પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૩૧

 

દોહા

ગણ્યો ન જાયે ગઢપુરનો, માનો મા’ત્મ્ય ને મહિમાય ।

જિયાં સંત હરિજન સહુ મળી, વળી નીરખે નાથ સદાય ॥૧॥

સતસંગી બાઈ ભાઈને, થયાં દર્શન ગઢડે ગામ ।

દર્શન વિના કોય દેશનાં, નથી રહ્યાં પુરુષ ને વામ ॥૨॥

અઢળક ઢળ્યા મળ્યા જિયાં, વળી આપ્યાં છાતીમાં ચર્ણ ।

તે ચરણ ચિત્તે ચિંતવતાં, જાણો જાય જન્મ ને મર્ણ ॥૩॥

બહુ પેર પરસાદીઓ, વળી ઇયાં મળી છે જરૂર ।

તેનું ઘસાતું બોલવું, એથી બીજો કોણ અસુર ॥૪॥

ચોપાઈ

એ તો ભોગવશે એનું પાપ રે, તેનો આપણે શો સંતાપ રે ।

વળી જે જે કર્યું જગતાત રે, કહું સાંભળજો તેની વાત રે ॥૫॥

સોરઠ દેશવાસી જન કાજે રે, કરાવિયું મંદિર મહારાજે રે ।

જોઈ જીરણગઢ1 માંઈ જાગ્ય રે, દીઠી દેવળ કરવા લાગ્ય રે ॥૬॥

જાણ્યું આ જાગ્યે મંદિર થાય રે, તેનો મોટો વધે મહિમાય રે ।

મોટું શેહર તીરથ વળી મોટું રે, જિયાં આવે મનુષ્ય કોટાનકોટું રે ॥૭॥

તેહ સહુને થાય દરશન રે, તેણે કરી તરે બહુ જન રે ।

વળી દેશમાં સારા સતસંગી રે, જેની પ્રીત પ્રભુમાં અભંગી રે ॥૮॥

સ્વામી રામાનંદજીના શિષ્ય રે, હેતે હરિ ભજે છે હમેશ રે ।

સહુ સિદ્ધ સમાધિ સંપન્ન રે, અતિ અનઘ2 જાણો એ જન રે ॥૯॥

વળી આવી અમે એહ દેશ રે, રહી ગયા વરણીને વેષ રે ।

જોઈ પવિત્ર દેશ પાવન રે, ઘણું ઘણું માની ગયું મન રે ॥૧૦॥

પછી લોભી રહ્યા લોજ ગામ રે, કરવા અનેક જીવનાં કામ રે ।

કરતા બહુ બહુ અમે વાત રે, સુણી સહુ થાતા રળિયાત રે ॥૧૧॥

વળી દેખાડતા પરતાપ રે, થાય સમાધિ ટળે સંતાપ રે ।

સમાધિયે સુખી નર નાર રે, ના’વે સમાધિથી કોઈ બા’ર રે ॥૧૨॥

કોઈ સુરપુર અવલોકે રે, કોઈ રહી જાય સત્યલોકે રે ।

દેખે કૈલાશ ને બદ્રીવન રે, કોઈ દેખે છે મુક્ત નિરન્ન રે ॥૧૩॥

દેખે સ્વર્ગ મૃત્યુ ને પાતાળ રે, એવું દેખાડતા તતકાળ રે ।

કોઈ દેખે છે ગોલોક ધામ રે, જોઈ માને છે પૂરણકામ રે ॥૧૪॥

કોઈ અક્ષરધામ અવલોકે રે, જોઈ મીટ થકી તે ન મુકે રે ।

દેખે પર ને પોતાનું મન રે, દેખે ઘાટ પરસ્પર જન રે ॥૧૫॥

એવો પ્રગટ કર્યો’તો પ્રતાપ રે, સૌ જન કરવા નિષ્પાપ રે ।

રહ્યા એ દેશમાં અમે ઘણું રે, સહુને દર્શન થયું અમ તણું રે ॥૧૬॥

તેહ દેશમાંહી હવે દાસ રે, અમ વિના થયા છે ઉદાસ રે ।

માટે મંદિર થાય એક સારું રે, એમાં બહુ છે ગમતું અમારું રે ॥૧૭॥

માટે જીરણગઢમાં જઈ રે, કરાવું મંદિર સુંદર સઈ રે ।

પછી મંદિર કરવા કાજ રે, મોકલ્યા છે મોટા મુનિરાજ3 રે ॥૧૮॥

કર્યો આદર થાવા દેવળ રે, અતિ સરસ અનુપ અકળ રે ।

થયું થોડાક દિનમાં તૈયાર રે, ત્યાં તો પધાર્યા પ્રાણ આધાર રે ॥૧૯॥

સંતો મૂર્તિયો સારી સારી રે, મારે હાથે હું દિયું બેસારી રે ।

એહ મૂર્તિનો મહિમાય રે, કે’તાં કેડ્યે કેણે ન કે’વાય રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે એકત્રિંશઃ પ્રકારઃ ॥૩૧॥

 

Purushottam Prakash

Prakar 31

Dohā

Ganyo na jāy gadhapurano, māno mā’tmya ne mahimāya,

Jiya santa Harijana sahu mali, vali nirakhe Nātha sadaya... 1

The significance of the village Gadhada cannot be measured; where the sadhus and devotees are able to see Maharaj forever... 1

Satsangi bāi bhāine, thayā darshana Gadhade gāma,

Darshana vina koy deshana, nathi rahyā purusha ne vāma... 2

Male and female devotees have been able to get darshan in the village of Gadhada. No male or female from various villages have been left without darshan... 2

Adhalaka dhalyā malyā jiyā, vali āpyā chhātimā charana,

Te charana chitte chintavatā, jāno jāy janma ne marana... 3

Where Maharaj became enormously happy and met the devotees, and he gave the imprints of his holy feet on the chest of devotees; the cycle of birth and death is over by thinking of those holy feet... 3

Bahu pere parsādiyo, vali iyā mali chhe jarur,

Tenu ghasātu bolavu, ethi bijo kona asura... 4

Many certainly received various types of prasādi here. Those that yet speak against his ways is nothing but an asur... 4

Chopāi

E e to bhogavashe enu pāpa re, teno āpane sho santāpa re.

Vali je je karyu jagatāta re, kahu sāmbhalajo teni vāta re... 5

That person will suffer from his sin, we should not worry about him. But listen to the stories of what Maharaj did further... 5

Soratha deshvāsi jana kāje re, karāviyu mandir Maharaje re.

Joi jiranagadha māi jāgya re, didhi devala karavā lāgya re... 6

Maharaj built a mandir for the people of Sorath region. He saw land in Junagadh (Jirangadh) and thought this is perfect for a mandir to be built upon... 6

Jānyu ā jāgya mandira thāy re, teno moto vadhe mahimāya re.

Motu sahera tiratha vali motu re, jiyā manushya kotānkotu re... 7

He saw that if a mandir was built in this place, its importance will grow fast because this is a big city.

It is also a holy place and inhibited by many people... 7

Teha sahune thāya darashana re, tene kari tare bahu jana re.

Vali deshmā sārā satsangi re, jeni prita prabhumā abhangi re... 8

Many people will be able to do darshan here and will thus be liberated. There are also quite a few staunch devotees here, who have unbroken love towards Maharaj... 8

Swāmi Rāmānandjinā shishya re, hete bhaje chhe hamesh re.

Sahu siddha samādhi sammpana re, ati anagha jāno e jana re... 9

Many disciples of Ramanand Swami who lovingly worship God here. They are capable of experiencing samādhi at own will... 9

Vali āvi ame eha desha re, rahi gayā varanine vesha re.

Joi pavitra desha pāvan re, ghanu ghanu māni gayu mana re... 10

Seeing the region as being very pure, my mind happily accepted to stay here when I was in the form of Nilkanth Varni during my van-vicharan... 10

Pachhi lobhi rahyā Loj gāma re, karavā anek jivanā kāma re.

Karatā bahu bahu ame vāta re, suni sahu thātā raliyāta re... 11

Afterward, I stayed in the village of Loj, being attracted to it, to liberate numerous jivas. I used to preach a great amount here; people became extremely pleased upon hearing this... 11

Vali dekhādatā paratāpa re, thāya samādhi tale santāpa re.

Samādhiye sukhi nara nāra re, nā’ve samādhithi koi bā’ra re... 12

I also showed my great powers by granting people samādhi and gtting rid of their misery. The males and females would be very happy in the samādhi state and would not want to come out of it... 12

Koi surapura avalok re, koi rahi jāy satyaloke re.

Dekhe kailāsha ne badrivana re, koi dekhe chhe mukta niranna re... 13

In the samādhi, some saw swarg, some saw Satyalok (abode of Brahmā). Some would Kailāsh (abode of Shiva) or Badrivan (Badrikāshram - abode of Narnarayan); whilst others saw the niranna-muktas (the muktas of Swetdwip who perform austeries without eating or drinking)... 13

Dekhe swarga mrutyu ne pātāla re, evu dekhādatā tatakāl re.

Koi dekhe chhe Goloka dhāma re, joi mane chhe purana kāma re... 14

Some would see the three loks - swarg, earth and the pātāls. In this way, I would show to the people with ease. Some would even see Golok (abode of Lord Krishna), and thus believe themselves to be very fortunate... 14

Koi aksharadhama āvaloke re, joi mita thaki te na muke re.

Dekhe para ne potanu māna re, dekhe ghata paraspara jana re... 15

Some would even see Akshardham and would not want to leave it even for a second. Some would be able to see their mind, and some would be able to see the thoughts of other people... 15

Evo pragata karyo’to pratapa re, sahu jana karavā nishpāpa re.

Rahyā e deshamā ame ghanu re, sahune darshana thayu am tanu re..16 ..

In this way presented my powers in this region to get rid of sins of the residence of this region. I stayed in this region for a long time, and everyone was able to get my darshan... 16

Teha deshamāhi have dāsa re, ama vinā thayā chhe udāsa re.

Māte mandira thāya ek sāru re, emā bahu chhe gamatu amaru re... 17

My disciples of that region are now unhappy for not being able to attain my darshan. For this reason, I would be very happy if a mandir was constructed in this region... 17

Māte jiranagadhamā jai re, karāvu mandira sundara sai re.

Pachhi mandira karavā kāja re, mokalyā chhe motā munirāja re... 18

For this reason, I will go to Junagadh to build a great mandir. And he sent a very noble sadhu (Brahmanand Swami) for this purpose... 18

Karyo ādara thāvā deval re, ati sarasa anupa akala re.

Thayu thodāka dinamā taiyara re, tyā to padhāryā prāna ādhāra re... 19

Thus, the construction of a beautiful, incomparable and inscrutable mandir started. The construction of the mandir was done in no time. Maharaj came (for the installation of the murtis)... 19

Santo murtio sāri sāri re, māre hathe hu diyu besāri re.

Eha murtino mahimāya re, ke’tā kedye kene na ke’vāya re... 20

Maharaj installed the murtis with his own hands. There is huge significance of the murtis, which is cannot be fully sung... 20

 

Iti Shri Sahajānand Swami charana kamala sevaka Nishkulanand Muni virachite Purushottamaprakāsha Madhye panchavashah prakārah..31

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬