પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૨૯

 

દોહા

એમ ઉત્સવ કરી હરિ, ફરી ફરી દિયે દરશન ।

અનેકને સુખ આપવા, અતિ પોતે છે પરસન ॥૧॥

મહા મનોહર મૂરતિ, અતિ સુખદ સહજાનંદ ।

સહુ જનને સામટું, જાણે આપું મારો આનંદ ॥૨॥

લે’રી આવ્યા બહુ લે’રમાં, અતિ મે’ર કરી મે’રવાન ।

દુઃખીયા જીવ સુખીયા કર્યા, વળી પાપી કર્યા પુણ્યવાન ॥૩॥

ભાગ્ય મોટાં એ ભૂમિનાં, જિયાં હર્યા ફર્યા હરિ આપ ।

પાવન થઈ એ પૃથ્વી, હરિ ચરણને પ્રતાપ ॥૪॥

ચોપાઈ

ધન્ય ધન્ય ઉત્તમ દરબાર રે, જિયાં પોતે રહ્યા કરી પ્યાર રે ।

રમ્યા ભમ્યા જમ્યા જિયાં નાથ રે, જમ્યો મહામુક્તનો જ્યાં સાથ રે ॥૫॥

ધન્ય ઓરડા ધન્ય ઓસરી રે, જિયાં હરિ બેઠા સભા કરી રે ।

દિયે દરશન પોતે પરબ્રહ્મ રે, જેને નેતિ નેતિ કે’ નિગમ રે ॥૬॥

એહ ભૂમિકાનાં મોટાં ભાગ્ય રે, નથી જાણજો એ કહ્યા લાગ્ય રે ।

ફળી ચોક વળી શું વખાણું રે, શ્વેતવૈકુંઠ સમ જાણું રે ॥૭॥

ચરણરજે ભર્યાં ભરપૂર રે, સ્પરશે રજ કરે દુઃખ દૂર રે ।

તિયાં પાપી તજે કોઈ પ્રાણ રે, તે પણ પામે પદ નિર્વાણ રે ॥૮॥

સોય અગ્ર1 સમાન અવની રે, નથી વણ સ્પરશ્યે પાવની રે ।

ધન્ય શેરી બજાર ને હાટ રે, ધન્ય ઉત્તમ ગંગાનો ઘાટ રે ॥૯॥

ધન્ય ગઢપુરનાં ઘર ફળી રે, ચરણ અંકિત ભૂમિ છે સઘળી રે ।

ધન્ય વાડી વૃક્ષની છાંય રે, હરિ સ્પર્શ વિના નથી કાંય રે ॥૧૦॥

ધન્ય ધન્ય નારાયણ હૃદ2 રે, સહુ પ્રાણધારી સુખપ્રદ રે ।

ધન્ય સીમ ક્ષેત્ર વાવ્ય ખળાં રે, કર્યાં હરિએ પવિત્ર સઘળાં રે ॥૧૧॥

ધન્ય ઘેલા નદીના ઘાટ રે, કર્યા પંચ પવિત્ર ના’વા માટ રે ।

તિયાં જે જે જન આવી નાશે રે, તે તો અંતર બાહ્ય શુદ્ધ થાશે રે ॥૧૨॥

ના’શે નિરમળ જળ જેહ રે, પરમ ધામને પામશે તેહ રે ।

જિયાં ના’યા છે જગજીવન રે, એથી નથી નીર કોય પાવન રે ॥૧૩॥

પુરુષોત્તમ સ્પરશની જે વસ્તુ રે, ન મળે જ્યાં લગી ઉદે ને અસ્તુ રે ।

બહુ દેશ બહુ ગામ ઘર રે, કર્યાં સ્પરશી પવિત્ર સુંદર રે ॥૧૪॥

જિયાં જિયાં વિચર્યા વાલમ રે, કર્યાં ઘર તે વૈકુંઠ સમ રે ।

સ્પરશી જાગ્યે ત્યાગે કોય તન રે, જાય બ્રહ્મમો’લ તેહ જન રે ॥૧૫॥

એમ ધારી આવ્યા છે અવિનાશી રે, કરવા બહુને ધામના વાસી રે ।

નિજબળને પ્રતાપે કરી રે, બહુ જીવને તારે છે હરિ રે ॥૧૬॥

તેહ સારુ વિચરે વસુધાય રે, બીજો અર્થ નથી એને કાંય રે ।

અર્થ એ જ ઉદ્ધારવા પ્રાણી રે, આવ્યા શ્યામ એ કામે લિયો જાણી રે ॥૧૭॥

માટે જિયાં જિયાં હરિ રહ્યા રે, જે જે સ્થાનકે પોતે હરિ ગયા રે ।

તે તો સ્થાનક કલ્યાણકારી રે, જે જે જોયાં તે રાખવાં સંભારી રે ॥૧૮॥

એ છે દોયલા3 દનની દોલત્ય રે, સહુ માની લેજો વાત સત્ય રે ।

હરિને આગ્રહ છે આજ અતિ રે, કરાવવા પોતાની પ્રાપતિ રે ॥૧૯॥

એ જ અર્થ કરવો છે સિદ્ધ રે, જીવ તારવા છે બહુ વિદ્ધ4 રે ।

એહ સારુ આવ્યા છે આ વાર રે, તે તો નિશ્ચે જાણો નિરધાર રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે એકોનત્રિંશઃ પ્રકારઃ ॥૨૯॥

 

Purushottam Prakash

Prakar - 29

Dohā

Ema utsava kari hari, fari fari diye darashan.

Anekane sukha āpavā, ati pote chhe parasana... 1

In this way, Maharaj celebrated utsavs again and again and gave darshan. To give countless jivas happiness, he is pleased to do this... 1

Mahā manohara murati, ati sukhada Sahajānanda.

Sahu janane sāmatu, jāne āpu māro ānanda... 2

Sahajanand Swami – the extremely pleasing – has an incredibly captivating murti. I want to give all my devotees my happiness all at once... 2

Le’ri āvyā bahu le’ramā, ati me’ra kari me’ravāna.

Dukhiyā jiva sukhiyā karyā, vali pāpi karyā punyavāna..3

Maharaj came with excitement, and he showed us a lot of grace. He made the unhappy happy; and he made the sinful holy... 3

Bhāgya motā e bhuminā, jiyā haryā faryā hari āpa.

Pāvana thai e pruthvi, hari charanane pratāpa..4

This earth is extremely fortunate, where Maharaj walked and graced. This earth became holy through the power of Maharaj’s holy feet... 4

Chopāi

Dhanya dhanya uttama darabāra re, jiyā pote rahyā kari pyāra re.

Ramyā bhamyā jamyā jiyā nātha re, jamyo mahā-muktano jyā sātha re..5

O how fortunate is Uttam’s darbār (Dada Khachar’s darbār) where Maharaj lovingly stayed; where Maharaj played, walked and ate and where great muktas ate alongside him... 5

Dhanya oradā dhanya osari re, jiyā hari bethā sabhā kari re.

Diye darashana pote Parabrahma re, jene neti neti ke’ nigama re..6

How fortunate are the rooms and verandah where Maharaj sat and held assemblies. Maharaj – whom the Vedas call indescribable – gave darshan here... 6

Eha bhumikānā motā bhāgya re, nathi jānajo e kahyā lāgya re.

Fali choka vali shu vakhānu re, shveta-vaikuntha sama jānu re..7

That ground of earth is extremely fortunate; understand that it’s impossible to fully describe. And how can I praise the streets and courtyart here; it is equivalent to Shwetdip and Vaikunth... 7

Charana-raje bharyā bharapura re, sparashe raja kare dukha dura re.

Tiyā pāpi taje koi prāna re, te pan pāme pada nirvāna re..8

Every spot is filled with the dust of his holy feet; the touch of this holy dust will remove one’s miseries. If a sinful person dies at a place where Maharaj has been, they will attain Akshardham... 8

Soya agra samāna avani re, nathi vana sparashye pāvani re.

Dhanya sheri bajāra ne hāta re, dhanya uttama gangāno ghāta re..9

The land here can be compared to the point of a needle - even this much hasn’t been left behind without Maharaj’s touch. Praise to the streets, markets and shops; praise to the Ghela River and river bank... 9

Dhanya Gadhpuranā ghara fali re, charan ankita bhumi chhe saghali re.

Dhanya vādi vrukshani chhāya re, hari sparsha vinā nathi kāya re..10

Praise to the houses and streets in Gadadha; all of the land here bears a sign of Maharaj’s feet. Praise to the gardens and the tree shades; there is nothing left without Maharaj’s touch... 10

Dhanya dhanya Narayana hruda re, sahu prānadhāri sukhaprada re.

Dhanya sima kshetra vāvya khalā re, karyā harie pavitra saghalā re..11

Praise to the Narayan Lake here, where all the jivas bestow happiness. Praise to the border of the Land and the wells here; Maharaj made all of this holy... 11

Dhanya Ghelā nadinā ghāta re, karyā pancha pavitra nā’vā māta re.

Tiyā je je jana āvi nāshe re, te to antara bāhya shuddha thāshe re..12

Praise to the riverbank of the Ghela River, which Maharaj made holy by bathing in it. Whoever bathes here, their heart will become pure and holy too... 12

Nā’she niramala jala jeha re, parama dhāmane pāmashe teha re.

Jiyā nā’yā chhe jaga-jivana re, ethi nathi nira koya pāvana re..13

Whoever bathes in these holy waters will attain the superior Akshardham. The water in which Maharaj bathed became holy; there is no water more holy than this... 13

Purushottama sparashani je vastu re, na male jyā lagi ude ne astu re.

Bahu desha bahu gāma ghara re, karyā sparashi pavitra sundara re..14

The items touched by Maharaj cannot be found elsewhere on this earth. In many districts, many towns and many homes, by touching them, he made them holy and beautiful... 14

Jiyā jiyā vicharyā vālama re, karyā ghara te vaikuntha sama re.

Sparashi jāgye tyāge koya tana re, jāya Brahmamo’la teha jana re..15

Wherever Maharaj roamed, he made those places equivalent to Vaikunth. If anyone dies at these holy places that Maharaj touched, that person goes to Akshardham... 15

Ema dhāri āvyā chhe avināshi re, karavā bahune dhāmanā vāsi re.

Nijabalane pratāpe kari re, bahu jivane tāre chhe hari re..16

Maharaj came on earth with the plan to make many jivas residents of Akshardham. With his own strength and power, Maharaj liberates many jivas... 16

Teha sāru vichare vasudhāya re, bijo artha nathi ene kāya re.

Artha e ja uddhāravā prāni re, āvyā shyāma e kāme liyo jāni re..17

That is the reason Maharaj roams this earth; there is no other reason for him to do so. The reason is simply to liberate jivas; understand that Maharaj has come to complete that task... 17

Māte jiyā jiyā hari rahyā re, je je sthānake pote hari gayā re.

Te to sthānaka kalyānakāri re, je je joyā te rākhavā sambhāri re..18

Therefore, wherever Maharaj stayed, whichever place Maharaj went to, these places can liberate people. Remember and visualize these places that you have seen... 18

E chhe doyalā danani dolatya re, sahu māni lejo vāta satya re.

Harine āgraha chhe āja ati re, karāvavā potāni prāpati re..19

This is like treasure for anyone’s difficult days; all should understand this to be completely true. Maharaj has that determined desire to make himself achievable to others... 19

E ja artha karavo chhe siddha re, jiva tāravā chhe bahu viddha re.

Eha sāru āvyā chhe ā vāra re, te to nishche jāno niradhāra re... 20

This is the task Maharaj wants to complete; he wants to liberate jivas in many ways. That is the reason Maharaj came this time; understand this reason firmly... 20

 

Iti Shri Sahajānand Swami charana kamala sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottamaprakāsha madhye ekonatrinshah prakārah... 29

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬