પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૪૭

 

દોહા

વળી અમારે જે આશરે, બાયું આવિયું બહુ બહુ ।

તેને કહ્યા ધર્મ તેહના, તેણે પામી પરા ગતિ સહુ ॥૧॥

સતીગીતામાં જે સૂચવ્યા, સધવા વિધવાના ધર્મ ।

તેમ જ રહી ત્રિયા સહુ, પામી છે ધામ જે પર્મ ॥૨॥

જે ધર્મ નો’તા ધરા ઉપરે, નરનારીના નિરધાર ।

તે અમે પ્રગટ કરી, બહુ તારિયાં નર નાર ॥૩॥

એમ અનેક રીતશું, અતિ કર્યો છે ઉપકાર ।

જીવ આખા જક્તના જેહ, તેહ કરવા ભવપાર ॥૪॥

ચોપાઈ

અતિ અતિ કર્યા મેં ઉપાય રે, તે તો કે’તાં કે’તાં ન કે’વાય રે ।

જે જે કર્યું અમે આ જગમાં રે, તે તો ચલાવા મોક્ષ મગમાં1 રે ॥૫॥

જે જે અમે કરાવિયા ગ્રંથ રે, નર નારીને તારવાં અર્થ રે ।

વળી પદ છંદ કીરતન રે, અષ્ટક ને સ્તુતિ જે પાવન રે ॥૬॥

તેને શીખે સુણે ભણે ગાય રે, તે તો અક્ષરધામમાં જાય રે ।

કાં જે અંકિત અમારે નામે રે, માટે પોં’ચાડે એ પરમ ધામે રે ॥૭॥

જેમાં સ્વામિનારાયણ નામ રે, એવી કથા સુણે નર વામ રે ।

એવી કીર્તિ સાંભળતાં જન રે, થાય અતિ પરમ પાવન રે ॥૮॥

વળી પદ જે નામે અંકિત રે, તેને ગાયે સુણે કરી પ્રીત રે ।

જેમાં સહજાનંદ સ્વામી નામ રે, આવે જે કાવ્યમાં ઠામો ઠામ રે ॥૯॥

એવી કાવ્ય કે’તાં ને સાંભળતાં રે, વાર ન લાગે મહાસુખ મળતાં રે ।

મહામંત્રરૂપ એહ કા’વે રે, તેને તુલ્ય બીજું કેમ આવે રે ॥૧૦॥

નામ પ્રભુનાં અનંત અપાર રે, સહુ ભાવે ભજે નર નાર રે ।

પણ સ્વામિનારાયણ કે’તાં રે, નથી વાર ભવપાર લેતાં રે ॥૧૧॥

આજ એ નામનો છે અમલ2 રે, તે ન વિસારવું એક પલ રે ।

લેતાં નામ નારાયણ સ્વામી રે, જાણો તે બેઠા ધામને પામી રે ॥૧૨॥

જેહ મુખે એનો ઉચ્ચાર રે, તે તો જાણો પામ્યા ભવપાર રે ।

માટે એ નામની કાવ્ય કા’વે રે, તેને શીખવી સુણવી ભાવે રે ॥૧૩॥

વળી અમારા અંગનું અંબર3 રે, બહુ સ્પરશેલ સારું સુંદર રે ।

એહ પ્રસાદિનું જેહ પટ4 રે, મળે ટળે સર્વે સંકટ રે ॥૧૪॥

એહ વસ્ત્ર અનુપમ અતિ રે, થાય પૂજતાં પરમ પ્રાપતિ રે ।

અતિ માહાત્મ્ય એનું અતુલ્યે5 રે, કહો કયાંથી મળે એહ મુલ્યે રે ॥૧૫॥

જે જે અમારા સંબંધની વસ્ત રે, ન મળે ગોતતાં ઉદે6 ને અસ્ત6 રે ।

જણસ અમ સંબંધીની જે જે રે, છે એ કલ્યાણકારી માની લીજે રે ॥૧૬॥

તે તો રાખી છે અમે અપાર રે, સહુ જન અરથે આ વાર રે ।

નખ શિખા લગી નિરધાર રે, રાખી સ્પરશી વસ્તુ કરી પ્યાર રે ॥૧૭॥

સ્પરશી ચીજ જે બહુ પરકારે રે, અડી હોય જે અંગે અમારે રે ।

તે તો સર્વે છે કલ્યાણકારી રે, માટે રાખી છે અમે વિચારી રે ॥૧૮॥

એમ અનેક પ્રકારે આજ રે, બહુ જીવનાં કરવાં છે કાજ રે ।

આવ્યા છીએ અમે એમ ધારી રે, સર્વે જીવને લેવા ઉદ્ધારી રે ॥૧૯॥

એમ કહ્યું આપે અવિનાશે રે, તે તો સાંભળીયું સહુ દાસે રે ।

સુણી સહુ થયાં પરસન રે, કહે સ્વામી શ્રીજી ધન્ય ધન્ય રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે સપ્તચત્વારિંશઃ પ્રકારઃ ॥૪૭॥

 

Purushottam Prakash

Prakar - 47

 

Dohā

Vali amāre je āshare, bāyu āviyu bahu bahu.

Tene kahyā dharma tehanā, tene pāmi parā gati sahu... 1

Many women who have my refuge. He told them about their rules, and they were liberated.. 1

Sati gitāmā je suchavyā, sadhavā vidhavānā dharma.

Tema ja rahi triyā sahu, pāmi chhe dhāma je parma... 2

In the Sati Gita scripture, the rules for widows and married women are prescribed. And those who followed these rules will attain liberation... 2

Je dharma no’tā dharā upare, nara-nārinā niradhāra.

Te ame pragata kari, bahu tāriyā nara nāra.. 3

Until now, there were no specific rules for men and women. By introducing them, I have liberated many men and women... 3

Ema aneka ritashu, ati karyo chhe upakāra.

Jiva ākhā jaktanā jeha, teha karavā bhavapāra... 4

In many ways, he has done a favor to the jivas; he wants to liberate all the jivas of the world... 4

Chopāi

Ati ati karyā ma upāya re, te to ke’tā ke’tā na ke’vāya re.

Je je karyu ame ā jagamā re, te to chalāvā moksha magamā re... 5

I have employed so many solutions, I am unable to state them all. Whatever I have done in this world is for liberation... 5

Je je ame karāviyā grantha re, nara nārine tāravā artha re.

Vali pada chhanda kiratana re, ashtaka ne stuti je pāvana re... 6

Whatever scriptures that I have had written are for the liberation for all male and female. All the kirtans, prayers and verses... 6

Tene shikhe sune bhane gāya re, te to aksharadhāmamā jāya re.

Kā je ankita amāre nāme re, māte po’chāde e parama dhāme re... 7

Whoever learns, listens and sings these will go to Akshardham. All these have my name, for that reason, they lead to my Akshardham... 7

Jemā Swaminarayana nāma re, evi kathā sune nara vāma re.

Evi kirti sāmbhalatā jana re, thāya ati parama pāvana re... 8

Whoever listens to discourses where there is the name of Swaminarayan… Whoever listens to the famed name of Swaminarayan will become very holy ... 8

Vali pada je nāme ankita re, tene gāye sune kari prita re.

Jemā Sahajānanda Swami nāma re, āve je kāvyamā thāmo thāma re... 9

Whoever listens or sings to kirtans that have my name with love; kirtans that have the name ‘Sahajanand Swami’ name everywhere in poem ... 9

Evi kāvya ke’tā ne sāmbhalatā re, vāra na lāge mahāsukha malatā re.

Mahāmantra roop eha kā’ve re, tene tulya biju kema āve re... 10

By singing or listening to these poems, you will attain instant happiness. There is no comparison in chanting the great name of Swaminarayan... 10

Nāma prabhunā ananta apāra re, sahu bhāve bhaje nara nār re.

Pana Swaminarayana ke’tā re, nathi vāra bhavapāra letā re... 11

There are many names of God that men and women chant with love. But whoever chants the name Swaminarayan, there is no delay in their liberation... 11

Āja e nāmano chhe amala re, te na visāravu eka pala re.

Letā nāma Narayana swami re, jāno te bethā dhāmane pāmi re... 12

Do not forget for even a second the purity of this name. Know that whoever says ‘Swaminarayan’ is seated in Akshardham ... 12

Jeha mukhe eno uchchāra re, te to jāno pāmyā bhavapāra re.

Māte e nāmani kāvya kā’ve re, tene shikhavi sunavi bhāve re... 13

Whoever utters the name of Swaminarayan, understand that they have attain Akshardham. So sing, learn and listen to these kirtans with love... 13

Vali amārā anganu ambara re, bahu sparashela sāru sundara re.

Eha prasādinu jeha pata re, male tale sarve sankata re... 14

Any clothing that I have worn and has touched my body; whoever touches these prasādi clothes – their obstacles will be removed... 14

Eha vastra anupama ati re, thāya pujatā parama prāpati re.

Ati māhātmya enu atulye re, kaho kyāthi male eha mulye re... 15

By worshipping these unique clothes, one will attain the greatest attainment. That is the greatness of these clothes; where can one find such invaluable clothes?... 15

Je je amārā sambandhani vasta re, na male gotatā ude ne asta re.

Janasa ama sambandhini je je re, chhe e kalyānakāri māni lije re... 16

All the items that have come into contact with me cannot be found anywhere if one searched from sunrise to sunset. Believe that all the items that I have used will bring liberation... 16

Te to rākhi chhe ame apāra re, sahu jana arathe ā vāra re.

Nakha shikhā lagi niradhāra re, rākhi sparashi vastu kari pyāra re... 17

This time, I have lovingly left so many items - from head to toenail – for everyone... 17

Sparashi chija je bahu parakāre re, adi hoya je ange amāre re.

Te to sarve chhe kalyānakāri re, māte rākhi chhe ame vichāri re... 18

All the things that I have touched and have been touched me; these items are all a cause of liberation. I have kept these with thought... 18

Ema aneka prakāre āja re, bahu jivanā karavā chhe kāja re.

Āvyā chhie ame ema dhāri re, sarve jivane levā uddhāri re... 19

I want to grant liberation to the jivas in many ways. That is the reason I have come on this earth... 19

Ema kahyu āpe avināshe re, te to sāmbhaliyu sahu dāse re.

Suni sahu thayā parashana re, kahe swami Shriji dhanya dhanya re... 20

That is what Maharaj said, and all the devotees heard this. Everyone was happy to hear this and exclaimed how fortunate they are... 20

 

Iti Shri Sahajānanda Swami charana kamal sevaka Nishkulananda Muni virachite Purushottama-Prakāsha madhye saptachatvārashah prakārah... 47

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬