharū ati hetmā re lol;

Āvo vahālā Premsakhīnā Nāth, rākhu mārā chittmā re lol... 4

Pad - 8 (1-192)

Vahālā tārā jugal charaṇ rasrūp, vakhāṇu vahālmā re lol;

Vahālā ati komaḷ arūṇ rasāḷ, chore chitt chālmā re lol... 1

Vahālā tāre jamṇe angūṭhe til, ke nakhmā chihna chhe re lol;

Vahālā chhelī āngaḷīe til ek, jovāne man dīn chhe re lol... 2

Vahālā tārā nakhnī aruṇtā joīne, shashīkaḷā kshīṇ chhe re lol;

Vahālā raschor chakor je bhakta, jovāne praviṇ chhe re lol... 3

Vahālā tārī ūrdhvarekhāmā chitt, raho karī vāsne re lol;

Māge Premsakhī kar joḍī, dejo dān dāsne re lol... 4

loading