પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૫૧

 

દોહા

અવતારી અકળ અમાપને, વંદુ હું વારમવાર ।

અજર1 અમર અવિનાશીને રે, જાઉં વારણે વાર હજાર ॥૧॥

અગોચર2 અતોલ અમાયિક, અખંડ અક્ષરાતીત ।

અગમ અપાર અખિલાધાર, અછેદ્ય અભેદ્ય અજીત ॥૨॥

પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ પૂરણ, પરાત્પર પરમ આનંદ ।

પરમેશ્વર પરમાત્મા, પૂરણ પૂરણાનંદ ॥૩॥

સુખદ સરવેશ્વર સ્વામી, સરવાધાર સદા સુખકંદ ।

સત ચિત આનંદમય, શ્રીહરિ સહજાનંદ ॥૪॥

ચોપાઈ

એવા અનેક નામના નામી રે, વળી અનંત ધામના ધામી રે ।

એવા સ્વામી જે સહજાનંદ રે, જગજીવન જે જગવંદ રે ॥૫॥

તે તો આવ્યા હતા આપે આંહિ રે, અતિ મે’ર આણી મન માંહિ રે ।

આવી કરિયાં અલૌકિક કાજ રે, ધન્ય ધન્ય હો શ્રીમહારાજ રે ॥૬॥

ધન્ય ધન્ય પરમ કૃપાળુ રે, ધન્ય દીનના બંધુ દયાળુ રે ।

ધન્ય પ્રભુ પતિતપાવન રે, ધન્ય ભવતારણ ભગવન રે ॥૭॥

ધન્ય દાસના દોષ નિવારણ રે, ધન્ય ભૂધર ભવ તારણ રે ।

ધન્ય આશ્રિતના અભય કરતા રે, ધન્ય સર્વેના સંતાપ હરતા રે ॥૮॥

ધન્ય અખિલ બ્રહ્માંડના ઈશ રે, ધન્ય કર્યા ગુના બકશિશ3 રે ।

ધન્ય નોધારાંના આધાર રે, આવી ઉદ્ધાર્યા જન અપાર રે ॥૯॥

ધન્ય ભક્તવત્સલ ભગવાન રે, આવ્યા હતા દેવા અભય દાન રે ।

ધન્ય દુર્બળના દુઃખહારી રે, ધન્ય સંતતણા સુખકારી રે ॥૧૦॥

શરણાગત જે સર્વે જનના રે, મોટા મે’રવાન4 જો મનના રે ।

સર્વે જીવની લેવા સંભાળ રે, આવ્યા હતા જો આપે દયાળ રે ॥૧૧॥

કરી બહુ જીવનાં જો કાજ રે, પછી પધારિયા મહારાજ રે ।

એવા પૂરણ પરમારથી રે, ધર્મ એકાંતિક સ્થાપ્યો અતિ રે ॥૧૨॥

તેનો જેને થયો છે સંબંધ રે, તેના છૂટિયા છે ભવબંધ રે ।

થઈ રહ્યાં તેનાં સર્વે કામ રે, તન છૂટે પામશે પર્મ ધામ રે ॥૧૩॥

એવો મોટો પ્રતાપ પ્રગટાવી રે, ગયા મોક્ષનો માર્ગ ચલાવી રે ।

પૂરણ પ્રગટાવી પ્રતાપ રે, પછી પધારિયા પ્રભુ આપ રે ॥૧૪॥

સહુ જનની કરવા સાર રે, હરિ આવ્યા હતા આણીવાર5 રે ।

પામર પ્રાણી પામ્યા ભવ પાર રે, જન સ્પરશતાં પ્રાણ આધાર રે ॥૧૫॥

ધન્ય ધન્ય પ્રભુ પરતાપ રે, જન મન હરણ સંતાપ રે ।

દેશો દેશ રહ્યો જશ છાઈ રે, પ્રબળ પ્રતાપ પૃથ્વી માંઈ રે ॥૧૬॥

ધન્ય ધન્ય ધર્મના બાળ રે, ધન્ય ધન્ય જન પ્રતિપાળ રે ।

ધન્ય ધન્ય ધર્મ ધુરંધર રે, ધન્ય ધર્મવર્મ6 દુઃખહર રે ॥૧૭॥

ધન્ય ધરણી પર ધર્યું તન રે, ધન્ય આપ સંબંધે તાર્યા જન રે ।

ધન્ય ધન્ય ધામના ધામી રે, ધન્ય ધન્ય સહજાનંદ સ્વામી રે ॥૧૮॥

કર્યો પરિપૂરણ પરમાર્થ રે, તેમાં કૈ જીવનો સર્યો અર્થ રે ।

ધન્ય રાખી ગયા રૂડી રીત રે, તેમાં ઉદ્ધાર્યા જીવ અમિત7 રે ॥૧૯॥

ધન્ય ધન્ય સર્વેના ધણી રે, મહિમા મોટપ્ય ન જાય ગણી રે ।

ધન્ય ધન્ય બિરુદને ધારી રે, ગયા અનેક જીવ ઉદ્ધારી રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે એકપંચાશત્તમઃ પ્રકારઃ ॥૫૧॥

 

Purushottam Prakash

Prakar - 51

 

Dohā

Avatāri akala amāpane, vandu hu vāramavāra.

Ajara amara avināshine re, jāu vārane vāra hajāra... 1

I bow to the cause of the avatārs and one who is limitless again and again. I surrender a thousand times to the one who is ageless, immortal, and indestructible... 1

Agochara atola amāyika, akhanda aksharātita.

Agama apāra akhilādhāra, achhedya abhedya ajita... 2

Beyond the reach or comprehension of the senses, and one who is eternal and above even Akshar;

incomprehensible, limitless, the support of the world, indestructible, inpiercable, and inconquerable... 2

Purushottama parabrahma purana, parātpara parama ānanda.

Parameshvara paramātmā, purana puranānanda.. 3

Purushottam Parabrahma, complete, transcending māyā, and the highest bliss. Parmeshwar, Paramatma, complete and bestower of complete happiness... 3

Sukhada saraveshvara swami, saravādhāra sadā sukhakanda.

Sata chita ānandamaya, Shrihari Sahajānanda... 4

Blissful and the master of all ishwars, the support of all and always the bestower of happiness. Eternal, conscious and blissful, Shri Hari Sahajanand... 4

Chopāi

Evā aneka nāmanā nāmi re, vali ananta dhāmanā dhāmi re.

Evā swami je Sahajānanda re, jagajivana je jagavanda re... 5

He has many names, and he master of infinite abodes. That is Sahajanand Swami. He is life of the world, to whom the whole world bows... 5

Te to āvyā hatā āpe āhi re, ati me’ra āni mana māhi re.

Āvi kariyā alaukika kāja re, dhanya dhanya ho Shri Mahārāj re... 6

He came on this earth because of his compassion. He came and performed extraordinary feats. How blessed is Maharaj... 6

Dhanya dhanya parama krupālu re, dhanya dinanā bandhu dayālu re.

Dhanya prabhu patitapāvana re, dhanya bhavatārana bhagavana re... 7

How blessed are we for Maharaj’s immense kindness; how grateful are we for his kindness to the poor. How grateful are we for he bestows holiness unto all, and for liberating the jivas... 7

Dhanya dāsanā dosha nivārana re, dhanya bhudhara bhava tārana re.

Dhanya āshritanā abhaya karatā re, dhanya sarvenā santāpa haratā re... 8

Grateful are we for he forgives the devotees’ faults and for liberates the jivas. Grateful are we for he makes his devotees’ fearless (of death) and destroyed their sins... 8

Dhanya akhila brahmāndanā isha re, dhanya karyā gunā bakashisha re.

Dhanya nodhārānnā ādhāra re, āvi uddhāryā jana apāra re... 9

Blessed is the Lord of infinite brahmānds and how fortunate are we that he forgave our faults. He is the refuge of those who has no other refuge and liberating countless jivas... 9

Dhanya bhaktavatsala Bhagavān re, āvyā hatā devā abhaya dāna re.

Dhanya durbalanā dukhahāri re, dhanya santatanā sukhakāri re... 10

Blessed is Maharaj, who loves his devotees and who came here to make us free of fear. Blessed is Maharaj who ends the suffering of the unprivileged and who gives happiness to the sadhus... 10

Sharanāgata je sarve jananā re, motā me’ravāna jo mananā re.

Sarve jivani levā sambhāla re, āvyā hatā jo āpe dayāla re... 11

He is the refuge of everyone and he is very merciful with an open mind. To take care of everyone, he came specially with kindness... 11

Kari bahu jivanā jo kāja re, pachhi padhāriyā Mahārāj re.

Evā purana paramārathi re, dharma ekāntika sthāpyo ati re... 12

He liberated many jivas and then returned to Akshardham. He is complete and the benefactor of all. He established ekāntik dharma (comprised of dharma, gnān, bhakti, and vairāgya)... 12

Te to jene thayo chhe sambandha re, tenā chhutiyā chhe bhavabandha re.

Thaiy rahyā tenā sarva kāma re, tana chhute pāmashe parma dhāma re... 13

Those who came into contact with him have overcome the cycle of births and deaths. They finished all their tasks related to liberation and ffter death they will go to the highest abode... 13

Evo moto pratāpa pragatāvi re, gayā mokshano mārga chalāvi re.

Purana pragatāvi pratāpa re, pachhi padhāriyā prabhu āpa re... 14

By showing his great powers, he established the way to liberation. After showing his powers, he went back to Akshardham... 14

Sahu janani karavā sāra re, Hari āvyā hatā ānivāra re.

Pāmara prāni pāmyā bhava pāra re, jana sparashatā prāna ādhāra re... 15

To take care of everyone, Maharaj came here this time. The vile were also liberated simply by his touch... 15

Dhanya dhanya Prabhu paratāpa re, jana mana harana santāpa re.

Desho desha rahyo jasha chhāyi re, prabala pratāpa pruthvi māi re... 16

Blessed are the power of Maharaj, which he used to end the mental stress of people. His fame spread to all regions far and wide, his strong influence and powers on this earth... 16

Dhanya dhanya dharmanā bāla re, dhanya dhanya jana pratipāla re.

Dhanya dhanya dharma dhurandhara re, dhanya dharma-varma dukhahara re... 17

Blessed is the son of Dharmadev. Blesses is the Lord who looks after his devotees. Blesses is Maharaj, the upholder of dharma, and blessed is he who is the shielf of dharma and the destroyer of misery... 17

Dhanya dharani para dharyu tana re, dhanya āpa sambandhe tāryā jana re.

Dhanya dhanya dhāmanā dhāmi re, dhanya dhanya Sahajānand swami re... 18

How fortunate are we that you assumed a human form on this earth. How fortunate are we that you liberated people with your contact. Blessed are you who is the master of all abodes. Blessed is Sahajanand Swami... 18

Karyo paripurana paramārtha re, temā kai jivano saryo artha re.

Dhanya rākhi gayā rudi rita re, temā uddhāryā jiva amita re... 19

You were completely generous to all (by liberating all), and so many jivas accomplished their purpose. You established the best practices on the earth, and jivas were liberated in the process... 19

Dhanya dhanya sarvenā dhani re, mahimā motapya na jāya gani re.

Dhanya dhanya birudane dhāri re, gayā aneka jiva uddhāri re... 20

Blessed is he who is the master of all and whose greatness cannot be measured. How fortunate are we for you have given us a promise and liberated the jivas... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana kamal sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye ekapanchāshattamah prakārah... 51

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬