કીર્તન મુક્તાવલી

વિદ્યા પરા બ્રહ્મવિદ્યા - સત્સંગદીક્ષા માહાત્મ્ય સ્તોત્ર

૨-૧૧૮૯: સાધુ ભદ્રેશદાસ

Category: પ્રકીર્ણ પદો

સ્વામિનારાયણઃ સાક્ષાદ્ અક્ષરપુરુષોત્તમઃ ।

સર્વેભ્યઃ પરમાં શાંતિં આનન્દં સુખં અર્પયેત્ ॥

વિદ્યા પરા બ્રહ્મવિદ્યા તથેયં

  અધ્યાત્મવિદ્યા નિગમાગમોક્તા ।

વાણી પરા યા શ્રુતિશાસ્ત્રરૂપા

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૧॥

શ્રીસ્વામિનારાયણહૃદ્‌ગતાર્થં

  બ્રહ્મસ્વરૂપૈર્ગુરુભિર્યદિષ્ટમ્ ।

સંગૃહ્ય યા ભાતિ તદેવ સર્વં

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૨॥

યા સ્વામિનારાયણબોધિતાનાં

  મુક્તિપ્રદાનાં વચનામૃતાનામ્ ।

ધત્તે રહસ્યં સહજં સુગમ્યં

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૩॥

આજ્ઞાં હરેઃ શુદ્ધમુપાસનં ચ

  સ્પષ્ટં બ્રુવાણા ચ મુમુક્ષુગમ્યા ।

સિદ્ધાન્તસર્વસ્વવિભૂષિતા ચ

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૪॥

બ્રહ્માક્ષરાત્મૈક્યવિભાવભવ્યાં

  માહાત્મ્યવિજ્ઞાનપ્રભાપ્રકાશામ્ ।

ભક્તિં બ્રુવાણા શુભ ધર્મયુક્તાં

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૫॥

આચારશુદ્ધેશ્ચ વિચારશુદ્ધેઃ

  સ્વભાવશુદ્ધેર્વ્યવહારશુદ્ધેઃ ।

સર્વાત્મશુદ્ધેર્વિનિરૂપિકેયં

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૬॥

સ્વચ્છાર્થબોધૈઃ સરલાર્થયુક્તૈઃ

  સર્વાર્થગર્ભૈઃ પરમાર્થદીપ્તૈઃ ।

ગૂઢાર્થતત્ત્વા સુફલાર્થરમ્યા

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૭॥

શંકાભયાજ્ઞાનવિનાશિનં ચ

  નિષ્ઠા ત્વનન્યા દૃઢનિશ્ચયશ્ચ ।

હરૌ ગુરૌ સ્યાત્ સુદૃઢં યયા સા

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૮॥

આનન્દદા દુઃખવિનાશિનીયં

  હરેશ્ચ પ્રીતેરભિવર્ષિણીયમ્ ।

શાન્તિપ્રદા સર્વસુખાસ્પદેયં

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૯॥

ગુરોર્મહન્તસ્ય પ્રસાદરૂપા

  સાક્ષાત્ સ્વહસ્તાક્ષરલેખરૂપા ।

પ્રત્યક્ષબ્રહ્માત્મમુખાબ્જલબ્ધા

  સત્સંગદીક્ષા હૃદિ રાજતાં મે ॥૧૦॥

Vidyā parā brahmavidyā - Satsang Dīkṣhā Māhātmya Stotra

2-1189: Sadhu Bhadreshdas

Category: Prakirna Pad

Swāminārāyaṇah sākṣhād Akṣhar-Puruṣhottamah ।

Sarvebhyah paramām shāntim ānandam sukham arpayet ॥

Vidyā parā brahmavidyā tatheyam

  adhyātmavidyā nigamāgamoktā ।

Vāṇī parā yā shruti-shāstra-rūpā

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥1॥

Shrī Swāminārāyaṇa-hṛudgatārtham

  brahmaswarūpair-gurubhir-yadiṣhṭam ।

Sangṛuhya yā bhāti tadev sarvam

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥2॥

Yā Swāminārāyaṇa-bodhitānām

  muktipradānām Vachanāmṛutānām ।

Dhatte rahasyam sahajam sugamyam

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥3॥

Āgnām Harehe shuddham-upāsanam cha

  spaṣhṭam bruvāṇā cha mumukṣhu-gamyā ।

Siddhānta-sarvasva-vibhūṣhitā cha

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥4॥

Brahmākṣhar-ātmaikya-vibhāvabhavyām

  māhātmya-vignāna-prabhā-prakāshām ।

Bhaktim bruvāṇā shubha dharma-yuktām

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥5॥

Āchāra-shuddheshcha vichāra-shuddhehe

  svabhāva-shuddher-vyavahāra-shuddhehe ।

Sarvātma-shuddher-vinirūpikeyam

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥6॥

Svachchhārtha-bodhaihi saralārtha-yuktaihi

  sarvārtha-garbhaihi paramārtha-dīptaihi ।

Gūḍhārtha-tattvā sufalārtha-ramyā

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥7॥

Shankā-bhayā-gnāna-vināshinam cha

  niṣhṭhā tvananyā dṛuḍha-nishchayashcha ।

Harau gurau syāt sudṛuḍham yayā sā

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥8॥

Ānandadā dukha-vināshinīyam

  Hareshcha prīter-abhivarṣhiṇīyam ।

Shāntipradā sarva-sukhās-padeyam

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥9॥

Guror-Mahantasya prasādarūpā

  sākṣhāt svahastākṣhara-lekharūpā ।

Pratyakṣha-brahmātma-mukhābjalabdhā

  Satsanga-Dīkṣhā hṛudi rājatām me ॥10॥

BAPS Santvrund

loading