પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૪૩

 

દોહા

વળતું વાલમે વિચારિયું, થઈ રહ્યું સર્વે કામ ।

કેડ્યે કાંયે રહ્યું નહિ, થયું સારું કહે ઘનશ્યામ ॥૧॥

જે અરથે અહિ આવિયા, તે સરિયો સરવે અર્થ ।

અગણિત જીવ ઉદ્ધારિયા, વાવરી પોતાની સામર્થ ॥૨॥

કેડ્યે વળી કલ્યાણના, બહુ બહુ કર્યા ઉપાય ।

કસર ન રાખી કોઈ વાતની, એમ નાથે માન્યું મનમાંય ॥૩॥

જણ જણ પ્રત્યે જૂજવું, કર્યું ચાલતું મોક્ષનું કામ ।

પરિશ્રમ વિના પામવા, અખંડ અક્ષર ધામ ॥૪॥

ચોપાઈ

કર્યા કોટિ કોટિ ઉપાય રે, અમે આવી અવનિ માંય રે ।

અમારી મૂરતિને પ્રસંગે રે, કર્યું કલ્યાણ જીવનું જગે રે ॥૫॥

સંત સંબંધે કલ્યાણ કીધું રે, તેને પણ અખંડ ધામ દીધું રે ।

વળી બાંધ્યાં સદાવ્રત ઘણાં રે, તે પણ બારણાં કલ્યાણ તણાં રે ॥૬॥

વળી ધ્યાન ધારણા સમાધિ રે, કરાવી વીસરાવી ઉપાધિ1 રે ।

વળી પ્રગટ કરી પંચ વ્રત રે, આપ્યું પળાવી પદ અમૃત રે ॥૭॥

બહુ દેશ તીર્થ ગામ શે’ર રે, તાર્યા ફરી હરિ કરી મે’ર રે ।

કરી ઉત્સવ બહુ સમૈયા રે, તાર્યા જીવ જાયે નહિ કહ્યા રે ॥૮॥

કર્યા જગન ને બહુ જાગ2 રે, તે પણ જીવ ઉદ્ધારવા કાજ રે ।

વરષોવરષ કર્યા વળી મેળા3 રે, કરવા જીવ બ્રહ્મમો’લે ભેળા રે ॥૯॥

બાંધ્યાં કલ્યાણ સારું બહુ ધામ રે, શ્રીઠાકોરજીના ઠામોઠામ રે ।

તેમાં બેસારી સારી મૂરતિ રે, તે પણ જીવના કલ્યાણ વતી રે ॥૧૦॥

કર્યા આચારજ મહારાજે રે, તે પણ જીવને તારવા કાજે રે ।

બહુ બાંધી કલ્યાણની સડક રે, જાય ધામે જીવ થૈ નિધડક રે ॥૧૧॥

થઈ વાત સરવે એ મોટી રે, તરશે જીવ કોટાન જો કોટી રે ।

એ તો બહુ કહ્યું થયું સારું રે, હવે માનિયું મન અમારું રે ॥૧૨॥

સારા સરા કર્યા છે સમાજ4 રે, કેડ્યે કલ્યાણ કરવા કાજ રે ।

કર્યાં બંધ અમંગળ બાર રે, આવી ભૂમિએ અમે આ વાર રે ॥૧૩॥

કેને લેવા ન આવે કૃતાંત5 રે, એમ જાણજો આજ વૃતાંત રે ।

તરણિ6 ઊગે રહિ જાય તમ રે, ત્યારે માર્તંડનું7 શું મા’તમ રે ॥૧૪॥

તેમ અમે આવ્યે અઘ રહે રે, ત્યારે પતિતપાવન કોણ કહે રે ।

દીનબંધુ કહે છે દયાળ રે, તે તો કૂડું8 ન પડે કોઈ કાળ રે ॥૧૫॥

માટે સર્વે એ નામ સત્ય કીધાં રે, જન અપાર ઉદ્ધારી લીધાં રે ।

સારો ફેરો ફાવ્યો છે આ વાર રે, બહુ જીવ કર્યા ભવપાર રે ॥૧૬॥

વળી કલ્યાણકારી જે વસ્ત રે, તે પણ પૃથ્વી પર છે સમસ્ત રે ।

બહુ તે વડે થાશે કલ્યાણ રે, સ્પર્શી પામશે પદ નિર્વાણ રે ॥૧૭॥

અમે હૈયે ન હૈયે જો આંઈ રે, નથી રાખ્યું કેડ્યે કામ કાંઈ રે ।

સર્વે કરીને લીધું છે કાજ રે, એમ કહે છે શ્રીમહારાજ રે ॥૧૮॥

જે જે કર્યા છે અમે ઉપાય રે, જે કોઈ આવી જાશે એ માંય રે ।

તેને અંતકાળે અમે આવી રે, તેડી જાવું છે તન તજાવી રે ॥૧૯॥

અશ્વ રથ વિમાન વે’લ સારી રે, લૈ જાવા સુખપાલે બેસારી રે ।

એ તો અવશ્ય બિરુદ છે અમારું રે, ધાર્યું છે સહુ જીવને સારું રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે ત્રિચત્વારિંશઃ પ્રકારઃ ॥૪૩॥

 

Purushottam Prakash

Prakar 43

 

Dohā

Valatu vālame vichāriyu, thai rahyu sarve kāma.

Kedye kāye rahyu nahi, thayu sāru kahe ghanashyāma... 1

Maharaj thought all his work is done and nothing is left to be done. Everything that is done is good... 1

Je arthe ahi āviyā, te sariyo sarave artha.

Aganita jiva uddhāriyā, vāvari potāni sāmartha... 2

The reasons that Maharaj came to this earth had been accomplished. Uncountable jivas were liberated by using his powers... 2

Kedye vali kalyānanā, bahu bahu karyā upāya.

Kasara na rākhi koi vātani, ema nāthe mānyu manamāya... 3

He gave many solutions for the liberation of jivas after he left. He thought in his mind that he had not left any deficiencies in any way... 3

Jana jana pratye jujavu, karyu chālatu mokshanu kāma.

Parishrama vinā pāmavā, akhanda aksharadhāma... 4

He continued the method of liberation in various ways for the various people. To attain Akshardham without effort ... 4

Chopāi

Karyā koti koti upāya re, ame āvi avani māya re.

Amāri muratine prasange re, karyu kalyāna jivanu jage re... 5

When I came on this earth, I employed millions of solutions to attain Akshardham. He liberated many jivas through his murti... 5

Santa sambandhe kalyāna kidhu re, tene pana akhanda dhāma didhu re.

Vali bāndhyā sadāvrata ghanā re, te pana bāranā kalyāna tanā re... 6

Whoever has the association with his sadhus, they will also attain Akshardham. He started many sadāvrats, which were also the door for salvation ... 6

Vali dhyāna dhāranā samādhi re, karāvi visarāvi upādhi re.

Vali pragata kari pancha vrata re, āpyu palāvi pada amruta re... 7

Through dhyān, dhāranā, and samādhi, he made people forget all their worries. He gave his devotees the panch-vartamān (the five religious vows) to follow and liberated who followed them... 7

Bahu desha tirtha gāma she’ra re, tāryā fari Hari kari me’ra re.

Kari utsava bahu samaiyā re, tāryā jiva jāye nahi kahyā re... 8

Maharaj travelled to many regions, cities and villages to please his devotees. He celebrated festivals to liberate many jivas... 8

Karyā jagan ne bahu jāga re, te pana jiva uddhāravā kāja re.

Varasho-varasha karyā vari melā re, karavā jiva brahmamo’le bhelā re... 9

He celebrated grand <i>yagnas</i> to liberate many jivas. He performed yearly festivals for the same reasons... 9

Bāndhyā kalyāna sāru bahu dhāma re, Shri Thākorajinā thāmothāma re.

Temā besāri sāri murati re, te pana jivanā kalyāna vati re... 10

He built many mandirs everywhere. He installed murtis to give salvation to the jivas ... 10

Karyā āchāraja mahārāje re, te pana jivane tāravā kāje re.

Bahu bāndhi kalyānani sadaka re, jāya dhāme jiva thai nidhadaka re... 11

He appointed āchāryas to liberate jivas. He created a path of liberation for the jivas that they can travel without any fear ... 11

Thai vāta sarve e moti re, tarashe jiva kotāna jo koti re.

E to bahu kahyu thayu sāru re, have māniyu mana amāru re... 12

This is a big thing, where billions will be liberated. I am convinced whatever has happened is good ... 12

Sārā sarā karyā chhe samāja re, kedye kalyāna karavā kāja re.

Karyā bandha amangala bāra re, āvi bhumie ame ā vāra re... 13

He employed many ways that were beneficial in one’s liberation after he left this earth. He closed all the inauspicious doors by coming on the eart today... 13

Kene levā na āve krutānta re, ema jānajo āja vrutānta re.

Tarani uge rahi jāya tama re, tyāre mārtandanu shu mā’tama re... 14

The Yamduts will not come to take anyone to narak; this is the account today. If the sun rises and it is still dark, then what is the greatness of the sun? ... 14

Tema ame āvye agha rahe re, tyāre patita-pāvana kona kahe re.

Dinabandhu kahe chhe dayāla re, te to kudu na pade koi kāla re... 15

If I come on this earth and there is still sin, then who will tell me that I am the one who purifies one of their sins. This is what Maharaj said and it will never become untrue... 15

Māte sarve e nāma satya kidhā re, jana apāra uddhāri lidhā re.

Sāro fero fāvyo chhe ā vāra re, bahu jiva karyā bhava pāra re... 16

He made all his names truthful, to give uncountable jivas salvation. This time benefited because many jivas were liberated... 16

Vali kalyānakāri je vasta re, te pana pruthvi para chhe samasta re.

Bahu te vade thāshe kalyāna re, sparshi pāmashe pada nirvāna re... 17

Whatever is useful for liberation, Maharaj left on this earth. Whoever touches these items will be liberated... 17

Ame haiye na haiye jo āi re, nathi rākhyu kedye kāma kāi re.

Sarve karine lidhu chhe kāja re, ema kahe chhe Shri Mahārāj re... 18

Whether I am here or not, I have not left anything remaining to be done. I have completed my task says Maharaj... 18

Je je karyā chhe ame upāya re, je koi āvi jāshe e māya re.

Tene antakāle ame āvi re, tedi jāvu chhe tana tajāvi re... 19

Whoever comes into the various methods I have employed for liberation, I will personally come to take them after they leave their body... 19

Ashva ratha vimāna ve’la sāri re, lai jāvā sukhapāle besāri re.

E to avashya biruda chhe amāru re, dhāryu chhe sahu jivane sāru re... 20

I will seat them on a horse, chariot, airplane, or a cart to take them to Akshardham happily. I will definitely come to take them. This is my promise... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana-kamal-sevaka Nishkulananda Munivirachite Purushottama-Prakāsha madhye trichatvārashah prakārah... 43

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬