પાદટીપો

પ્રકારઃ ૧ની પાદટીપો

અમાપ

આવે

નમૂના પૂરતું

વીજળી

અગ્નિ

રૂપનું ધામ

કળાનો વિકાસ કરનાર

સર્વ કર્તા પ્રભુ

કાળ

કામદેવ

પ્રકારઃ ૨ની પાદટીપો

દયારૂપી અમૃત

આવીને

નવા વાદળ જેવા

નવા વાદળ જેવા

સ્થાન

આનંદદાયક

શોભાનું ધામ

સોનું

માછલીના આકારવાળા

ગુણોની ખાણ

જીભ

શેષજી

કમળના પત્ર જેવા

પાપથી છોડાવનારા

રાજહંસ

મૂર્તિ

શરણાગત

શોભે

પ્રકારઃ ૩ની પાદટીપો

ઘર

કામનો ગર્વ

પાન આકારનો મુગટ

મનમોહક

મુગટમાં જડેલ વિવિધ મણિઓ-રત્નોનાં નામ છે

મુગટમાં જડેલ વિવિધ મણિઓ-રત્નોનાં નામ છે

મુગટમાં જડેલ વિવિધ મણિઓ-રત્નોનાં નામ છે

હોઠ

લાલ

રતાંજળીના ફળ જેવા ગુલાબી

કસ્તૂરીની

બ્રહ્માનો દિવસ

કામદેવ

ઢીંચણ સુધી લાંબા હાથ

કમળ જેવા નેત્રવાળા

કામદેવ

પુષ્પ

લક્ષ્મી

વાંસળી

પ્રકારઃ ૪ની પાદટીપો

શૂરવીર

શ્રેષ્ઠ યોદ્ધા

કાંતિ, તેજસ્વિતા

શિક્ષાપત્રી

ઉત્સાહ

સ્વતંત્રપણે

પ્રકારઃ ૫ની પાદટીપો

સૂર્ય

આકાશમાં

દેવતાઓ

ઇન્દ્ર

પુષ્ય

ધુમાડા રહિત

અગ્નિ

સ્ત્રિઓ

ચંદ્ર સમાન

સુંદર

આનંદ વિભોર થઈ

નિર્ભય પદ, મોક્ષ

પ્રકારઃ ૬ની પાદટીપો

પિતા

આનંદ

અંતકાળે

મર્યાદાથી વધુ, અત્યંત

સિદ્ધ પુરુષો; ગુપ્ત ઋષિઓ

અંતર્દૃષ્ટિ

હાથ

જીવ

ટળાવો

સહેલું

પ્રકારઃ ૭ની પાદટીપો

સ્ત્રી

સ્ત્રી

ઉપદેશ દેશું

પુત્રીનું શરીર

તપને જ જેણે પોતાનું ધન માન્યું હતું તેવા તપસ્વી

સ્ત્રીનું

માછલી

જ્ઞાની

બંને હાથ અથવા પગને બંધાવાનું સાધન

પ્રકારઃ ૮ની પાદટીપો

નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિઃસ્વાદ, નિઃસ્નેહ, નિર્માન

શ્રેષ્ઠ

સ્ત્રીનું ચિંતવન તથા તેના ગુણોનું વર્ણન કરવું, તેની સામે જોવું, તેની મસ્તી કે મશ્કરી કરવી, તેની સાથે ખાનગી રીતે વાત કરવી, તેને મેળવવા સંકલ્પ તથા નિશ્ચય કરવો અને સાક્ષાત્ અંગસંગ કરવો

વસ્ત્ર

ધોતિયું

અવશ્ય

ભિક્ષાની જેમ માગીને

જૂના

ખરીદે

ડાંગર

ઊંચેથી બૂમ પાડે

હિંમતવાળું; નિધડક

પ્રકારઃ ૯ની પાદટીપો

ચાલ્યા

અન્નાર્થીને ભોજન આપવાનું સ્થાન

જામનગરમાં

ગણતરી

મોટો માર્ગ; ઉપાય

કૃપા કરવામાં હદ વટાવી દીધી

પ્રકારઃ ૧૦ની પાદટીપો

તેમની કૃપાના આભારી; ગરજું

પ્રકારઃ ૧૧ની પાદટીપો

અન્ન

પાંદડું

પૂજન માટે વાપરવા યોગ્ય

બળદ

ભેંસ

મકાનથી

સાકર

શેરડીનો સાંઠો

ઓછપ

શાસ્ત્રોમાં

વેદોમાં

પ્રકારઃ ૧૨ની પાદટીપો

અનંતને

નક્કી

ચંદ્ર-સુદ પક્ષની

બ્રહ્મચારી

જમપુરીમાં

મોટો પ્રભાવ

પ્રકારઃ ૧૩ની પાદટીપો

આઠેય પહોર = ૨૪ કલાક

ભુલાય નહિ તેવો

પ્રકારઃ ૧૪ની પાદટીપો

મટકા રહિત

પગના આંગળીવાળા આગળના ભાગની

હોંશે

પહોંચ્યા

ઊપડતી

પ્રીતિથી નીરખીને

હાથનો ઉપલો ભાગ

કોણીથી કાંડા સુધીનો ભાગ

શ્રેષ્ઠ, સુંદર

આંગળીના વેઢા

આંગળીઓના છેડા

અનુપમ

ગાલ

કપાળ

માથાનો છેક ઉપરનો ભાગ, તાળવું

પ્રકારઃ ૧૫ની પાદટીપો

ચાટીને ખાવા યોગ્ય

ચૂસીને ખાવા યોગ્ય

રાંધ્યા વિના જ બટકા ભરીને ખાવા યોગ્ય [ભોજ્ય: રાંધીને તૈયાર કરેલુવં ખાદ્ય]

મૃગચર્મ

કંતાનનું કાપડ

ચોરણી

કમરે બાંધવાનું કાપડ

બાંધી

કાશ્મીરી શાલ

ઊનનો જાડો કામળો

ગરમ પછેડી

ચણોઠીના હાર

હાથનાં કડાં

અગણિત

નાની ખાટલી

પ્રકારઃ ૧૬ની પાદટીપો

મોટું વહાન

ભેટતા

રાત-દિવસ

બમણું

બે હાથનો ખોબો

દૂધ-સાકર

ધામ

પ્રકારઃ ૧૭ની પાદટીપો

પાણી

રાત્રિ

લેશ

પારદર્શક રંગીન કાચવાળો લટકતો દીવો

મશાલ

ચમકતી, તેજાયમાન

વસ્ત્રો

પાણી

અતિ કીમતી

તલવાર

ભાલા જેવું હથિયાર

અતિ શૂરવીર - મહારાજે

બ્રાહ્મનોની સભામાં

પ્રકારઃ ૧૮ની પાદટીપો

સુખ દેનારા

ચાંદીના સિક્કા

આકાશમાં

સુંદર

દૂધ

વાયુપાન-ઉપવાસ કરતા

અતિ શ્રેષ્ઠ

પ્રકારઃ ૧૯ની પાદટીપો

અમાપ

સૂર્ય, દિવસ

રાત

બ્રહ્મા

શંકરને

હાજર, પ્રત્યક્ષ

મલય પર્વતમાં થતું સુગંધીદાર

હાથે

પ્રકારઃ ૨૦ની પાદટીપો

પાવન કરનાર

મોક્ષ

રહિત થયા

દૂધ

ઘી

પ્રસાદી જમનાર

પાંદડાં

વિજય ધ્વજ

પ્રકારઃ ૨૧ની પાદટીપો

મિથ્યા આરોપ

તત્કાળ

સંતને હેરાન કરનાર એવા દુષ્ટજન

પ્રકારઃ ૨૨ની પાદટીપો

પાત્ર-અપાત્રને

ગુણ-અવગુણ

નાગ

મૂડી, મિલ્કત

અધિકાર

પ્રભાવ, સત્તા

ઓથ, આશરો

પ્રકારઃ ૨૩ની પાદટીપો

ધામમાં લઈ જવાની સફર તથા મહેનત

અનુકૂળ

મોટું

ભટકણ

માયાપાર ધામમાં

ભાગ્યમાં

તરત જ

શબ્દ

ડંકો

સહેલું, સસ્તું

પ્રકારઃ ૨૪ની પાદટીપો

ઊંચો મંચ

લાલ રંગના ચળકતા મણિઓ

પ્રકારઃ ૨૫ની પાદટીપો

ભાઈ

શિખર

વાસુદેવરૂપે

પ્રસન્ન

શ્રીહરિકૃષ્ણ મહારાજ

મનાઈ

વિશેષ-આંક વટાવી દીધો

પ્રકારઃ ૨૬ની પાદટીપો

બંદોબસ્ત - વ્યવસ્થા

ચોખ્ખું

શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મનાં ચિહ્નો

બન્ને

પ્રસાદીની થયેલી

પ્રકારઃ ૨૭ની પાદટીપો

દારૂ પીનારા

માંસ ખાનારા

વાસણ

ખરેખરા લાગમાં, યોગમાં

પ્રકારઃ ૨૮ની પાદટીપો

પ્રતિજ્ઞા

પ્રકારઃ ૨૯ની પાદટીપો

અણી

ધરો, નાનું સરોવર

મુશ્કેલીવાળા

રીતે

પ્રકારઃ ૩૦ની પાદટીપો

સદ્‌ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પોતે

કાઠિયાવાડ

પ્રકારઃ ૩૧ની પાદટીપો

જૂનાગઢ

પાપ રહિત

સદ્‌ગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી

પ્રકારઃ ૩૨ની પાદટીપો

નંદી, પોઠિયો

લગની

લાડુ

ગિરનાર પર્વત

મૂળ અક્ષરમૂર્તિ શ્રીગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સમાગમ કરવા માટે જૂનાગઢ આવવાની આજ્ઞા સર્વેને કરી

પ્રકારઃ ૩૪ની પાદટીપો

વિશેષ

ધોલેરાના ગામધણીને

કરોડો જીવો

પ્રકારઃ ૩૫ની પાદટીપો

વિરોધીને

કામદેવનું

પ્રકારઃ ૩૬ની પાદટીપો

અજોડ, અતિ ઉત્તમ

ટૂંક સમયમાં

પ્રીતિ

લગભગ ૧૨૦૦ કિ.મી. જેટલે દૂરથી

પ્રકારઃ ૩૭ની પાદટીપો

સંસારી હોવા છતાં ત્યાગી જેવા નિયમો પાળી શ્રીહરિ તથા સંતોની સેવા પરાયણ રહેનાર.

કરોડપતિ.

મોક્ષની સામગ્રી.

એમાં શું આશ્ચર્ય!

અયોધ્યા પ્રાંતમાંથી

ઉપયોગી ચીજ-વસ્તુઓ

પ્રકારઃ ૩૮ની પાદટીપો

સ્ત્રી સામે જુએ

જામાણગીરી

સાક્ષીપણું

ક્રોધ

સર્વોત્તમ

કલ્યાણરૂપી કાર્ય

વારંવાર

પ્રકારઃ ૩૯ની પાદટીપો

કહી બતાવશે

અણગમો

પાપી

સામગ્રી

ત્યાગ

દોષ-દુર્ગુણોના સમૂહથી

પ્રકારઃ ૪૦ની પાદટીપો

ગૃહસ્થ

હરીફાઈમાં

શ્રેષ્ઠતા

જાણે

કહેવા લાગ્યા

પ્રકારઃ ૪૧ની પાદટીપો

પ્રસન્ન થાઉં છું

શરીરનાં સંકટ સહ્યાં

વસ્ત્ર

સંત દ્વારા

પાપ

સો ટકા સાચી

સાગમટું; કુટુંબ સહિત

પ્રકારઃ ૪૨ની પાદટીપો

ઊંચ-નીચની ભાવના અથવા અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતા

દેખી

જાણી

અહીંનું અહીં – આ લોકમાં જ

દૂર અથવા સંપૂર્ણ

છોડી દો

પ્રકારઃ ૪૩ની પાદટીપો

અહં-મમત્વ વગેરે બંધન

હોમ; હવન

મહોત્સવો

મોક્ષ ઉપયોગી કાર્યો

યમદૂત

સૂર્ય

સૂર્ય

ખોટું

પ્રકારઃ ૪૪ની પાદટીપો

પ્રસાદીની થયેલી

બ્રહ્મા

ભક્તોના ઘરમાં

દિવસ-રાત

ઘર

ઈંડામાંથી ઊપજેલાં પ્રાણી - પક્ષી

ચરણથી

આ સહજાનંદ સ્વામી

પ્રકારઃ ૪૫ની પાદટીપો

ચિત્રામણની

ભલે

અંતકાળ

પ્રેમ, ફળ

કહે નહિ રહીએ

પ્રકારઃ ૪૬ની પાદટીપો

શ્રેષ્ઠ

પ્રખ્યાત

બ્રાહ્મણના

વહોરા – લેવું-દેવું, વ્યાપાર

પવિત્ર

બ્રહ્મચારીના ધર્મો

છેડે, છેલ્લે

પ્રકારઃ ૪૭ની પાદટીપો

માર્ગ

હુકમ, સત્તા

વસ્ત્ર

વસ્ત્ર

અજોડ

આખી પૃથ્વી ઉપર

પ્રકારઃ ૪૮ની પાદટીપો

પ્લિન્થ, પાયો

સમજો

અંતર્ધાન લીલા

વિયોગરૂપી અગ્નિથી

ભાન

અતિ ઉત્સાહથી

અંતર્ધાન થયા પછી પણ

પ્રકારઃ ૪૯ની પાદટીપો

અલૌકિક અથવા સીમાપારની

આ વખતે

દાવ, મનુષ્યભાવની લીલા

અવતારોના

અવતારના અવતારી

લીલા

નટ, ખેલાડીની

કાયમી

વિના

ધામમાં જતાં

પ્રકારઃ ૫૦ની પાદટીપો

વૃક્ષ, વેલ વગેરે સ્થિર

મનુષ્ય, પક્ષી વગેરે ગતિશીલ

ખબર

સાંખ્ય, યોગ વગેરે છ દર્શનને માનનારાઓને

હોંશિયાર

કલ્પણામાં ન આવે તેવી

કળિયુગનો સમય

શિવપંથી સાધુ

ધામ

કઈ રીતે

વિઠ્ઠલનાથજીના - વૈષ્ણવો

ચક્રની છાપ લેનારા

મદ્ય, માંસ, મત્સ્ય, મુદ્રા અને મૈથુનના સેવનથી

મુસલમાન

કયામત દિન

હિસાબ

ધર્મગુરુ

પ્રકારઃ ૫૧ની પાદટીપો

વૃદ્ધાવસ્થા રહિત

જાણી ન શકાય તેવા

માફ

કૃપાળુ, દયાળુ

આ વખતે

ધર્મના કવચ-રક્ષક

અપાર

પ્રકારઃ ૫૨ની પાદટીપો

વેદો

પિતા

નમૂના રૂપ થોડી વાતો

પૂરેપૂરું

સંદેહ

યુક્તિ-પ્રયુક્તિ કરવામાં, બીજાની ભૂલ શોધવામાં

અધૂરિયા-અજ્ઞાનીની

ઓથ

પ્રકારઃ ૫૩ની પાદટીપો

પુત્ર

મોટા-મોટા મંદિરો

પાપ, કૂડ-કપટ વગેરે અધર્મ

ચતુરાઈ

પ્રકારઃ ૫૪ની પાદટીપો

અગ્નિ

આકાશ

વાયુ

શંકરને

ઇન્દ્ર

તારા

કર, ભાડું અથવા પક્ષપાત

વરસાદની જેમ

કિલ્લા, દરવાજા

કેફ

ઢીલું-ઢીલું

પ્રકારઃ ૫૫ની પાદટીપો

પોતાનો અજોડ પ્રભાવ

યુદ્ધનું નગારું

સંસૃતિનાં દુઃખ

નફો

ઉદિત-પ્રકાશિત

દાન-દક્ષિણા

શરણે, પગમાં પડું