પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૫૫

 

દોહા

અમલ ભર્યા સૌ અંતરે, આવે અંત્યે અવિનાશ ।

દેહ તજાવી દાસને, આપે છે અક્ષરવાસ ॥૧॥

નર નારી નિઃશંક થયાં, ભાંગી બેઠા સહુ ભય ।

શરણ લીધું જેને સ્વામીનું, તેને કર્યા નિરભય ॥૨॥

સહુને ઉપર શ્રીહરિ, શક્કો1 બેસાર્યો સુંદર ।

ભક્તિ કરાવી આ ભવમાં, તાર્યા કંઈક નારી નર ॥૩॥

નૌતમ રીતને નાથજી, પ્રગટાવી પૃથવી માંય ।

સાંભળ્યું નો’તું જે શ્રવણે, એવું કર્યું આવી આંય ॥૪॥

રાગ ઘોળ: વધામણાનું

આનંદ આપ્યો અતિ ઘણો રે, આ સમામાં અલબેલ;

    પુરુષોત્તમ પ્રગટી રે. ॥

અમૃતના સિંધુ ઉલટ્યા રે, રંગડાની વાળી છે રેલ... પુરુષોત્તમ. ॥૫॥

નિર્ભયની નોબત્યું વાગિયું રે, મળીયા મોહનરાય... પુરુષોત્તમ. ।

વિધવિધ થયાં વધામણાં રે, કસર ન રહી કાંય... પુરુષોત્તમ. ॥૬॥

ખોટ્ય ગઈ છે ખોવાઈને રે, જીત્યનાં જાંગિર2 ઢોલ... પુરુષોત્તમ. ।

દુઃખ ગયું બહુ દનનું રે, આવિયું સુખ અતોલ... પુરુષોત્તમ. ॥૭॥

કળશ ચઢાવ્યો કલ્યાણનો રે, સહુના મસ્તક પર મોડ... પુરુષોત્તમ. ।

ધન્ય ધન્ય આ અવતારને રે, જોવા રાખી નહી જોડ... પુરુષોત્તમ. ॥૮॥

સહુને પાર સહુ ઉપરે રે, એવી ચલાવી છે રીત... પુરુષોત્તમ. ।

નો’તી દીઠી નો’તી સાંભળી રે, પ્રગટાવી એવી પુનિત... પુરુષોત્તમ. ॥૯॥

સર્વના સ્વામી જે શ્રીહરિ રે, સર્વના કા’વિયા શ્યામ... પુરુષોત્તમ. ।

સર્વેના નિયંતા નાથજી રે, સર્વેનાં કરિયાં કામ... પુરુષોત્તમ. ॥૧૦॥

સ્વામિનારાયણ નામનો રે, શક્કો બેસારિયો આપ... પુરુષોત્તમ. ।

એ નામને જે આશર્યા રે, તેના તે ટાળિયા તાપ... પુરુષોત્તમ. ॥૧૧॥

ધામી જે અક્ષરધામના રે, તેણે આપ્યો છે આનંદ... પુરુષોત્તમ. ।

અખંડ આનંદ આપી જીવને રે, કાપ્યાં ભારે ભવફંદ3... પુરુષોત્તમ. ॥૧૨॥

ખાતાં વળાવ્યાં છે ખોટ્યનાં રે, ખરી કરાવી છે ખાટ્ય4... પુરુષોત્તમ. ।

બંધ કીધાં બીજાં બારણાં રે, વે’તી કીધી અક્ષર વાટ્ય... પુરુષોત્તમ. ॥૧૩॥

તમ ટાળ્યું ત્રિલોકનું રે, પ્રકાશી પૂરણબ્રહ્મ... પુરુષોત્તમ. ।

અંધારું રહ્યું’તું આવરી રે, તે ગયું થયું સુગમ... પુરુષોત્તમ. ॥૧૪॥

સૂરજ સહજાનંદજી રે, આપે થયા છે ઉદ્યોત5... પુરુષોત્તમ. ।

પૂર્વની દિશાયે પ્રગટી રે, ખોટા મોટા તે કર્યા ખદ્યોત... પુરુષોત્તમ. ॥।૧૫॥

અષાઢી મેઘે આવી કર્યાં રે, ઝાઝાં બીજાં ઝાકળ... પુરુષોત્તમ. ।

પૂર ચાલ્યાં તે પૃથવિયે રે, ધોયા ધરતીના મળ... પુરુષોત્તમ. ॥૧૬॥

ગાજ વીજ ને વરસવું રે, અગમ સુગમ કર્યું સોય... પુરુષોત્તમ. ।

સહુ જનને સુખ આપિયાં રે, દુઃખી રહ્યું નહિ કોય... પુરુષોત્તમ. ॥૧૭॥

ધર્મનો ઢોલ સુણાવિયો રે, દેવા લાગ્યા પોતે દાત્ય6... પુરુષોત્તમ. ।

દુર્બળનાં દુઃખ કાપિયાં રે, ન જોઈ જાત કુજાત્ય... પુરુષોત્તમ. ॥૧૮॥

ધન્ય ધન્ય મારા નાથજી રે, ધન્ય ઉદ્ધારિયા જન... પુરુષોત્તમ. ।

ધન્ય ધન્ય આ અવતારને રે, ભલે મળ્યા ભગવાન... પુરુષોત્તમ. ॥૧૯॥

વારે વારે જાઉં વારણે7 રે, કર્યાં અમારાં કાજ... પુરુષોત્તમ. ।

ઘણે હેતે ઘનશ્યામજી રે, મળ્યા અલબેલો આજ; પુરુષોત્તમ. ॥૨૦॥

કહિયે મુખથી કેટલું રે, આપિયો છે જે આનંદ... પુરુષોત્તમ. ।

નિષ્કુળાનંદ જાય વારણે રે, સે’જે મળ્યા સહજાનંદ... પુરુષોત્તમ. ॥૨૧॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે પંચપંચાશત્તમઃ પ્રકારઃ ॥૫૫॥

પુરુષોત્તમ પ્રકાશઃ સમાપ્તઃ

 

Purushottam Prakash

Prakar - 55

 

Dohā

Amala bharyā sau antare, āve antye avināsha.

Deha tajāvi dāsane, āpe chhe aksharavāsa.. 1

Maharaj comes at the end of life and takes those you are pure in their heart to Akshardham. He casts their physical body and gives them a place in Akshardham... 1

Nara nāri nihshanka thayā, bhāgi bethā sahu bhaya.

Sharana lidhu jene Swaminu, tene karyā nirabhaya... 2

Men and women became free of doubts (of their liberation) and become fearless. Those who have taken refuge of Maharaj will become fearless... 2

Sahune upara Shri Hari, shakko besāryo sundara.

Bhakti karāvi ā bhavamā, tāryā kaika nāri nara... 3

Maharaj deeply impressed everyone. He liberated countless jivas by showing them the path of devotion... 3

Nautama ritane Nāthaji, pragatāvi pruthavi māya.

Sāmbhalyu no’tu je shravane, evu karyu āvi āya... 4

He started a unique path of liberation on this earth that noone had ever heard before... 4

Rāg Dhola: Vadhāmanānu

Ānanda āpyo ati ghano re, ā samāmā alabela;

    Purushottama pragati re.

Amrutanā sindhu ulatyā re, rangadāni vāli chhe rela… purushottama. ... 5

By Purushottam manifesting on the Earth in this time, he gave ultimate happiness to countless jivas... 5

Nirbhayani nobatyu vāgiyu re, maliyā mohanarāya… purushottama...

Vidha-vidha thayā vadhāmanā re, kasara na rahi kaya… purushottama.... 6

By meeting Maharaj, all the jivas became fearless. He was welcomed in many ways. He did not leave a single bit of doubt in people’s mind... 6

Khotya gai chhe khovāine re, jityanā jāngira dhola… purushottama.

Dukha gayu bahu dananu re, āviyu sukha atola… purushottama.... 7

The shortcomings are gone now and the war drums are resounding. All miseries have vanished and everyone attainmed immesurable happiness... 7

Kalasha chadhāvyo kalyānano re, sahunā mastaka para moda… purushottama...

Dhanya dhanya ā avatārane re, jovā rākhi nahi joda… purushottama.... . ... 8

He placed the kalash of liberation on everyone’s head (i.e. everyone will be liberated). Hail this incarnation; there is no need to look for another avatār equal to this one... 8

Sahune pāra sahu upare re, evi chalāvi chhe rita… purushottama....

No’ti dithi no’ti sāmbhali re, pragatāvi evi punita… purushottama.... 9

He started a unique path for everyone to follow. Such was a path was never seen or heard of... 9

Sarvanā swami je Shri Hari re, sarvanā kā’viyā shyāma… purushottama...

Sarvenā niyantā Nāthaji re, sarvenā kariyā kāma… purushottama.... 10

Shri Hari is the master of everyone. He belongs to everyone. He is the controller of everyone and he fulfilled all their wishes... 10

Swaminarayana nāmano re, shakko besāriyo āpa… purushottama...

E nāmane je āsharyā re, tenā te tāliyā tāpa… purushottama.... 11

He introduced the Swaminarayan mantra. Whoever sought refuge of Maharaj by chanting this mantra became free from the cycle of births and deaths... 11

Dhāmi je aksharadhāmanā re, tene āpyo chhe ānanda… purushottama...

Akhanda ānanda āpi jivane re, kāpyā bhāre bhavafanda... purushottama... 12

He is the master of Akshardham; he gave happiness. He gave continuous happiness to the jivas and destroyed the heavy troubles of life... 12

Khātā valāvyā chhe khotyanā re, khari karāvi chhe khātya… purushottama...

Bandha kidhā bijā bāranā re, ve’ti kidhi akshara vātya… purushottama... 13

He closed the accounts of shortcomings (ended pursuit of vain efforts). He ensure everyone profited (by opening the door to Akshardham). He closed other doors (to other abodes) and opened the door to Akshardham... 13

Tama tālyu trilokanu re, prakāshi puranabrahma… purushottama...

Andhāru rahyu’tu āvari re, te gayu thayu sugama… purushottama.... 14

He destroyed the darkness from the three worlds (swarg, mrutyu, and pātāl). The darkness that enveloped everyone is now gone and everyone is at ease... 14

Suraja Sahajānandaji re, āpe thayā chhe udyota… purushottama...

Purvani dishāye pragati re, khotā motā te karyā khadyota… purushottama... 15

Sahajanand in the form of the sun has risen. He manifested in the East (India – Chhapaiya) and shone brighter than any other great or small influential peolple... 15

Ashādhi meghe āvi karyā re, jhājhā bijā jhākala… purushottama..

Pura chālyā te pruthaviye re, dhoyā dharatinā mala… purushottama.... 16

Maharaj is like the rain that comes in the month of Asadh; the rest are the drizzles that fall

in the other months. With the flow of the water, he washed away the sins of the earth... 16

Gāja vija ne varshavu re, agama sugama karyu soya… purushottama...

Sahu janane sukha āpiyā re, dukhi rahyu nahi koya… purushottama... 17

To make the thunder clap and strike like lightning and shower rain – all that was not possible he made possible. He made all happy and not a single person was left miserable... 17

Dharmano dhola sunāviyo re, devā lāgyā pote dātya… purushottama...

Durbalanā dukha kāpiyā re, na joi jāta kujātya… purushottama... 18

He made everyone hear the drums of dharma. Everyone in turn gave donations. He saved the meek and destroyed their misery. He did not factor whether they were worthy by caste... 18

Dhanya dhanya mārā Nāthaji re, dhanya uddhāriyā jana… purushottama...

Dhanya dhanya ā avatārane re, bhale malyā Bhagavāna… purushottama... 19

Hail Maharaj who liberated countless jivas. Hail this avatar; we are grateful that we met him... 19

Vāre vāre jāu vārane re, karyā amārā kāja… purushottama...

Ghane hete Ghanashyāmaji re, malyā alabelo āja… purushottama... 20

I bow to his feet over and over again, for he fulfilled our wishes. With a lot of love, we have met Maharaj in this birth... 20

Kahiye mukhathi ketalu re, āpiyo chhe je ānanda… purushottama...

Nishkulananda jāya vārane re, se’je malyā Sahajānanda… purushottama.... 21

We cannot describe in words the happiness he has given us. Nishkulanand swami says we have attained Maharaj very easily... 21

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana kamal sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye panchapanchāshattamah prakārah... 55

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana kamal sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama Prakāsha sampatah.

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬