પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૪પ

 

દોહા

વળી વળી શું વર્ણવું, વળી આ સમાની વાત ।

જીવ જગતના ઉપરે, આજ અમે છીએ રળીઆત ॥૧॥

જાણિયે આખી જક્તને, લઈ જાયે અમારે ધામ ।

કેડે ન રાખિયે કોઈને, એમ હૈયે છે ઘણી હામ ॥૨॥

તે સારુ ભૂમિ ઉપરે, કંઈ રાખ્યા સુખના સમાજ ।

અમારા અંગસંગની વસ્તુ, રાખી જીવનાં કલ્યાણ કાજ ॥૩॥

ફરી ફરી ફેરો પડે, એવું કરવું નથી આ વાર ।

સહુ જીવનો સામટો, આજ કરવો છે ઉદ્ધાર ॥૪॥

ચોપાઈ

તેહ સારુ છાપી દીધાં ચરણ રે, જે છે મોટા સુખનાં કરણ રે ।

ચરણ ચિંતવે ચિહ્ને સહિત રે, વળી પૂજે કોઈ કરી પ્રીત રે ॥૫॥

પાન ફૂલે પૂજશે જે જન રે, એકાગ્ર રાખી શુદ્ધ મન રે ।

તેને અંતરે થાશે પ્રકાશ રે, લેશે સુખ અલૌકિક દાસ રે ॥૬॥

તેણે માનશે પૂરણકામ રે, વળી પામશે અખંડ ધામ રે ।

એવો ચરણ તણો છે પ્રતાપ રે, શ્રીમુખે કહે શ્રીહરિ આપ રે ॥૭॥

સત્ય માનજો સહુ તમે જન રે, આ છે અતિ હિતનાં વચન રે ।

આથી આપશું સુખ અંતર રે, રાખો ભારે ભરુંસો ભીતર રે ॥૮॥

વળી પૂજવા પટ1 મૂરતિ રે, આપી સહુને કરી હેતે અતિ રે ।

પ્રેમે પૂજશે પ્રેમ વધારી રે, પૂજા વિધિ સુંદર લઈ સારી રે ॥૯॥

કરી પૂજા ઉતારશે આરતી રે, કરશે ધૂન્ય ને વળી વિનંતી રે ।

તેહ મૂરતિમાં આપે રહી રે, સર્વે પૂજાને માનશું સહી રે ॥૧૦॥

લેશું પૂજા એની કરી પ્રીત રે, પછી દેશું સુખ રૂડી રીત રે ।

નિર્મળ અંતરવાળા જે જન રે, તેની પૂજા લેતાં હું પ્રસન્ન રે ॥૧૧॥

એમ પ્રગટ પટ મૂરતિમાં રે, પૂજી પામશે સુખની સીમા રે ।

બીજી મૂરતિયો બહુ જગે રે, મર2 સેવે પૂજે સરા3 લગે રે ॥૧૨॥

તોય એવો પરિચય4 ન પામે રે, જેથી સરવે સંકટ વામે રે ।

બીજી મૂરતિ ને આ જે મૂરતિ રે, તેમાં ફેર જાણજો છે અતિ રે ॥૧૩॥

કાં જે આ મૂરતિને સ્પરશ રે, થયો અમારો માટે સરસ રે ।

જાણો આ મૂરતિને સેવતાં રે, દુષ્ટ શમી જાશે દુઃખ દેતાં રે ॥૧૪॥

કામ ક્રોધ લોભ ને જે મોહ રે, એવો અધર્મ સર્ગનો સમોહ રે ।

એહ અંતરે રહ્યો છે છાઈ રે, તેણે ભીતર રહ્યું છે ભરાઈ રે ॥૧૫॥

તે તો પટ મૂરતિ પૂજવે રે, પાપ નાસે કે’ નૈ રૈ’યે5 હવે રે ।

એવો પટ મૂરતિ પ્રતાપ રે, જાણો સહુ હરણ સંતાપ રે ॥૧૬॥

એ પણ માનો મોક્ષની નિસરણી રે, કરી છે જો ધામ જાવા તણી રે ।

એહ વિના અનેક જે ઉપાય રે, કર્યા જાવા બ્રહ્મમો’લ માંય રે ॥૧૭॥

સર્વે ઉપાય થયા છે સારા રે, નથી એ વિના બીજા કરનારા રે ।

એ તો કર્યા છે અમે વિચારી રે, સહુ કરવા અક્ષર અધિકારી રે ॥૧૮॥

એમ જાણો જન નિરધાર રે, આજ તરે છે જીવ અપાર રે ।

જે જે અમે કર્યા છે ઉપાય રે, નથી એકે તે અર્થ વિનાય રે ॥૧૯॥

સર્વે સમજી વિચારી કર્યા છે રે, એને આશરી કંઈક તર્યા છે રે ।

તે તો સહુ જાણે છે સાક્ષાત રે, નથી મુખના કહ્યાની વાત રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે પંચચત્વારિંશઃ પ્રકારઃ ॥૪૫॥

 

Purushottam Prakash

Prakar - 45

 

Dohā

Vali vali shu varnavu, vali ā samāni vāta.

Jiva jagatanā upare, āja ame chhie raliāta.. 1

How can I describe the story of this time again and again? I am vey happy with the jivas of this world... 1

Jāniye ākhi jaktane, lai jāye amāre dhāma.

Kede na rākhiye koine, ema haiye chhe ghani hāma... 2

I want to take the whole world to my Akshardham; it is my heartfelt wish not to leave anyone behind ... 2

Te sāru bhumi upare, kai rākhyā sukhanā samāja.

Amārā anga-sangani vastu, rākhi jivanā kalyāna kāja... 3

That is why I have left so many items that will bring happiness; things that belonged to me to liberate the jivas... 3

Fari fari fero pade, evu karavu nathi ā vāra.

Sahu jivano sāmato, āja karavo chhe uddhāra... 4

I do not want to come again and again; I want to grant liberation to all the jivas in one go... 4

Chopāi

Teha sāru chhāpi didhā charana re, je chhe motā sukhanā karana re.

Charana chintave chihne sahita re, vali puje koi kari prita re... 5

That why he imprinted his footprints to give ultimate happiness. Whoever thinks of my footprints and worship with love... 5

Pāna fule pujashe je jana re, ekāgra rākhi shuddha mana re.

Tene antare thāshe prakāsha re, leshe sukha alaukika dāsa re... 6

Whoever worships (the holy feet) with a leaf or flower and whoever concentrates with a pure mind; they will be radiant from within and they will attain divine happiness ... 6

Tene mānashe puranakāma re, vali pāmashe akhanda dhāma re.

Evo charana tano chhe pratāpa re, Shrimukhe kahe Shri Hari āpa re... 7

They will be fulfilled in every way and they will attain Akshardham. That is the power of his lotus feet says Maharaj... 7

Satya mānajo sahu tame jana re, ā chhe ati hitanā vachana re.

Āthi āpashu sukha antara re, rākho bhāre bharuso bhitara re... 8

Everyone belive this to be true, these are the words of benefit. I will give you inner happiness, be very trustful... 8

Vali pujavā pata murati re, āpi sahune kari hete ati re.

Preme pujashe prema vadhāri re, puja vidhi sundara lai sāri re... 9

Maharaj gave his murti to worship with love. Whoever worships the murti in their puja with love... 9

Kari pujā utārashe ārati re, karashe dhunya ne vali vinati re.

Teha muratimā āpe rahi re, sarve pujāne mānashu sahi re... 10

Who performs ārti, chants and prays, I will accept their worship by residing in the murti... 10

Leshu pujā eni kari prita re, pachhi deshu sukha rudi rita re.

Nirmala antaravālā je jana re, teni pujā letā hu prasanna re... 11

I will accept the puja with love and in return I will give lots of happiness. I am happy to accept the puja of those who have a pure heart... 11

Ema pragata pata muratimā re, puji pāmashe sukhani simā re.

Biji muratiyo bahu jage re, mara seve puje sarā lage re... 12

I will manifest in these murtis; worshiping them, one will attain endless happiness. There are lots of other murtis in this world; even if one worship these murti till the end of their life... 12

Toya evo parichaya na pāme re, jethi sarave sankata vāme re.

Biji murati ne ā je murati re, temā fera jānajo chhe ati re... 13

Those who worship other murtis will not get their get rid of their sorrows. Believe that there is a difference between my murti and other murtis... 13

Kā je ā muratine sparasha re, thayo amāro māte sarasa re.

Jāno ā muratine sevatā re, dushta shami jāshe dukha detā re... 14

Because I have touched this murti, it is the best. By worshiping my murtis, the sorrows of evil will abate... 14

Kāma krodha lobha ne je moha re, evo adharma sargano samoha re.

Eha antare rahyo chhe chhāi re, tene bhitara rahyu chhe bharāi re... 15

Lust, anger, greed and attachment, these are all a horde of adharma. Whose hearts are full of the above... 15

Te to pata murati pujave re, pāpa nāse ke’ nai rai’ye have re.

Evo pata murati pratāpa re, jāno sahu harana santāpa re... 16

By worshiping my murti, they will get rid of the above (inner enemies). That is the power of this murti; it will rid of all sorrows... 16

E pana māno mokshani nisarani re, kari chhe jo dhāma jāvā tani re.

Eha vinā aneka je upāya re, karyā jāvā brahmamo’la māya re... 17

Believe this to be a ladder that has been erected to attain liberation. And there are many other means to attain Akshardham ... 17

Sarve upāya thayā chhe sārā re, nathi e vinā bijā karanārā re.

E to karyā chhe ame vichāri re, sahu karavā akshara adhikāri re... 18

All the means have been done are great; there is no one else to have achieved this. I have thoughtfully employed various methods to make the jivas worthy of becoming like Akshar... 18

Ema jāno jana niradhāra re, āja tare chhe jiva apāra re.

Je je ame karyā chhe upāya re, nathi eke te artha vināya re... 19

Everyone know for certain, today countless jivas will be saved. All the means that I have thought about have not been without purpose... 19

Sarve samajhi vichāri karyā chhe re, ene āshari kaika taryā chhe re.

Te to sahu jāne chhe sākshāta re, nathi mukhanā kahyāni vāta re... 20

I have thought about it very well, it is for that reason that many have been liberated. Believe this to be the truth, such that we are unable to speak with our mouths ... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana kamal sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye panchachatvārashah prakārah... 45

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬