પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૧૩

 

દોહા

દેશોદેશથી આવે દરશને, નિ’મ ધારી સહુ નરનાર ।

આવિને નીરખે નાથને, તેણે લિયે સુખ અપાર ॥૧॥

સમૈયે સમૈયે સુખ દેવા, ઉત્સવ કર્યા અનેક ।

દયા કરી દીનબંધુએ, જીવ નિર્ભય કરવા નેક ॥૨॥

તેહ જ અર્થે તાન છે, જીવ મોકલવા નિજધામ ।

આવ્યા કારજ એ કરવા, ઘણે હેતે કરી ઘનશ્યામ ॥૩॥

એટલા માટે અનેક રીતે, કરે ઉપાય આઠું જામ1

જ્યાં જ્યાં ઉત્સવ સમૈયા કર્યા, કહું તે તે ગામનાં નામ ॥૪॥

ચોપાઈ

સહુથી મોર્યે ઉત્સવ માંગરોલ રે, થયા જન ત્યાં ભેળા અતોલ રે ।

પછી લોજે કરી બહુ લીલા રે, ત્યાં પણ થયા’તા જન બહુ ભેળા રે ॥૫॥

અગત્રાયે આઠમ ઉત્સવ રે, કરી તાર્યા જીવ કૈ ભવ રે ।

ભલી ભાડેરે આઠમ ભજાવી રે, કરી લીલા માણાવદ્ર આવી રે ॥૬॥

મેઘપુરના ઉત્સવ માંઈ રે, દ્વિજ જમાડી કરી ભલાઈ રે ।

પંચાળાનો સમૈયો પ્રસિદ્ધ રે, આપ્યાં સુખ સહુને બહુવિધ રે ॥૭॥

જૂનેગઢ જઈ મહારાજ રે, કરી ઉત્સવ કર્યાં બહુ કાજ રે ।

ધોરાજીની લીલા ધન્ય ધન્ય રે, જોઈ જન થયા છે મગન રે ॥૮॥

કરિયાણામાં ઉત્સવ કીધો રે, બહુ જનને આનંદ દીધો રે ।

ગઢડાની તો નહિ આવે ગણતી રે, યાં તો ઉત્સવ કર્યા છે અતિ રે ॥૯॥

કારિયાણીના કેટલાક કહું રે, યાં તો લીલા કરી બહુ બહુ રે ।

સારંગપુર છે સારું ગામ રે, કરી ઉત્સવ સાર્યું સૌનું કામ રે ॥૧૦॥

બોટાદમાં લીલા બહુ બની રે, ભલી ભજાવી છે હુતાશની રે ।

લોયે લીધો સહુ જને લાવ રે, પુરા કર્યા છે ભક્તના ભાવ રે ॥૧૧॥

નાગડકાની લીલા જન જાણે રે, સારો સમૈયો સુંદરિયાણે રે ।

કરમડની વાત શું કહું રે, નાથ નીરખી સુખી થયા સહુ રે ॥૧૨॥

કાળુતળાલ માંડવી તેરા રે, કર્યા ભુજે ઉત્સવ કઈ વેરા રે ।

મછિયાવ્યમાં મહારાજ આવી રે, ભલી હુતાશની ત્યાં ભજાવી રે ॥૧૩॥

જેતલપુરમાં જગન કીધા રે, કંઈ જનને શરણે લીધા રે ।

અમદાવાદની ચોરાશી કીધી રે, કર્યું ખોખરે કામ પરસિધિ રે ॥૧૪॥

આદરોજનો અન્નકૂટ કીધો રે, કર્જીસણે જને લાવો લીધો રે ।

સિદ્ધપુરનો સમૈયો સુંદર રે, કર્યો અલબેલે આનંદભર રે ॥૧૫॥

વડથલ પીપળી તવરા કાવ્યા રે, થયા સમૈયા પોતે ન આવ્યા રે ।

ડભાણની લીલા કહી દાખું રે, જિયાં જન મળ્યા હતા લાખું રે ॥૧૬॥

વડતાલની લીલા વખાણી રે, લખે લખતાં મ ન લખાણી રે ।

વડોદરામાં વાલ્યમ જઈ રે, તાર્યા જન દરશન દઈ રે ॥૧૭॥

સુરત પધારિ શ્યામ સુંદર રે, તાર્યાં દરશને કઈ નારી નર રે ।

ધર્મપુરમાં ધરિયો મુગટ રે, કર્યો વાંસદે ઉત્સવ અમટ2 રે ॥૧૮॥

એહ રીત્યે બીજે ઘણે ગામ રે, સંગે સંત લઈ ફર્યા શ્યામ રે ।

એમ પવિત્ર કરી પૃથવી રે, તાર્યા જીવ કાઢિ રીત નવી રે ॥૧૯॥

અતિ આનંદ જનને પમાડ્યું રે, બ્રહ્મમો’લનું બાર ઊઘાડ્યું રે ।

સહુ જાઓ ધામમાં આ સમે રે, સ્વામી સહજાનંદને હુકમે રે ॥૨૦॥

 

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે ત્રયોદશઃ પ્રકારઃ ॥૧૩॥

Purushottam Prakash

Prakar - 13

Dohā

Desho-deshathi āve darashane, ni’ma dhāri sahu nara-nāra.

Āvine nirakhe nāthane, tene liye sukha apāra... 1

Devotees come from regions far and wide. The male and female devotees abide staunchly by the niyams. They come and have the darshan of Maharaj and they received unlimited happiness... 1

Samaiye samaiye sukha devā, utsava karyā aneka.

Dayā kari dina-bandhuhe, jiva nirbhaya karavā neka... 2

To give happiness during numerous samaiyās, Maharaj celebrated countless utsavs. Maharaj has shown compassion to make all jivas fearless... 2

Teha ja arthe tāna chhe, jiva mokalavā nijadhāma.

Āvyā kāraja e karavā, ghane hete kari Ghanshyāma... 3

The only reason for insistence is to send jivas to his Akshardham. He has come specifically for this task, and the Lord performs these tasks lovingly... 3

Etalā māte aneka rite, kare upāya āthu jāma.

Jyā jyā utsava samaiyā karyā, kahu te te gāmanā nām... 4

To do that in many different ways, Maharaj finds new ways of liberation all the time. I will tell you the names of all the towns where Maharaj has celebrated utsavs... 4

Chopāi

Sahuthi morye utsava Māngarola re, thayā jana tyā bhelā atola re.

Pachhi Loje kari bahu lirā re, tyā pana thayā’tā jana bahu bhelā re... 5

First of all, he celebrated an utsav in Mangrol, where countless devotees had gathered there. Then he performed many lilās in Loj, where many devotees gathered there too... 5

Agatrāye āthama utsava re, kari tāryā jiva kai bhava re.

Bhali Bhādere āthama bhajāvi re, kari lirā mānāvadra āvi re... 6

Maharaj celebrated the Janmashtami utsav in Agatrāy and liberated many jivas from their worldly life. He celebrated the Janmashtami in Bhāder and performed many lilās in Manavadra too… 6

Meghapuranā utsava māi re, dvija jamādi kari bhalāi re.

Panchalāno samaiyo prasiddha re, āpyā sukha sahune bahuvidha re... 7

In the Meghpur utsav, Maharaj fed Brahmins for six months with his kindness. The ustav in Panchala is famous; he gave happiness to all in many different ways... 7

Junegadha jai Mahārāja re, kari utsava karyā bahu kāja re.

Dhorājini lilā dhanya dhanya re, joi jana thayā chhe magana re... 8

Maharaj then went Junagadh and celebrated an utsav there and accomplished many other tasks. The lilās done in Dhoraji are amazing, upon seeing, the devotees were fulfilled... 8

Kariyānāmā utsava kidho re, bahu janane ānanda didho re.

Gadhadāni to nahi āve ganati re, yā to utsava karyā chhe ati re... 9

In Kariyana he celebrated an utsav too and gave happiness to many devotees. One cannot count the number of utsavs he celebrated in Gadhada... 9

Kāriyāninā ketalāka kahu re, yā to lilā kari bahu bahu re.

Sārangapura chhe sāru gāma re, kari utsava sāryu saunu kāma re... 10

How many can be said about Kariyani, many a lilās were performed here. Sarangpur is a really nice village, where he celebrated ustavs and fulfilled devotee’s wishes... 10

Botādamā lilā bahu bani re, bhali bhajāvi chhe Hutāshani re.

Loye lidho sahu jane lava re, purā karyā chhe bhaktanā bhāva re... 11

A great number of lilās occurred in Botad, where he celebrated the Holi utsav. In Loya, the devotees took full opportunity of Maharaj and Maharaj fulfilled devotees’ wishes... 11

Nāgadakāni lilā jana jāne re, sāro samaiyo Sundariyāne re.

Karamadani vāta shu kahu re, nātha nirakhi sukhi thayā sahu re... 12

Everyone is aware of Nagadka’s lilā, another nice samaiyo took place in Sundariyane. What shall I say of Karamad, everyone attained happiness by doing Maharaj’s darshan... 12

Kālutalāva Māndavi Terā re, karyā Bhuje utsava kai verā re.

Machhiyāvyamā Mahārāja āvi re, bhali Hutāshani tyā bhajāvi re... 13

In Kalu-Talav, Mandvi, Tera, and Bhuj, Maharaj performed utsavs numerous times. Then, Maharaj came to Machhiyav and beautifully celebrated the Holi utsav... 13

Jetalapuramā jagana kidhā re, kai janane sharane lidhā re.

Amdāvādani chorāshi kidhi re, karyu Khokhare kāma parasidhi re... 14

In Jetalpur, he performed grand yagnas and took many devotees under his refuge. In Amdavad, he fed all the brahmins and did a great task in Khokhara that is well known... 14

Ādarojano annakuta kidho re, Karjisane jane lāvo lidho re.

Siddhapurano samaiyo sundara re, karyo alabele ānandabhara re... 15

In Ādroj he celebrated the Annakut utsav and the people of Karjisan got the opportunity to take part. In Siddhapur he celebrated a really beautiful samaiyo, and he did this filled with upmost pleasure... 15

Vadathala Pipali Tavarā kāvyā re, thayā samaiyā pote na āvyā re.

Dabhānani lilā kahi dākhu re, jiyā jana maryā hatā lākhu re... 16

In Vadthal, Pipali, and Tavara, samaiyas took place here without Maharaj attending them. In the Dabhan lilā, hundreds and thousands of devotees had gathered here... 16

Vadatalani lilā vakhāni re, lakhe lakhatā ma na lakhāni re.

Varodarāmā vālyama jai re, tāryā jana darashana dai re... 17

The Vadtal lilās are praised; I have not been able to completely write about them. Maharaj went to Vadodara and uplifted people by giving his divine darshan... 17

Surata padhāri shyāma sundara re, tāryā darashane kai nāri nara re.

Dharmapuramā dhariyo mugata re, karyo Vānsade utsava amata re... 18

Maharaj went to Surat and uplifted many males and females through his darshan. In Dharmapur, he wore a beautiful crown, and in Vansada, he performed an unforgettable utsav... 18

Eha ritye bije ghane gāma re, sange santa lai faryā shyāma re.

Ema pavitra kari pruthavi re, tāryā jiva kādhi rita navi re... 19

In this way, he traveled to many more villages, taking his sadhus with him. In that way, he has made this earth extremely pure and liberated many jivas through new methods... 19

Ati ānanda janane pamādyu re, Brahmamo’lanu bāra ughādyu re.

Sahu jāo dhāmamā ā same re, Swami Sahajānandane hukame re... 20

Maharaj has made the people very happy and opened the door to Akshardham. Everyone should go to Akshardham this time. This is due to Sahajanand Swami’s orders... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana-kamala sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye trayodashah prakārah... 13

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬