પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૪૪

 

દોહા

વળી શ્રીહરિ હેતે કરી, મોટી કહી માહાત્મ્યની વાત ।

પવિત્ર છે સ્પર્શે કરી, આ પૃથવી સાક્ષાત ॥૧॥

જિયાં જિયાં અમે વિચર્યા, વળી રહ્યા જે જે ગામ ।

તે જરૂર જન જાણજો, સરવે થયાં છે સ્વધામ ॥૨॥

તિયાં પ્રાણી કોઈ તન તજે, જાણ્યા વિના એહ જાગ્ય ।

કહ્યાં ન જાય વળી કોઈથી, એવાં ઉઘડિયાં એનાં ભાગ્ય ॥૩॥

ચરણે અંકિત1 જે અવનિ, વળી પદની સ્પર્શેલ રજ ।

તે જોતાં ન જડે જાણજો, જેને ઇચ્છે છે ઈશ્વર અજ2 ॥૪॥

ચોપાઈ

પદરજના સ્પર્શ પ્રતાપે રે, જન અભય થાય છે આપે રે ।

ભવભય હરણી એ રજ રે, થાય નિર્ભય એમાં શું આશ્ચરજ રે ॥૫॥

જન ભુવનમાં3 જ્યાં જ્યાં ગયા રે, તિયાં દિનરજની4 જે રહ્યા રે ।

એહ ભૂમિકાનાં ભાગ્ય ભારી રે, થઈ ધામરૂપ સુખકારી રે ॥૬॥

એહ પૃથ્વી પર તજે પ્રાણ રે, તે તો પામે પદ નિરવાણ રે ।

વળી નદી નદ ને તલાવ રે, સિંધુ કુંડ કૂવા વળી વાવ રે ॥૭॥

તિયાં જિયાં જિયાં અમે ના’યા રે, સ્પરશ્યું પાણી જે અમારી કાયા રે ।

તેહ સ્પર્શનું જેહ પાણી રે, જન ઉદ્ધારણ લિયો જાણી રે ॥૮॥

તેહ તટે તજે કોઈ તન રે, પામે અમૃત ધામે સદન5 રે ।

એમ કલ્યાણના જે ઉપાય રે, બહુ કર્યા છે આ જગમાંય રે ॥૯॥

બાગ બગીચા ને ફૂલવાડી રે, વૃક્ષ વેલી વન વળી ઝાડી રે ।

એહ આદિ જાયગા અપાર રે, જિયાં રહ્યા અમે કરી પ્યાર રે ॥૧૦॥

એ તો સ્થાનક છે તીર્થરૂપ રે, અતિ પવિત્ર જાણો અનુપ રે ।

એહ સ્થાને મૂકે કોઈ દેહ રે, પામે અક્ષરધામને તેહ રે ॥૧૧॥

એમ અનેક પ્રકારે આજ રે, કર્યા ઉપાય કલ્યાણ કાજ રે ।

સર્વે તીર્થનાં તીર્થ કહીએ રે, જિયાં સંત અમે ના’યા છીએ રે ॥૧૨॥

તિયાં જન કોઈ જઈ ના’શે રે, થઈ પાવન ધામમાં જાશે રે ।

એહ જળમાં જંતુ જે રે’ છે રે, ધન્ય ભાગ્ય સંત તેનાં કે’ છે રે ॥૧૩॥

એહ પર અંડજ6 ઊડી જાશે રે, તેહ પરમ પાવન થાશે રે ।

અવધિ આવ્યા સમે તન ત્યાગી રે, જાશે સ્વધામમાંઈ સુભાગી રે ॥૧૪॥

સર્વે ધામના ધામ એ થિયાં રે, રહ્યા સંત સહિત અમે જિયાં રે ।

બીજાં તીર્થ ધામ બહુ કા’વે રે, પણ અમે રહ્યા તે તુલ્ય નાવે રે ॥૧૫॥

કાં જે પામ્યા અમારો પ્રસંગ રે, તેને તુલ્ય આવે કેમ ગંગ રે ।

એને સ્પર્શ્યા’તા વામન પાવે7 રે, તે તો હરિ અવતાર કા’વે રે ॥૧૬॥

પણ અવતારના જે અવતારી8 રે, વાત તેની તો જાણજો ન્યારી રે ।

જાણો પુરુષોત્તમનો સ્પરશ રે, તે તો સહુ થકી જો સરસ રે ॥૧૭॥

સર્વે ધામના જે કોઈ ધામી રે, તે તો અમે નારાયણ સ્વામી રે ।

વાત આજની છે અતિ મોટી રે, જેથી જીવ તર્યા કોટિ કોટિ રે ॥૧૮॥

ચરાચર સ્થાવર ને જંગમ રે, તે સહુને થયું છે સુગમ રે ।

સહુ ચાલ્યા જાય છે સ્વધામ રે, નથી પડતું કોઈનું કામ રે ॥૧૯॥

એમ વે’તી કરી છે અમે વાટ રે, બ્રહ્મમો’લમાં જાવાને માટ રે ।

શ્રીમુખે કહે એમ શ્રીહરિ રે, સહુ વાત માનજો એ ખરી રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે ચતુશ્ચત્વારિંશઃ પ્રકારઃ ॥૪૪॥

 

Purushottam Prakash

Prakar - 44

 

Dohā

Vali Shri Hari hete kari, moti kahi mahatymani vāt.

Pavitra chhe sparshe kari, ā pruthavi sākshāta... 1

Again, Maharaj lovingly talked about this topic with huge importance. This earth and land right now is extremely holy after Maharaj has graced it... 1

Jiyā jiyā ame vicharyā, vari rahyā je je gāma.

Te jarura jana jānajo, sarave thayā chhe svadhāma... 2

Whichever area I have roamed on this earth and whichever town that I have stayed in; all devotees should firmly understand that they have become Akshardham... 2

Tiyā prāni koi tana taje, jānyā vinā eha jāgya.

Kahyā na jāya vali koithi, evā ughadiyā enā bhāgya... 3

If a person was to die in this area without even knowing the importance of this area, then no one is capable of describing how fortunate that individual is; in this way their fortune has opened... 3

Charane ankita je avani, vali padani sparshela raja.

Te jotā na jade jānajo, jene ichchhe chhe ishvara aja... 4

This earth has become holy through Maharaj’s feet; the particles (charan-raj) that have touched Maharaj’s feet. The likes of Brahmā wish to collect those particles, but they are unable to achieve it... 4

Chopāi

Padarajanā sparsha pratāpe re, jana abhaya thāya chhe āpe re.

Bhavabhaya harani e raja re, thāya nirbhaya emā shu āshcharaja re... 5

Through the power of these particles that have touched Maharaj’s feet, devotees become

fearless. These particles remove any worldly fear; what is surprising about devotees becoming

fearless through that... 5

Jana bhuvanamā jyā jyā gayā re, tiyā dinarajani je rahyā re.

Eha bhumikānā bhāgya bhāri re, thai dhāmarupa sukhakāri re... 6

Whichever devotee’s house Maharaj went to and stayed there during the day and night; that piece of land is extremely lucky; it has become equivalent to Akshardham... 6

Eha pruthvi para taje prāna re, te to pāme pada niravāna re.

Vali nadi nada ne talāva re, sindhu kunda kuvā vali vāva re... 7

Whoever dies on this holy land are liberated. And also streams, rivers and lakes; and the ocean and wells... 7

Tiyā jiyā jiyā ame nā’yā re, sparashyu pāni je amāri kāyā re.

Teha sparshanu jeha pāni re, jana uddhārana liyo jāni re... 8

There and wherever else I have bathed; and the water that has touched my body will liberate jivas; all should understand this... 8

Teha tate taje koi tana re, pāme amruta dhāme sadana re.

Ema kalyānanā je upāya re, bahu karyā chhe ā jagamāya re... 9

Anyone who dies in these areas will attain Akshardham. In this ways, many methods have been employed on this earth to attain liberation... 9

Bāga bagichā ne fulavādi re, vruksha veli vana vali jhāri re.

Eha ādi jāyagā apāra re, jiyā rahyā ame kari pyāra re... 10

In gardens, parks and flower gardens; under trees, plants and in the forest and jungle; countless other areas like this where I have lovingly stayed... 10

E to sthānaka chhe tirtharup re, ati pavitra jāno anupa re.

Eha sthāne muke koi deha re, pāme akshardhāmane teha re... 11

These places are now holy pilgrimages; this area is extremely unique and holy now. Anyone who dies at these places will attain Akshardham…11

Ema aneka prakāre āja re, karyā upāya kalyāna kāja re.

Sarve tirthanā tirtha kahie re, jiyā santa ame nā’yā chie re... 12

In numerous ways today, many methods have been used to attain liberation. One of the greatest pilgrimage place is where my sadhus and I have swam… 12

Tiyā jana koi jai nā’she re, thai pāvana dhāmamā jāshe re.

Eha jalamā jantu je re’ chhe re, dhanya bhāgya santa tenā ke’ chhe re... 13

Whoever goes there and bathes there will become pure and they will attain Akshardham. The creatures that reside within that water are praised for their great fortune by the sadhus... 13

Eha para andaja udi jāshe re, teha parama pāvana thāshe re.

Avadhi āvyā same tana tyāgi re, jāshe svadhāma māi subhāgi re... 14

If a bird was to fly over these holy places, then that bird will become extremely pure too. At the end of its life when it dies, it will be fortunate to go to my Akshardham... 14

Sarve dhāmanā dhāma e thiyā re, rahyā santa sahita ame jiyā re.

Bijā tirtha dhāma bahu kā’ve re, pana ame rahyā te tulya nāve re... 15

These places have become the greatest abodes of all abodes; the places where the sadhus

and I have stayed. There are many other places of pilgrimage, but they are not equivalent to where I have stayed... 15

Kā je pāmyā amāro prasanga re, tene tulya āve kema ganga re.

Ene sparshyātā vāmana pave re, te to hari avatāra kā’ve re... 16

Why? Because how can what came into my association even compare to the river Ganga? The feet of Vaman touched the Ganga water; that was done through an avatār... 16

Pana avatāranā je avatāri re, vāta teni to jānajo nyāri re.

Jāno purushottamano sparasha re, te to sahu thaki jo sarasa re... 17

But the manner of the source of all avatārs (avatāri) is totally different. Understand that the touch of Purushotam Narayan (avatāri) is the greatest from everything... 17

Sarve dhāmanā je koi dhāmi re, te to ame Narayana swami re.

Vāta ājani chhe ati moti re, jethi jiva taryā koti koti re... 18

The king of all abodes is I Swaminarayan Bhagwan. These talks of today are extremely great; from this, millions and millions have been liberated... 18

Charāchara sthāvara ne jangama re, te sahune thayu chhe sugama re.

Sahu chālyā jāya chhe svadhāma re, nathi paratu koinu kāma re... 19

For the immovable and movable entities; everything has become simple easy for these entities. All of them are walking on the path to Akshardham; they are not requiring the help of anything else... 19

Ema ve’ti kari chhe ame vāta re, brahmamo’lamā jāvāne māta re.

Shrimukhe kahe ema Shri Hari re, sahu vāta mānajo e khari re... 20

In this way, I have made the road to liberation – Akshardham – easy. Maharaj spoke all of this with his own mouth; everyone should understand these talks to be completely true... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana kamal sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye chatushchatvārashah prakārah... 44

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬