પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૫૪

 

દોહા

આજ લે’રી આવ્યા છે લે’રમાં, મે’ર કરી છે મહારાજ ।

અઢળ ઢળ્યા અલબેલડો, કર્યાં કઈકનાં કાજ ॥૧॥

દુઃખ કાપ્યાં દુઃખી દાસનાં, સુખી કર્યા સહુ જન ।

બ્રહ્મમો’લે તેને મોકલ્યા, પોતે થઈ પરસન ॥૨॥

પૂરણ બ્રહ્મ પધારીને, ભાંગી છે સર્વેની ભૂખ ।

આ સમામાં જે આવિયા, ટાળિયાં તેહનાં દુઃખ ॥૩॥

ધન્ય ધન્ય પાવન પૃથવી, જે પર વિચર્યા નાથ ।

ચરણ અંકિત જે અવની, સદા માને છે સનાથ ॥૪॥

રાગ: સામેરી

ધન્ય દેશ સોઈ શે’રને, જીયાં રહ્યા અવિનાશ ।

ધન્ય ધન્ય ગામ નગરને, જીયાં કર્યો વાલે વાસ ॥૫॥

ધન્ય ધન્ય વારિ વહનિ,1 ના’યા તાપ્યા પ્રભુ પંડ ।

ધન્ય ધન્ય શૂન્ય2 સમીરને,3 ભાગ્યશાળી આ બ્રહ્માંડ ॥૬॥

ધન્ય ધન્ય બ્રહ્મા ભવને,4 જેણે જોયા જીવન ।

ધન્ય ધન્ય મઘવા5 મેઘને, ભીંજ્યા ભાળ્યા ભગવન ॥૭॥

ધન્ય ધન્ય શશી સૂરને, ઉડુ6 પામિયા આનંદ ।

દેવ દાનવ મુનિ માનવી, સુખી કર્યા સહુ વૃંદ ॥૮॥

સ્થાવર જંગમ ચરાચર, સહુની લીધી છે સાર ।

સ્થૂળ સૂક્ષ્મ જીવ જગમાં, ઉતારિયા ભવપાર ॥૯॥

ભોગી કર્યા બ્રહ્મમો’લના, આપિયું અક્ષરધામ ।

આપ પ્રતાપે ઉદ્ધારિયા, કરિયા પૂરણકામ ॥૧૦॥

વેરો7 ન કર્યો વર્ષતાં, ઘન પેઠ્યે8 ઘનશ્યામ ।

શુદ્ધ કરી સહુ જીવને, આપિયું ધામ ઈનામ ॥૧૧॥

કોટ9 ઉઘાડ્યા કલ્યાણના, ભાગ્યના ખોલ્યા ભંડાર ।

ભૂખ ભાંગી ભૂખ્યા જનની, જગે કર્યો જે જેકાર ॥૧૨॥

ડંકા દીધા જગે જીતના, શ્યામે સહુને ઉપર ।

પ્રબળ પ્રતાપ જણાવિયો, દેશ ગામ ને ઘરોઘર ॥૧૩॥

બૃહદ રીત આ વિશ્વમાં, વરતાવી છે બહુવિધ ।

ચાલી વાતો ચારે દેશમાં, પ્રભુપણાની પ્રસિદ્ધ ॥૧૪॥

સ્વામિનારાયણ સહુને, નક્કી લેવરાવ્યું નામ ।

ભજન કરાવી આ ભવમાં, આપિયું અક્ષરધામ ॥૧૫॥

સંભળાવ્યું વળી શ્રવણે, સહજાનંદ નામ સોય ।

કે’શે સુણશે એ નામને, તેને દુઃખ કોય નો’ય ॥૧૬॥

એમ અનેક અભય કર્યા, પોતાતણે પરસંગ ।

અખંડ ધામ તેને આપિયું, સહુ કરી શુદ્ધ અંગ ॥૧૭॥

અણતોળ્યાં સુખ આપિયાં, આશ્રિતને આ વાર ।

અનેક પ્રકારે અંતરે, સુખી કર્યા નર નાર ॥૧૮॥

રૂડી મૂડી પામ્યાં રોકડી, નહિ ઊધારાની વાત ।

અમલ10 ભર્યાં સહુ ઉચ્ચરે, પ્રભુ મળ્યા છે સાક્ષાત ॥૧૯॥

ઓશિયાળું11 શીદ ઓચરે, બોલે મગન થઈને મુખ ।

જન્મ મરણનું જીવમાં, રહ્યું નહિ જરા કેને દુઃખ ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે ચતુઃપંચાશત્તમઃ પ્રકારઃ ॥૫૪॥

 

Purushottam Prakash

Prakar - 54

 

Dohā

Āja lehri āvyā chhe le’ramā, me’ra kari chhe Mahārāja.

Adhala dhalyā alabelado, karyā kaikanā kāja.. 1

Today, Maharaj came on this Earth with extravagance and joy; he showed us much compassion. He was very generous in giving and fulfilled the purpose of many jivas... 1

Dukha kāpyā dukhi dāsanā, sukhi karyā sahu jana.

Brahmamo’le tene mokalyā, pote thai parasana... 2

He removed the devotees’ pain and made them happy. He sent these jivas to Akshardham by becoming extremely happy upon them... 2

Purana brahma padhārine, bhāngi chhe sarveni bhukha.

Ā samāmā je āviyā, tāriyā tehanā dukha... 3

Maharaj came on Earth and broke everyone’s hunger. He saved those who have been born in this time period from misery... 3

Dhanya dhanya pāvana pruthavi, je para vicharyā nātha.

Charana ankita je avani, sadā māne chhe sanātha... 4

How fortunate the Earth has become, because Maharaj traveled on it. The Earth, which has the footprints of Maharaj, believes it has the refuge of Maharaj... 4

Sāmeri

Dhanya desha soi she’rane, jiyā rahyā avināsha.

Dhanya dhanya ghāma nagarane, jiyā karyo vāle vāsa... 5

Praise to the districts and towns where Maharaj stayed. Praise to the villages and cities where Maharaj spent a night... 5

Dhanya dhanya vāri vahani, nāhyā tāpyā prabhu panda.

Dhanya dhanya shunhya samirane, bhāgyashāli ā brahmānda... 6

How fortunate is the water and fire that bathed and warmed Maharaj’s body. How fortunate is the sky (space) and the win. And how fortunate is this brahmānd... 6

Dhanya dhanya brahmā bhavane, jene joyā jivana.

Dhanya dhanya maghavā meghane, bhinjyā bhālyā bhagavana... 7

Praise to Brahmā and Shiva, for they have been fortunate enough to see Maharaj. How fortunate is Indra, for his rain has soaked Maharaj... 7

Dhanya dhanya shashi surane, udu pāmiyā ānanda.

Deva dānava muni mānavi, sukhi karyā sahu vrunda... 8

Praise to the moon, sun and the stars; they experienced bliss from Maharaj too. Deities, demons, munis, and man were all made happy by Maharaj... 8

Sthāvara jangama charāchara, sahuni lidhi chhe sāra.

Sthula sukshma jiva jagamā, utāriyā bhavapāra... 9

The immovable and movable entities and everything else in this universe were cared for by Maharaj. The sthul (physical) and the sukshma (subtle) jivas on this Earth were saved from cycle of births and deaths... 9

Bhogi karyā brahmamo’lanā, āpiyu aksharadhām.

Āpa pratāpe uddhāriyā, kariyā puranakāma... 10

Maharaj gave them the pleasure of Akshardham. He liberated them through his own powers and fully perfected them all... 10

Vero na karyo varshatā, ghana pethye Ghanashyāma.

Shuddha kari sahu jivane, āpiyu dhāma ināma... 11

Maharaj did not show favoritism when he poured his compassion, just as rain does not discriminate where it pours. He made the jivas pure and gave them the prize of Akshardham... 11

Kota ughādyā kalyānanā, bhāgyanā kholyā bhandāra.

Bhukha bhāngi bhukhyā janani, jage karyo jai jai kāra... 12

Maharaj opened the doors of liberation and opened the storage of good fortune. He fulfilled the hunger of hungry devotees; a roar of victory was sung in this world... 12

Dankā didhā jage jitanā, Shyāme sahune upara.

Prabala pratāpa janāviyo, desha gāma ne gharo-ghara... 13

He played the victory drums in the world. Maharaj showed his incredible strength everywhere – villages, states, house to house... 13

Bruhada rita ā vishvamā, varatāvi chhe bahuvidha.

Chāli vāto chāre deshamā, Prabhupanāni prasiddha... 14

Maharaj spread the highest ways in this world. The talks of Maharaj being God spread in all 4 directions... 14

Swaminarayana sahune, naki levarāvyu nāma.

Bhajana karāvi ā bhavamā, āpiyu aksharadhāma... 15

He got everyone to chant the name of Swaminarayan. He made people offer devotion on this Earth; and gave them Akshardham in return... 15

Sambhalāvyu vali shravane, Sahajānanda nāma soya.

Ke’she sunashe e nāmane, tene dukha koya no’ya... 16

He made us listen to the name of Sahajanand. Those who say or hear that name will not have nay misery... 16

Ema aneka abhaya karyā, potātane parasanga.

Akhanda dhāma tene āpiyu, sahu kari shuddha anga... 17

In that way, he made a countless number of jivas fearless through his association. He gave them the everlasting Akshardham, and purified everyone... 17

Anatolyā sukha āpiyā, āshritane ā vāra.

Aneka prakāre antare, sukhi karyā nara nāra... 18

He gave immeasurable happiness to the devotees this time. In countless ways from within, he made males and females joyful... 18

Rudi mudi pāmyā rokadi, nahi udhārāni vāta.

Amala bharyā sahu uchchare, prabhu malyā chhe sākshāta... 19

The devotees attain wealth that is not on a loan. The deovtees speak with a high level of enthusiasms, for they have attained God in person... 19

Oshiyālu shida ochare, bole magana thaiyne mukha.

Janma marananu jivamā, rahyu nahi jarā kene dukha... 20

Why should they speak weak and soft words? Instead they speak proudly and confidently. The misery of life and death for the jiva has been removed along with any other pain... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana kamal sevaka, Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye, chatuh panchāshattamah prakārah . . 54 . .

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬