પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૩૯

 

દોહા

એમ કહી રીત કલ્યાણની, આ સમાની અગણિત ।

તે સૌએ શ્રવણે સાંભળી, અતિ ઉત્તમ પરમ પુનિત ॥૧॥

એહ રીતમાં જે આવી ગયા, તે થયા પૂરણકામ ।

તે તો તન જ્યારે તજશે, ત્યારે પામશે પ્રભુનું ધામ ॥૨॥

જેહ ધામને પામીને, પાછો ન પડે જન કોય ।

એવું અખંડ એ ધામ છે, ત્યાં સુખે વસે જન સોય ॥૩॥

તે ધામને ધામીયે ધારિયું, દેવા સ્વધામનું જો સુખ ।

જીવ જગતના જોઈને, દયા આણી ટાળવા દુઃખ ॥૪॥

ચોપાઈ

મારા ધામમાં આવવા સહુ રે, એવા કર્યા ઉપાય મેં બહુ રે ।

સર્વે ઉપાય કીધા છે સારા રે, તેમાં તરશે જીવ અપારા રે ॥૫॥

પણ છેલો છે આ જે ઉપાય રે, બહુ જીવ તરશે આ માંય રે ।

ધર્મવંશી આચારજ ધાર્યા રે, ગુરુ કરી ગાદીએ બેસાર્યા રે ॥૬॥

કામ કર્યું છે એહ સારું રે, મન માન્યું છે બહુ અમારું રે ।

કાં જે એ છે ધર્મનું કુળ રે, માટે એ વાતનું ઊંડું મૂળ રે ॥૭॥

જેવું અમારું કુળ મનાશે રે, તેને તુલ્ય બીજું કેમ થાશે રે ।

માટે વિચારીને વાત કીધી રે, ઘણું સમજીને ગાદી દીધી રે ॥૮॥

ધર્મવંશી તે ધર્મમાં રે’શે રે, અધર્મ વાતમાં પગ ન દેશે રે ।

ધર્મ પાળશે ને પળાવશે રે, અધર્મની રીત ટળાવશે રે ॥૯॥

આપ આપણે ધર્મ રાખશે રે, નર નારીનાં નિ’મ કૈ’ દાખશે1 રે ।

ત્યાગી ગૃહીના ધર્મ સૂચવી રે, કે’શે જૂજવા જૂજવા ચવી રે ॥૧૦॥

કાં જે બેઠા છે ધર્મની ગાદી રે, કે’શે ધર્મની રીતિ જે અનાદિ રે ।

તેણે સૌ રહેશે ધર્મધારી રે, ત્યાગી ગૃહી નર ને જે નારી રે ॥૧૧॥

ધર્મ અમને છે બહુ વા’લો રે, એમ કહે છે ધર્મનો લાલો રે ।

ધર્મવાળા સાથે હેત મારે રે, એમ વાલો કહે વારે વારે રે ॥૧૨॥

અધર્મી સાથે મારે અદેખાઈ2 રે, રે’ છે રાત દિવસ મનમાંઈ રે ।

અધર્મી જનની જેહ ભગતિ રે, નથી ગમતિ મને જો રતિ રે ॥૧૩॥

એના હાથનું અન્ન ન ભાવે રે, મર બહુ સારું કરી લાવે રે ।

અધર્મીના હાથનું જે પાણી રે, નથી પીતા તે અશુદ્ધ જાણી રે ॥૧૪॥

એનું ચંદન પૂજા ને હાર રે, નથી લેતા અમે કરી પ્યાર રે ।

લાવે અઘવંત3 સેવા સાજ4 રે, તેનો તર્ત કરું છું હું ત્યાજ5 રે ॥૧૫॥

ધર્મવાળા આપે અન્ન જળ રે, બહુ સ્વાદુ લાગે એ સકળ રે ।

ધર્મવાનનું ફળ દળ ફૂલ રે, જે દિયે તે જાણું છું અમૂલ રે ॥૧૬॥

માટે ધર્મવાળાની જે ભક્તિ રે, તે તો મને ગમે છે જો અતિ રે ।

માટે ધર્મવાળા જીવ જોઈ રે, કર્યા છે મેં આચારજ દોઈ રે ॥૧૭॥

એહ અધર્મ નહિ આચરશે રે, ઘણું અધર્મસર્ગથી6 ડરશે રે ।

ધર્મવંશીની ગાદિયે બેશી રે, વળી કા’વશે ધર્મ ઉપદેશી રે ॥૧૮॥

માટે એથી તરશે અપાર રે, નિશ્ચે જાણજો એ નિરધાર રે ।

બહુ કાળ લગી કલ્યાણ રે, થાશે નિશ્ચે જાણો નિરવાણ રે ॥૧૯॥

એવી ઇચ્છા છે જો અમારી રે, એવું ધામથી આવ્યા અમે ધારી રે ।

એમ બોલ્યા શ્રીહરિ હરખી રે, સુણી વાત લીધી છે જો લખી રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે એકોનચત્વારિંશઃ પ્રકારઃ ॥૩૯॥

 

Purushottam Prakash

Prakar 39

 

Dohā

Ema kahi rita kalyānani, ā samāni aganita.

Te saue shravane sāmbhali, ati uttama parama punita..1

In this way, Maharaj stated the countless methods for liberation in this day and age. Everyone has heard and listened to these now; these methods are superior and extremely holy... 1

Eha ritamā je āvi gayā, te thayā puranakāma.

Te to tana jyāre tajashe, tyāre pāmashe Prabhunu dhāma..2

Those who have been included in these methods have been fully perfected in all ways. When they leave their body at the end of their life, they will attain Akshardham ... 2

Jeha dhāmane pāmine, pāchho na pade jana koya.

Evu akhand e dhāma chhe, tyā sukhe vase jana soya..3

Once someone attains Akshardham, there is no going back or falling down from there. Such is the everlasting Akshardham where devotees happily reside here... 3

Te dhāmane dhāmiye dhāriyu, devā svadhāmanu jo sukha.

Jiva jagatanā joine, dayā āni tāravā dukh..4

Maharaj decided that he wants to give the jivas the happiness of his Akshardham. Upon seeing the jivas of this world, Maharaj became compassionate to remove miseries... 4

Chopāi

Mārā dhāmamā āvavā sahu re, evā karyā upāya ma bahu re.

Sarve upāya kidhā chhe sārā re, temā tarashe jiva apārā re..5

In order for everyone to come to Akshardham, I have employed many methods. All of these methods are incredibly great; through this, an infinite number of jivas will be liberated... 5

Pana chhelo chhe ā je upāya re, bahu jiva tarashe ā māya re.

Dharmavanshi āchāraja dhāryā re, guru kari gādie besāryā re..6

Now this is the last method that will liberate the jivas. The Dharma-vanshi āchāryas that I have appointed are leaders and I have placed them on the throne... 6

Kāma karyu chhe eha sāru re, mana mānyu chhe bahu amāru re.

Kā je e chhe dharmanu kul re, māte e vātanu undu mula re..7

That is a great thing that I have done and my mind likes this a lot. Because they are the family of Dharmadev, there is a deep meaning behind this... 7

Jevu amāru kul manāshe re, tene tulya biju kema thāshe re.

Māte vichārine vāta kidhi re, ghanu samajine gādi didhi re..8

Just as one believes in my family, how can another come into comparison? I have deeply considered these talks before revealing them; I have given them the throne after much consideration... 8

Dharma-vanshi te dharmamā re’she re, adharma vātamā paga na deshe re.

Dharma pālashe ne palāvashe re, adharmani rita talāvashe re..9

The Dharma-vansh will stay on the path of dharma; they will never put a foot into adharma. They will follow dharma and make other follow the same; they will destroy the ways of adharma... 9

Āpa āpane dharma rākhashe re, nara nārinā ni’ma kai’ dākhashe re.

Tyāgi gruhinā dharma suchavi re, ke’she jujavā jujavā chavi re..10

They will keep and uphold dharma; they will prescribe the right niyams to all the male and female devotees. They will suggest the right dharma for tyāgis and gruhasthas; they will describe

dharma in many ways... 10

Kā je bethā chhe dharmani gādi re, ke’she dharmani riti je anādi re.

Tene sau raheshe dharma dhāri re, tyāgi gruhi nara ne je nāri re..11

Why? Because they are sitting on the throne of dharma; they will speak about the eternals ways of dharma. All will then abide by dharma - the tyāgis, gruhasthas, males and females... 11

Dharma amane chhe bahu vāhlo re, ema kahe chhe dharmano lālo re.

Dharmavālā sāthe heta māre re, ema vālo kahe vāre vāre re..12

Dharma is extremely dear to me; this is what the son of Dharmadev says. I have deep love with those who abide by dharma; Maharaj says this over and over... 12

Adharmi sāthe māre adekhāi re, re’che rāta divasa manamāi re.

Adharmi janani jeha bhagati re, nathi gamati mane jo rati re..13

I do not like adharma at all; I have that feeling towards it day and night. The devotion performed by those who partake in adharma I do not like it even the slightest... 13

Enā hāthanu anna na bhāve re, mara bahu sāru kari lāve re.

Adharminā hāthanu je pāni re, nathi pitā te ashuddha jāni re..14

I do not even like food prepared by their hand; even if it the greatest food prepared. Water from the hand of someone who partakes in adharma I understand it to be impure and I do not drink it... 14

Enu chandana pujā ne hāra re, nathi letā ame kari pyāra re.

Lāve aghavanta sevā sāja re, teno tarta karu chhu hu tyāja re..15

Their sandalwood, necklace or worship I do not accept with love. If a sinful person brings items to worship me, then I get rid of it immediately... 15

Dharmavālā āpe anna jala re, bahu svādu lāge e sakala re.

Dharmavānanu fala dala fula re, je diye te jānu chhu amula re..16

If someone who follows dharma gives me food or water, then I find all of it extremely tasty. If someone who follows dharma gives me fruits, leafs or flowers; I find it invaluable... 16

Māte dharmavālāni je bhakti re, te to mane game chhe jo ati re.

Māte dharmavālā jiva joi re, karyā chhe me āchāraja doi re..17

Therefore, the devotion of a dharma-abiding individual I extremely like. I saw their jiva to be dharma-abiding; hence I have made the two āchāryas... 17

Eha adharma nahi ācharashe re, ghanu adharma-sargathi darashe re.

Dharmavanshini gādiye beshi re, vali kā’vashe dharma upadeshi re..18

They will not conduct themselves in any adharma; and they will be frightened of the adharma path. Once they sit on the throne of dharma, they will teach and advise on following dharma... 18

Māte ethi tarashe apāra re, nishche jānajo e niradhāra re.

Bahu kāla lagi kalyāna re, thāshe nishche jāno niravāna re..19

Therefore countless will be liberated through this; understand this firmly and truly. Liberation will be available for a long period of time; firmly understand this with certainty... 19

Evi ichchhā chhe jo amāri re, evu dhāmathi āvyā ame dhāri re.

Ema bolyā Shri Hari harakhi re, suni vāta lidhi chhe jo lakhi re..20

This is my wish; I came onto this earth with that very wish. Maharaj enthusiastically spoke all of this; I listened to this and then I wrote all of it... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana kamal sevaka Nishkulananda Muni virachitePurushottama-Prakāsha madhye ekonachatvārashahprakārah..39

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬