પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૩૮

 

દોહા

એમ મોટપ્ય આચારજની, ઘણી ઘણી કહી ઘનશ્યામ ।

એહ દ્વારે અનેકને, આપવું છે આજ નિજ ધામ ॥૧॥

ધામધણીયે એમ ધારિયું, જન ઉદ્ધારવા છે અપાર ।

પાર પમાડવા પ્રાણીને, એહ કર્યા આપે ઉપકાર ॥૨॥

આચારજથી અનેક જનનો, અવશ્ય સરશે અર્થ ।

એમ આપે આ સમે, વાવરી અતિ સામર્થ ॥૩॥

ધર્મકુળને જે અનુસરે, ત્યાગી ગૃહી નર કોઈ નાર ।

પરિશ્રમ વિના તે પામશે, અપાર ભવનો પાર ॥૪॥

ચોપાઈ

આચારજ કર્યા છે જે અમે રે, તેની રીત સુણી લિયો તમે રે ।

નથી અન્ય આચારજ જેવા રે, જાય શ્રદ્ધા કરતા સેવા રે ॥૫॥

લાવો લાવો એમ વળી કરે રે, ધન લેવા ધરણીએ ફરે રે ।

લિયે ધન ને તાકે ત્રિયને1 રે, તે કેમ કરે જીવનાં પ્રિયને રે ॥૬॥

માટે એવા આચારજ આ નહિ રે, એ પણ વાત સમઝવી સહિ રે ।

આ તો ત્રિયા ધનના તાકુ નથી રે, તેની વાત કહિયે છીએ કથી રે ॥૭॥

અમે બાંધી દીધી છે જે રીત રે, તેમાં રે’ છે કરી અતિ પ્રીત રે ।

શિષ્ય શ્રદ્ધાએ કરશે સેવા રે, ધન ધાન્યાદિ આવશે દેવા રે ॥૮॥

તે તો સંતોષ સહિત લેશે રે, પણ કોઈને દુઃખ ન દેશે રે ।

એમ વરતશે એહ આપ રે, પણ નહિ કરે કોઈને સંતાપ રે ॥૯॥

નિજ સંબંધી વિના બાઈયો સંગે રે, કે દી ન બોલે ન અડે અંગે રે ।

કોઈ ઉપર રોષ ન રાખે રે, વળી કોઈને કલંક નહિ નાખે રે ॥૧૦॥

કેની જમાની2 પણ નહિ કરે રે, જૂઠી સાખ્ય3 પણ નહિ ભરે રે ।

પડશે આપત તો માગી ખાશે રે, કરજ કેનું ન કાઢવા જાશે રે ॥૧૧॥

નહિ રાખે કોઈની થાપણ રે, નહિ વેચે ધર્માદાના કણ રે ।

સહુ ઉપર રાખશે દયારે, રે’શે એ ગુણે જે ગુણ કહ્યા રે ॥૧૨॥

કળ છળ કપટ દગાઈ રે, તે તો રાખશે નહિ ઉર માંઈ રે ।

ઈરષા અદેખાઈ ને અમર્ષ4 રે, રાખી નહિ ખુવે પોતાનો જશ રે ॥૧૩॥

નહિ રાખે કોઈ પર રોષ રે, એમ વર્તશે સદા અદોષ રે ।

એવા શુભ ગુણ જે અપાર રે, આપ્યો એવાને અમે અધિકાર રે ॥૧૪॥

સહુના ગુરુ કરી સોંપી ગાદી રે, રીત રાખશે એ રાયજાદી5 રે ।

ધર્મવંશી ધર્મ થાપશે રે, સારો ઉપદેશ સૌને આપશે રે ॥૧૫॥

એ તો કર્યું છે કલ્યાણ સારું રે, એમાં બહુ ગમતું છે અમારું રે ।

કાં જે કરવું છે બહુનું કારજ6 રે, નથી રાખવો ફેર એક રજ રે ॥૧૬॥

એહ આચારજથી અપાર રે, બહુ જીવનો થાશે ઉદ્ધાર રે ।

એમાં નહિ પડે કાંઈ ફેર રે, શીદ કે’વરાવો વેરવેર7 રે ॥૧૭॥

એમ જન પર હેત કરી રે, આપ ઇચ્છાએ આવ્યા છે હરિ રે ।

ગમે ત્યાંથી તારશે પ્રાણી રે, તેની ગતિ લેશે કોણ જાણી રે ॥૧૮॥

ધાર્યું ધર્મસુતે ધામ દેવા રે, સહુ જનને શરણે લેવા રે ।

અતિ અસમર્થ જીવ અંગે રે, પોં’ચી ન શકે સુરપુર લગે રે ॥૧૯॥

તેને તેડી જાવા અક્ષરધામ રે, એવું ધાર્યું છે જો ઘનશ્યામ રે ।

તેહ સારુ આવ્યા છે આપે રે, જીવ તારવા નિજ પ્રતાપે રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે અષ્ટત્રિંશઃ પ્રકારઃ ॥૩૮॥

 

Purushottam Prakash

Prakar 38

 

Dohā

Ema motapya āchārajani, ghani ghani kahi Ghanashyāma.

Eha dvāre anekane, āpavu chhe āja nija dhāma..1

In this way, Maharaj stated the eminence of the āchāryas. I want to give an infinite number of jivas Akshardham through them... 1

Dhāmadhaniye ema dhāriyu, jana uddhāravā chhe apāra.

Pāra pamādavā prānine, eha karyā āpe upakāra..2

The master of Akshardham decided to liberate countless jivas. Maharaj has done us a huge favor by liberating the jivas... 2

Āchārajathi aneka janano, avashya sarashe artha.

Ema āpe ā same, vāvari ati sāmartha.. 3

Through the āchāryas, the wishes of many jivas will be fulfilled. In this way, Maharaj has used his great powers today... 3

Dharmakulane je anusare, tyāgi gruhi nara koi nāra.

Parishrama vinā te pāmashe, apāra bhavano pāra..4

The tyāgis, gruhasthas, males and females who follow the Dharmakul (the family of Dharmadev, i.e. the āchāryas) will overcome this worldly life without much effort... 4

Chopāi

Āchāraja karyā chhe je ame re, teni rita suni liyo tame re.

Nathi anhya āchāraja jevā re, jāya shraddhā karatā sevā re..5

Listen, as I tell you the manner of the āchāryas that I have appointed. They are not like ordinary āchāryas, where faith would decrease by serving them... 5

Lāvo lāvo ema vali kare re, dhana levā dharanihe fare re.

Liye dhana ne tāke triyane re, te kema kare jivanā priyane re..6

They are not the type that ask for more; or the type that wander the land in order to collect money. They are not the type that take money and look at women. How can āchāryas like these benefit the jivas?... 6

Māte evā āchāraja ā nahi re, e pana vāta samajhavi sahi re.

Ā to triyā dhananā tāku nathi re, teni vāta kahiye chhie kathi re..7

Therefore, these āchāryas are not like I have stated above; understand this clearly. Their aim is not for money and women; I will elaborate on this... 7

Ame bāndhi didhi chhe je rita re, temā re chhe kari ati prita re.

Shishya shraddhāhe karashe sevā re, dhana dhānyādi āvashe devā re..8

The ways that I have created for them, they will lovingly stay within these rules. The devotees that serve them faithfully and donate money and grains to them... 8

Te to santosha sahita leshe re, pana koine dukha na deshe re.

Ema varatashe eha āpa re, pana nahi kare koine santāpa re..9

The āchāryas will accept with satisfaction; they will never give pain to anyone. This is the way they will abide by; they will not give anyone hardship... 9

Nija sambandhi vinā bāiyo sange re, ke di na bole na ade ange re.

Koi upara rosha na rākhe re, vali koine kalanka nahi nākhe re..10

They will not talk to them or touch the females that are not related to them. They will not become angry with anyone; they will never falsely accuse anyone... 10

Keni jamāni pana nahi kare re, juthi sākhya pana nahi bhare re.

Padashe āpata to magi khāshe re,karaja kenu na kādhavā jāshe re..11

They will not act as a bondsman for others; nor will they act as a false witness to others. If they experience a calamity, then they will beg and eat, but they will not become indebted to anyone... 11

Nahi rākhe koini thāpana re, nahi veche dharmādānā kana re.

Sahu upara rākhashe dayā re, re’she e gune je guna kahyā re..12

They will not keep money for others; they will not sell the grains that are given to them in donation. They will keep compassion upon everyone; they will keep the qualities that I have stated above... 12

Kala chhala kapata dagāi re, te to rākhashe nahi ura māi re.

Irashā adekhāi ne amarsha re, rākhi nahi khuve potāno jasha re..13

They will not be deceitful or fraudulent in their heart. They will not keep jealousy or anger; because by keeping these, one would lose their reputation... 13

Nahi rākhe koi para rosha re, ema vartashe sadā adosha re.

Evā shubha guna je apāra re, āpyo evāne ame adhikāra re..14

They will not keep anger upon anyone; they will abide in this faultless way. They will have countless pure qualities likes this. I have given the authority to such a one who possesses these qualities... 14

Sahunā guru kari sonpi gādi re, rita rākhashe e rāyajādi re.

Dharmavanshi dharma thāpashe re, sāro upadesha saune āpashe re..15

I have established them as everyone’s leader; they will follow this prescribed style. The lineage of Dharma will establish dharma; they will also give true and great teachings to all... 15

E to karyu chhe kalyāna sāru re, emā bahu gamatu chhe amāru re.

Kā je karavu chhe bahunu kāraja re, nathi rākhavo fera eka raja re..16

I have done this for the sake of liberation; it is something that I like very much. Because I wish to liberate many; I do not want that to be changed even the slightest... 16

Eha āchārajathi apāra re, bahu jivano thāshe uddhāra re.

Emā nahi pade kāi fera re, shida ke’varāvo vera vera re..17

Through these āchāryas, countless jivas will be liberated. There will not be any difference in this; why do you ask me to repeat this over and over again? ... 17

Ema jana para heta kari re, āpa ichchhāhe āvyā chhe Hari re.

Game tyāthi tārashe prāni re, teni gati leshe kona jāni re..18

In this way, Maharaj has shown love upon his devotees, and he has come onto this earth because of his own wish. He will uplift jivas from wherever they are; who knows who will be liberated through Maharaj? ... 18

Dhāryu dharmasute dhāma devā re, sahu janane sharane levā re.

Ati asamartha jiva ange re, po’chi na shake surapura lage re..19

Maharaj has decided to give his Akshardham to others; and to take all devotees under his shelter. The body of the humans is powerless, such that it would not even be able to reach swarg... 19

Tene tedi jāvā aksharadhāma re, evu dhāryu chhe jo Ghanashyam re.

Teha sāru āvyā chhe āpe re, jiva tāravā nija pratāpe re..20

Maharaj wants to take these jivas to his Akshardham; this is what Maharaj has decided. This is the reason he has come on the earth - to liberate jivas through his powers... 20

 

Iti Shri Sahajānandaswami charanakamal sevaka Nishkulanandamuni virachite Purushottama-Prakāsha madhye ashtatrashah prakārah..38.

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬