પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૨૨

 

દોહા

શ્રીમુખથી સુણી સામ્રથી, નથી કે’વાતી તે કોએ રીત ।

કહિયે હૈયે સમાય નહિ, છે એવી આજની અગણિત ॥૧॥

એક સૂર પ્રકાશે સહુને, એક શશી કરે શીતળ ।

એક મેઘ પલાળે પૃથવી, વરસાવી સુંદર જળ ॥૨॥

એહ એક પણ કરે એટલું, સહુને સરખો સમાસ ।

આ તો અનેક રીતશું, આવ્યા ઉદ્ધારવા અવિનાશ ॥૩॥

જેમ જ્વાળા બાળે શુદ્ધાશુદ્ધને1, શુદ્ધાશુદ્ધ પલાળે મેઘ ।

શુદ્ધાશુદ્ધ સમઝે નહિ, જ્યારે વાયુ વાય કરી વેગ ॥૪॥

ચોપાઈ

એમ આજ તાર્યા છે અપાર રે, ગુણાગુણ2 ન જોયા લગાર રે ।

જેમ મોટો સદાવ્રતી હોય રે, તે તો ભૂખ્યાનું મુખ ન જોય રે ॥૫॥

તેમ આજ સદાવ્રત મોટું રે, બાંધ્યું છે તારવા જીવ કોટ્યું રે ।

પશુ પંખી પન્નગ3 નરનારી રે, લીધાં આપ સામર્થિયે તારી રે ॥૬॥

દેવ દાનવ ભૂત ભૈરવ રે, એહ આદિ ઉદ્ધારિયા સરવ રે ।

કીટ પતંગ પરજંત પ્રાણી રે, તાર્યા અગણિત લિયો જાણી રે ॥૭॥

જે જે આ સમે જગમાંયે જીવ રે, થયા સત્સંગ સંબંધે શિવ રે ।

જેમ એક હોય ચિંતામણિ રે, ટાળે પીડા તે ત્રિલોક તણી રે ॥૮॥

તેમ બહુ ચિંતામણિ હોય રે, ત્યારે દુઃખી રહે નહિ કોય રે ।

સંત સંન્યાસી સત્સંગી બટુ રે, એને સંબંધે પામે છે સુખ મોટું રે ॥૯॥

ચિંતામણિ ઘણી ઘણી હરિ રે, તેની વાત જાતી નથી કરી રે ।

માટે હરિ હરિના જે દાસ રે, તેથી પામ્યાં કૈ બ્રહ્મમો’લે વાસ રે ॥૧૦॥

એનું આશ્ચર્ય માનો ન કોય રે, સમર્થથી શું શું ન હોય રે ।

સમર્થ સરવ પરકારે રે, કરે તે તે જે જે મન ધારે રે ॥૧૧॥

તેની કોણ આડી કરનાર રે, ના હોય ધણીનો ધણી નિરધાર રે ।

માટે સહુ માની લેજો સઈ રે, આજ એમ ઉદ્ધાર્યા છે કંઈ રે ॥૧૨॥

જેમ દરશ સ્પરશ પરસાદી રે, આપી તાર્યા નર નારી આદિ રે ।

તેમ હરિજન ત્યાગી ગૃહી રે, તેથી પણ ઉદ્ધારિયા કહી રે ॥૧૩॥

વળી આ સમે ધરિયું જે નામ રે, તેને જપતાં જાયે અક્ષરધામ રે ।

નીલકંઠ નામ ઘનશ્યામ રે, સદા સર્વ સુખનું ધામ રે ॥૧૪॥

જેહ નામે પામે સુખ સહુ રે, એવું નામ અનુપમ કહું રે ।

સહજાનંદ આનંદ સુખકારી રે, એહ નામ જપે છે નર નારી રે ॥૧૫॥

સ્વામિનારાયણ નારાયણ રે, ભજી કૈ થયા ધામ પરાયણ રે ।

લેતાં નારાયણ મુનિ નામ રે, પામ્યા કંઈ સુખ વિશ્રામ રે ॥૧૬॥

હરિ હરિકૃષ્ણ કૃષ્ણ કે’તાં રે, તર્યા અપાર એ નામ લેતાં રે ।

એવાં નામનાં નામી જે સ્વામી રે, તે છે અક્ષરધામના ધામી રે ॥૧૭॥

સહુના નિયંતા સહુના નાથ રે, સહુના સ્વામી સુખની મીરાંથ4 રે ।

એવું નામ જપે જન જેહ રે, પામે પૂરણ સુખને તેહ રે ॥૧૮॥

હાલે હૂકમ એ નામ તણો રે, આજ અમલ5 એહનો ઘણો રે ।

શક્કો6 સર્વે પ્રકારે છે એનો રે, નથી અમલ આજ બીજા કેનો રે ॥૧૯॥

કોઈ મા લિયો બીજાની ઓટ7 રે, જેમાં જાયે જાણો જન ખોટ રે ।

ખરાખરી એ વાત ખોટી નથી રે, વારેવારે શું કહિયે જો કથી રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે દ્વાવિંશઃ પ્રકારઃ ॥૨૨॥

 

Purushottam Prakash

Prakar - 22

Dohā

Shrimukhathi suni sāmrathi, nathi ke’vāti te koe rita.

Kahiye haiye samāya nahi, chhe evi ājani aganita... 1

I have heard about Maharaj’s powers from his own mouth; I cannot even describe them. These talks cannot fill one’s heart because they are countless today... 1

Eka sura prakāshe sahune, eka shashi kare shitala.

Eka megha palāle pruthavi, varasāvi sundara jala... 2

One sun shines light on all and one moon causes the calmness. Only the rain wets the earth with its pouring water... 2

Eha eka pana kare etalu, sahune sarakho samāsa.

Ā to aneka ritashu, āvyā uddhāravā avināsha... 3

Each one of these does exactly that, and they treat everyone equally. On the other hand, Maharaj came to liberate many jivas through many ways... 3

Jema jvālā bāle shuddhā-shuddhane, shuddhā-shuddha palāle megha.

Shuddhā-shuddha samajhe nahi, jyāre vāyu vāya kari vega... 4

Just like fire would burn that which is pure and impure and rain pours down on the pure and impure; and the wings blows speedily in the same way without differentiating between what is pure and impure... 4

Chopāi

Ema āja tāryā chhe apāra re, gunāguna na joyā lagāra re.

Jema moto sadāvrati hoya re, te to bhukhyānu mukha na joya re... 5

In this way, Maharaj liberated many without looking at the good and bad qualities of people. Just like a tremendously generous man who donates food does not check for hunger on people’s faces... 5

Tema āja sadāvrata motu re, bāndhyu chhe tāravā jiva kotyu re.

Pashu pankhi pannaga nara nāri re, lidhā āpa sāmarthiye tāri re... 6

Similarly, Maharaj commenced a grand sadāvrat to liberate millions of jivas. He saved animals, birds, reptiles and humans with his own powers... 6

Deva dānava bhuta bhairava re, eha ādi uddhāriyā sarava re.

Kita patanga parajanta prāni re, tāryā aganita liyo jāni re... 7

Maharaj saved the devtās, the demons, ghosts, bhairavs, and many others. Insects, moths and other such creatures; understand that countless of these creatures have been liberated... 7

Je je ā same jagamāye jiva re, thayā satsanga sambandhe shiva re.

Jema eka hoya chintāmani re, tāre pidā te triloka tani re... 8

Whichever jivas exist in this time became pure because of the association of satsang. If one has just one chintāmani, it would remove all miseries and pain of the three worlds... 8

Tema bahu chintāmani hoya re, tāre dukhi rahe nahi koya re.

Santa sannyāsi satsangi batu re, ene sambandhe pāme chhe sukha motu re... 9

If one had many chintāmanis, one would have not any misery. One attains great happiness through the association of sadhus, sannyāsis, satsangi, and brahmacharis... 9

Chintāmani ghani ghani hari re, teni vāta jāti nathi kari re.

Māte Hari Harinā je dāsa re, tethi pāmyā kai brahmamo’le vāsa re... 10

Maharaj is like many many chintāmanis; this is indescribable. Therefore, through Maharaj and his devotees, many people have achieved Akshardham... 10

Enu āshcharya māno na koya re, samarthathi shu shu na hoya re.

Samartha sarava parakāre re, kare te te je je mana dhāre re... 11

Do not be surprised about this, because why wouldn’t one who has such powers be able to do this? He is powerful and almighty in every way, and he does whatever he wishes... 11

Teni kona ādi karanāra re, nā hoya dhanino dhani niradhāra re.

Māte sahu māni lejo sai re, āja ema uddhāryā chhe kai re... 12

Who can interfere with what Maharaj is doing; there definitely isn’t anyone above him. Therefore everyone should understand it like above; many have been uplifted in this way... 12

Jema darasha sparasha parasādi re, āpi tāryā nara nāri ādi re.

Tema harijana tyāgi gruhi re, tethi pana uddhāriyā kahi re... 13

Just like with prasād, darshan and touch of Maharaj, humans and so on have been liberated; similarly, through his tyāgis and gruhasthas devotees, Maharaj uplifted many... 13

Vali ā same dhariyu je nāma re, tene japatā jāye aksharadhāma re.

Nilakantha nāma Ghanshyama re, sadā sarva sukhanu dhāma re... 14

And chanting the names that Maharaj undertook will lead to Akshardham. The names Nilkanth and Ghanshyam are also always a treasure of happiness... 14

Jeha nāme pāme sukha sahu re, evu nāma anupama kahu re.

Sahajānanda ānanda sukhakāri re, eha nāma jape chhe nara nāri re... 15

With a name that all can attain happiness from, let me tell you a unique name like that. Sahajanand, full of happiness and the cause of bliss; males and females chant this name... 15

Swaminarayana Narayanare, bhaji kai thayā dhāma parāyana re.

Letā Narayanamuni nāma re, pāmyā kai sukha vishrāma re... 16

through worshiping that names Swaminarayan and Narayan, many reached Akshardham. By chanting the name of Narayan Muni, many attained a magnificent amount of happiness... 16

Hari Harikrushna Krushna ke’tā re, taryā apāra e nāma letā re.

Evā nāmanā nāmi je swami re, te chhe aksharadhāmanā dhāmi re... 17

By chanting Hari, Harikrushna or Krushna, countless were uplifted. The Lord who has undertaken all of those names is the one who resides in Akshardham... 17

Sahunā niyantā sahunā nātha re, sahunā swami sukhani mirātha re.

Evu nāma jape jana jeha re, pāme purana sukhane teha re... 18

He is the controller of all and the master of all; he is the treasure of happiness. Whoever chants these names all attain happiness... 18

Hāle hukama e nāma tano re, āja amala ehano ghano re.

Shakko sarve prakāre chhe eno re, nathi amala āja bijā keno re... 19

The decree is due to his name; today, the authority is of that name. He is the influence in every way; no one else has higher authority than Maharaj... 19

Koi mā liyo bijāni ota re, jemā jāye jāno jana khota re.

Kharākhari e vāta khoti nathi re, vāre vāre shu kahiye jo kathi re... 20

Do no take shelter of anyone else; knowing there would be a deficiency doing so. These talks are 100% correct and not false; how many times can I repeat these talks... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana-kamala sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye dvāvashah prakārah... 22

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬