પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૩

 

દોહા

શોભા સાગર સુખ સદન,1 રમા રમણ ઘનશ્યામ ।

કંદર્પદર્પ2 વિમોચન, પરમ પુરુષ અભિરામ ॥૧॥

રાજત મસ્તક દિવ્ય અતિ, કિરીટ3 મુગટ કમનીય4

અતિ ચતુરાઈએ જુક્ત છે, શોભા સરસ બનીય ॥૨॥

નાના રત્ન વૈદૂર્ય5 મણિ, કૌસ્તુભ6 સ્ફટિક પીત7

ઇન્દ્રનીલ મરકતમણિ, મણિગણ કણ અગણિત ॥૩॥

ગજમોતી ઘણા છીપસુત, પન્ના પિરોજા લાલ ।

વર પોખર માણિક મધ્યે, કંચન જડીત પ્રવાલ ॥૪॥

ચોપાઈ

એવી શોભા મુગટની જોઈ રે, રહ્યાં મુક્ત તણાં મન મોઈ રે ।

એવો મુગટ ધર્યો છે માથ રે, રૂડા શોભે છે મુક્તોના નાથ રે ॥૫॥

કર્યું કેસર તિલક ભાલ રે, વચ્ચે કુંકુમ ચંદ્રક લાલ રે ।

શોભે અધર8 અરુણ9 પ્રવાલ10 રે, મૃગમદની11 ટીબકડી છે ગાલ રે ॥૬॥

શરદઋતુતણું જે કમળ રે, પરમ પુનિત અરુણ અમળ રે ।

તેની પાંખડી સરખાં શોભિત રે, અણિયાળાં લોચન ચોરે ચિત્ત રે ॥૭॥

નેણે વરષે અમૃત અવિનાશ રે, કરે પાન નિત્યે નિજદાસ રે ।

નીરખી નેણાં તૃપ્ત ન થાય રે, તેમને કલ્પ12 પલક સમ જાય રે ॥૮॥

શોભે ગલુબંધ કૌસ્તુભ મણિ રે, શોભા સરસ જોયા જેવી બણી રે ।

રૂડું સરસ સુગંધિમાન રે, એવું શીતળ ચંદન ગુણવાન રે ॥૯॥

તેણે ચરચ્યાં છે સર્વે અંગ રે, નીરખી લાજે કોટિ અનંગ13 રે ।

એવી શોભાને ધરતા શ્યામ રે, પુરુષોત્તમ પૂરણકામ રે ॥૧૦॥

આજાનુ ભુજા14 અભિરામ રે, બાંધ્યા બાજુ શોભે સુખધામ રે ।

મણિ નંગ જડિત બાજુ રાજે રે, જોઈ કોટી રવિ શશી લાજે રે ॥૧૧॥

કર પોંચી કનક કડાં શોભે રે, વેઢ વીંટી જોઈ મન લોભે રે ।

ઉર ઊતરી મોતીની માળા રે, શોભે રાજીવનેણ15 રૂપાળા રે ॥૧૨॥

જોઈ શોભા અંગોઅંગ તણી રે, થયો મૂર્છિત રતિનો ધણી16 રે ।

મલ્લિકા માલતી રાય વેલી રે, જાઈ જૂઈ ને ચંપા ચમેલી રે ॥૧૩॥

કુંદ કેતકી બકુલ ને નૂત રે, પોપ17 પારિજાત પ્રસુત રે ।

નવ કંજ કેસર સેવતી રે, ગુલછવી ગુલદાવદી અતિ રે ॥૧૪॥

એવાં પુષ્પ સુગંધી સાર રે, ગણતાં ન આવે વાર ને પાર રે ।

એનાં ભૂષણ રચિ અતિ ભારી રે, પૂજે રાધા રમા18 સુકુમારી રે ॥૧૫॥

એવી શોભાને ધરતા દયાળ રે, શોભે ભક્તતણા પ્રતિપાળ રે ।

ગ્રહી કર વર વેણુ19 મુરારી રે, ધરી અધર મધુર સ્વરકારી રે ॥૧૬॥

કરે મધુરે મધુરે સ્વર ગાન રે, સુણી શ્રવણ છૂટ્યાં મુનિધ્યાન રે ।

સપ્ત સ્વર સરસ ત્રણ ગ્રામ રે, એકવીસ મૂર્છના વિશ્રામ રે ॥૧૭॥

તાલ કાળ માન ગતિ જાણી રે, બાવીશ સુરતિના ભેદ આણી રે ।

આરોહી અવરોહી લે છે રે, અસ્તાઈ સચાઈ કે’ છે રે ॥૧૮॥

છો રાગ ને બત્રીશ રાગણી રે, છત્રીશ કે’ છે કવિ ભણી રે ।

તેના નામ રીતુ સ્વર તાલ રે, વસ્ત્ર ભૂષણ રૂપ રસાલ રે ॥૧૯॥

એમ વેણુમાં ગાયે વિહારી રે, સુખ આપે છે શ્રી ગિરિધારિ રે ।

એમ ગોપ ગોપીના નાથ રે, શ્રીદામાદિ સખા છે સાથ રે ॥૨૦॥

 

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે તૃતીયઃ પ્રકારઃ ॥૩॥

Purushottam Prakash

Prakar - 3

Dōhā

Shobhā sāgara sukha sadana, Ramā ramana Ghanshyama.

Kandarpa-darpa vimochana, parama purusha abhirāma… 1

Ghanshyam is the ocean of beauty and the house of happiness. He destroys the arrogance of the Lord of Lust. He is pleasant and the greatest of all men. 1

Rājata mastaka divya ati, kirita mugata kamaniya.

Ati chaturāie jukta chhe, shobhā sarasa baniya… 2

The silver crown on your head looks divine, and his crown shaped like a pān leaf if enchanting.

He possesses great skill, and his beauty is stunning. 2

Nānā ratna vaidurya mani, kaustubha sfatika pita.

Indranila marakatamani, manigana kana aganita... 3

He has many types of jewels in his crown, such as the vaidurya, kaustubha, sfatik, etc...3

Gajamoti ghanā chhipa-suta, pannā pirojā lāla.

Vara pokhara mānika madhye, kanchana jadita pravāla... 4

The crown on your head is filled with jewels, jems, rubies and diamonds. 4

Chopāi

Evi shobhā mugatani joi re, rahyā mukta tanā mana moi re.

Evo mugata dharyo chhe mātha re, rudā shobhe chhe muktonā nātha re… 5

Seeing the beauty of the crown, all the muktas’ minds are enamoured.

Wearing a divine crown on his head, the Lord of the devotees looks attractive… 5

Karyu kesara tilaka bhāla re, vachche kumkuma chandraka lāla re.

Shobhe adhara aruna pravāla re, mruga-madani tibakari chhe gāla re… 6

Shri Hari has a saffron-colored tilak on his forehead, in the center is a round red chāndlo.

His red lips are beatiful; there is a special beauty spot on his cheek… 6

Sharada-hrutu tanu je kamala re, parama punita aruna amala re.

Teni pānkhari sarakhā shobhita re, aniyālā lochana chore chitta re… 7

Like a lotus in the winter season, extraordinarily pure…

Like the beautiful petals of a lotus flower, his sharp eyes captivate the mind... 7

Nene varashe amruta avināsha re, kare pāna nitye nijadāsa re.

Nirakhi nenā trupta na thāya re, temane kalpa palaka sama jāya re… 8

His eyes shower immortal nectar. Devotees continuously enjoy the bliss of his nectar of his eyes.

One’s eyes are never fully satisfied; even observing for many years, one feels it was just a blink... 8

Shobhe galubandha kaustubha mani re, shobhā sarasa joyā jevi bani re.

Rudu sarasa sugandhimāna re, evu shitala chandana gunavāna re… 9

The necklace with precious gems is attractive; it is amazing to see.

The sandalwood is cooling and fragrant… 9

Tene charachyā chhe sarve anga re, nirakhi lāje koti ananga re.

Evi shobhāne dharatā shyāma re, Purushottama puranakāma re… 10

This sandalwood paste has been applied to Maharaj’s body; upon seeing this, millions of Lord of Lust are ashamed.

Such is the appearance of Shri Hari; he is Puroshotam Narayan, the Lord who is perfect in all ways… 10

Ājānu bhujā abhirāma re, bāndhyā bāju shobhe sukhadhāma re.

Mani nanga jadita bāju rāje re, joi koti ravi shashi lāje re… 11

He has long beautiful arms; the ornaments on his arms are a source of bliss.

Many gems are embroidered to the ornaments; the light of millions of suns and moons is incomparable to Shri Hari’s ornaments… 11

Kara ponchi kanaka kadā shobhe re, vedha viti joi mana lobhe re.

Ura utari motini mālā re, shobhe rājiva nena rupādā re… 12

His hands are glowing with golden bracelets; his rings on his fingers are so attractive.

The necklace of precious stones reach his heart; his beautiful eyes appear attractive… 12

Joi shobhā ango-anga tani re, thayo murchhita ratino dhani re.

Mallikā mālati rāya veli re, jāi jui ne champā chameli re… 13

Seeing such attractiveness of each part of Maharaj’s body; Kamdev has become unconscious.

Variety of flowers such as mallika, mālati, rāi, veli, jāi, jui and champā, chameli... 13

Kunda ketaki bakula ne nuta re, popa pārijāta prasuta re.

Nava kanja kesara sevati re, gula-chhavi guladāvadi ati re… 14

Other flowers such as kund, ketaki, bakul and nuta, popa, pārijāt, etc.

Different types of saffron flowers, sevanti, gulchhavi and many marigold flowers… 14

Evā pushpa sugandhi sāra re, ganatā na āve vāra ne pāra re.

Enā bhushana rachi ati bhāri re, puje Rādhā Ramā sukumāri re… 15

These pleasantly frangrant flowers are countless; no one can reach the end counting them.

These rich ornaments and jewellery are worshiped by deities like Radha, Laxmi and others… 15

Evi shobhāne dharatā dayāla re, shobhe bhaktatanā pratipāla re.

Grahi kara vara venu murāri re, dhari adhara madhura svara kāri re… 16

Such is the appearance of Shri Hari; he looks elegant and is the savour of his devotees.

Shri Hari holds flute in his hand and is playing sweet and lovely music by placing it on his lips… 16

Kare madhure madhure svara gāna re, suni shravana chhutyā muni dhyāna re.

Sapta svara sarasa trana grāma re, ekavisa murchanā vishrāma re... 17

He plays sweet and melodious notes from the flute; upon hearing this, sages lost their concentration in meditation.

The notes have seven vocals and three patterns; as well as a regulated rise and fall of notes twenty one times… 17

Tāla kāla māna gati jāni re, bāvisha suratinā bheda āni re.

Ārohi avarohi le chhe re, astāi sachāi ke’ chhe re… 18

By knowing the speed of time, period, and pride; all 22 senses are distinguished.

Tracked and traced everything, came out with truth and reality... 18

Chho rāga ne batrisha rāgani re, chhatrisha ke’ chhe kavi bhani re.

Tenā nāma ritu svara tāla re, vastra bhushana rupa rasāla re… 19

Six vocals, thirty two rhythms, thirty six ways poet say.

Their names and method with sound and rhythm, dressings, and jewellery is so beautiful and attractive... 19

Ema venumā gāye vihāri re, sukha āpe chhe Shri Giridhāri re.

Ema gopa gopinā nātha re, Shridāmādi sakhā chhe sātha re… 20

Such a flute you play and wander around, Shri Hari bestows happiness.

This the Lord of all devotees, with friends like Shridāmā and others… 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana-kamala sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama Prakāsha madhye trutiyah prakārah… 3

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬