પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૧૨

 

દોહા

મોટી મે’ર કરી હરિ, પધારિયા પૂરણકામ ।

અનેક જીવને આપવા, પોતાનું પરમ ધામ ॥૧॥

દયાનિધિ દયા કરી, જીવ જક્તના ઉપર જોર ।

તાન એક જીવ તારવા, ધારિ વપુ ધર્મકિશોર ॥૨॥

અહોનિશ એ ઊપાયમાં, રહ્યા છે રાજ અધિરાજ ।

અમિતને1 અભય કરવા, સોંપવા સુખ સમાજ ॥૩॥

પડતું મેલ્યું પૂજા સ્પર્શનું, દરશનનું રાખ્યું દાન ।

જે જન નીરખે નાથને, તે પામે સુખ નિદાન2 ॥૪॥

ચોપાઈ

એહ અર્થે કરે છે ઊપાય રે, નિત્ય નવા નવા મનમાંય રે ।

જાણે સૌ જન દર્શન કરે રે, ભાવે અભાવે નામ ઓચરે રે ॥૫॥

લેતાં સ્વામિનારાયણ નામ રે, થાયે પ્રાણી તે પૂરણકામ રે ।

લેશે નામ નીરખશે નેણે રે, પરમ પ્રાપ્તિ પામશે તેણે રે ॥૬॥

માટે મોટા ઉત્સવ સમૈયા રે, કરું જાયે નહિ કેણે કૈ’યા રે ।

પછી ફૂલદોલ રામનૌમી રે, પ્રબોધની એકાદશી સૌમી3 રે ॥૭॥

તે દિ આવે લાખો લેખે જન રે, કરે મહાપ્રભુનાં દરશન રે ।

જુવે સભા સામું સુખકંદ રે, અમૃતદૃષ્ટિએ આપે આનંદ રે ॥૮॥

સહુ જન તણા તાપ હરે રે, સુખ શાંતિ અંતરમાં કરે રે ।

સહુ સુખિયા થઈ જન મને રે, જાય પોત પોતાને ભુવને રે ॥૯॥

રાત્યદિ સાંભરે સ્વામી સંત રે, તેણે રાજી રહે છે અત્યંત રે ।

કરતાં એ લીલાનું ચિંતવન રે, તેણે પામે પરમ ધામ જન રે ॥૧૦॥

એવા સમૈયા વરસો વરસ રે, કરે એક બીજાથી સરસ રે ।

તેમાં કૈક પૂજે કૈક સ્પરશે રે, સૌને આનંદના ઘન વરસે રે ॥૧૧॥

નિત્ય નવી કરે નાથ લીળા રે, ત્યાગી ગૃહી કરી બહુ ભેળા રે ।

સંત બટુ4 સંન્યાસી સમોહ રે, જેને કામ લોભ નહિ મોહ રે ॥૧૨॥

જોઈ એવાને જક્તના જન રે, સહુ કે’ છે કરી ધન્ય ધન્ય રે ।

સંત શ્રીહરિને દરશને રે, પામે મહા મોટો આનંદ મને રે ॥૧૩॥

એવા જન જગતમાં જેહ રે, પામ્યા અક્ષરધામને તેહ રે ।

એવો કર્યો મોટો ઉપકાર રે, બહુ જીવ કરવા ભવપાર રે ॥૧૪॥

બંધ થઈ ગયાં બીજાં બાર રે, પરમ પદ પામ્યાં નરનાર રે ।

જીવ સંયમનીએ5 શીદ જાય રે, પ્રગટ પ્રભુજી છે પૃથવી માંય રે ॥૧૫॥

આજ શક્કો6 સહજાનંદ તણો રે, બેઠો બળવંત બળિયાનો ઘણો રે ।

જ્યારે પ્રગટિયા પ્રભુ પોતે રે, જોયા નજરે આવ્યા જીવ જોતે રે ॥૧૬॥

સ્વર્ગ મર્ત્યલોક ને પાતાળ રે, દીઠા તેને દુઃખિયા દયાળ રે ।

તેને છોડાવ્યા બંધથી છેક રે, ગયા એ પણ ધામે અનેક રે ॥૧૭॥

બેસે રાજા ગાદિ પર કોય રે, છોડે બંધીવાનના બંધ સોય રે ।

તેમ બંધથી છોડાવ્યા બહુ જન રે, પોતે પ્રગટી શ્રીભગવન રે ॥૧૮॥

મહા મોટો પ્રતાપ પ્રગટાવી રે, રીત નૌતમ ન્યારી ચલાવી રે ।

જેને ઊપર નહિ બીજો કોય રે, તે તો જેમ કરે તેમ હોય રે ॥૧૯॥

સૌના નાથ નિયંતા સ્વામી રે, સૌ ધામતણા પણ ધામી રે ।

તે તો અઢળક આજ ઢળિયા રે, થયા સુખી જન જેને મળિયા રે ॥૨૦॥

 

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે દ્વાદશઃ પ્રકારઃ ॥૧૨॥

Purushottam Prakash

Prakar - 12

Dohā

Moti me’ra kari hari, padhāriya puranakāma.

Aneka jivane āpavā, potānu parama dhāma... 1

Shri Hari has done a huge favor by coming onto this earth. To give countless jivas his own superior Aksharadhama... 1

Dayānidhi dayā kari, jiva jaktanā upara jora.

Tāna eka jiva tārava, dhāri vapu Dharma-kishore... 2

The one full of mercy has shown great compassion upon the jivas of this earth. He took a human form as the son of Dharm with his only drive to liberate jivas... 2

Ahonisha e upayamā, rahyā chhe rāja adhirāja.

Amitane abhaya karavā, sopavā sukha samāja... 3

Day and night for this cause, Maharaj remain occupied… to make countless fearless and to give a huge amount of happiness... 3

Padatu melyu pujā sparshanu, darashananu rākhyu dāna.

Je jana nirakhe nāthane, te pāme sukha nidāna... 4

He has left behind the worship and touch tradition, and now opened the darshan tradition. Whoever sees Maharaj, without a doubt, will attain joy and bliss... 4

Chopāi

Eha arthe kare chhe upaya re, nitya navā navā manamāya re.

Jāne sau jana darshana kare re, bhāve abhāve nāma ochare re... 5

He finds solutions for that reason (liberating countless at once), new ideas daily in his mind. He understands that whoever does his darshan or chants Swaminarayan with or without love... 5

Letā Swaminrayana nāma re, thāye prāni te puranakāma re.

Leshe nāma nirakhase nene re, parama prāpti pāmashe tene re ... 6

By chanting the Swaminarayan name, that jiva will become perfect in all ways. If they chant this name or they see him with their eyes, they will attain the highest state possible... 6

Māte motā utsava samaiyā re, karu jāye nahi kone kai’yā re.

Pachhi Fuldol Rām-naumi re, Prabodhani Ekādashi saumi re ... 7

Therefore, utsavs (festivals) and gatherings I will celebrate on a grand scale that no one has heard of before. Then Fuldol, Ram-navami, Prabhodhabi Ekadashi too... 7

Te di āve lākho lekhe jan re, kare mahāprabhunā darashana re.

Juve sabhā sāmu sukhkanda re, amrut-drashtie āpe ānanda re ... 8

Hundreds and thousands of people come and do Shri Hari’s darshan. When Shri Hari looks gracefully at the assembly, he graces them with his nectar eyes and gives them happiness... 8

Sahu jana tanā tāp hare re, sukha shānti antaramā kare re.

Sahu sukhiyā thai jana mane re, jāya pote potāne bhuvane re ... 9

He destroys the devotees’ troubles and gives them inner bliss and peace. All devotees become incredibly happy in their mind and return back to their own homes... 9

Ratyadi sāmbhare swāmi sant re, tene rāji rahe chhe atyanta re.

Kartā e lilānu chintavan re, tene pāme param dhāma jana re ... 10

Then, they remember Shriji Maharaj and his sadhus day and night, and they remain immensely happy because of their remembrance. By remembering those divine actions, they attain the supreme Akshardham... 10

Evā samaiyā varaso varasa re, kare ek bijāthi sarasa re.

Temā kaika puje kaika sparashe re, saune ānandanā ghana varase re ... 11

On a yearly basis, he celebrated each festivals on a grander scale than the previous one. Some worship the Lord with puja while others touch him; all are showered with happiness... 11

Nitya navi kare nāth lilā re, tyāgi gruhi kari bahu bhedā re.

Santa batu sannyāsi samoha re, jene kāma lobha nahi moha re ... 12

On a daily basis, Shri Hari performs different lilās, and he gathers many sadhus and gruhastha devotees together. Sadhus, brahmacharis and sannyasis - all who do not have lust, greed and attachment... 12

Joi evāne jaktanā jana re, sahu ke’ chhe kari dhanya dhanya re.

Sant Shriharine darashane re, pāme mahā moto ānanda mane re ... 13

The worldly people look upon these devotees and praise them and say they are great. From the darshan of Shri Hari and his sadhus, they derive an abundance of bliss… 13

Evā jana jagatamā jeha re, pāmyā Aksharadhamane teha re.

Evo karyo moto upakār re, bahu jiva karavā bhavapāra re... 14

Such devotees in this world have attained Akshardham. He has done a great favor on us in order to save many jivas from the cycle of births and deaths..14

Bandha thai gayā bijā bāra re, parama pada pāmyā nara nāra re.

Jiva sanyamanie shida jaya re, pragata prabhuji chhe pruthavi māya re ... 15

He closed the doors to other destinations (other abodes); males and females have attained the supreme abode (Akshardham). Why would jivas go to narak when the Lord himself is present on this earth... 15

Āja shakko Sahajānanda tano re, betho balavanta baliyāno ghano re.

Jyāre pragatiyā prabhu pote re, joyā najare āvyā jiva jote re ... 16

Sahajanand Swami’s great influence prevails today. When the Lord himself has manifested and the jivas have seen him with their own eyes… 16

Swarga martyaloka ne pātāla re, ditha tene dukhiyā dayāla re.

Tene chhodāvyā bandhathi chheka re, gayā e pana dhāme aneka re ... 17

The Lord saw everyone in Swarga, Mrutyu-Lok and Patal in a state of unhappiness. He freed them all from the start to the end and countless of them went Aksharsham too... 17

Bese rājā gādi para koya re, chhode bandhivānanā bandha soya re.

Tema bandhathi chhodāvyā bahu jana re, pote pragati shri bhagavana re ... 18

Whenever a new king sits on the throne, he releases the prisoners in jail. Similarly, he freed many imprisoned jivas of narak by manifesting (in this brahmānd)... 18

Mahā moto pratāpa pragatāvi re, rit nautama nyāri chalāvi re.

Jene upar nahi bijo koya re, te to jem kare tema hoya re ... 19

He has commenced his tremendous powers and started a novel way that is unique. If there is no one above an individual, then they can do whatever they please... 19

Saunā nāth niyantā swāmi re, sau dhāma tanā pan dhāmi re.

Te to adhalaka āja dhaliyā re, thayā sukhi jana jene maliyā re... 20

Shri Hari is master and controller everyone. He is the king of all other abodes. He has generously given a huge amount. Those who have come in contact with him have become happy... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana-kamala sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye dvādashah prakārah... 12

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬