સારસિદ્ધિ

કડવું - ૧

રાગ: ધન્યાશ્રી

શ્રી પુરુષોતમ પ્રસન્ન કરવા કાજજી, શું શું જોઈએ આ જીવને સમાજજી1

જેણે કરી રીઝે શ્રીમહારાજજી, એવું શોધી સાર લૈ લેવું આજજી ॥૧॥

રાગ: ઢાળ

શોધી સાર સર્વે તણો, લૈ લેવો લાભ લાલચ્યે કરી ।

આવ્યો અવસર ઓળખી, રાજી કરવા શ્રીહરિ ॥૨॥

શ્રીહરિ રાજીએ સહુ રાજી, રાજી કર્યા ક્રોડ તેતરીસ ।

શેષ દિનેશ ને શશી સુરેશ,2 વળી કર્યા રાજી અજ3 ઈશ4 ॥૩॥

જેમ રાજેન્દ્રને રાજી કરતાં, તેની પ્રજા પણ રાજી થઈ ।

તેમ પ્રભુને પ્રસન્ન કરતાં, કહો કમી તેને શાની રઈ ॥૪॥

જેમ મહારત્નની મો’રમાં, 5 અન્ય નાણું છે અતિ ઘણું ।

તેમ હરિ રીઝવતાં સહુ રીઝ્યા, ન રહ્યું કેનું કુરાજીપણું ॥૫॥

જેમ અનંત ઉડુ6 ઉગે અંબરે,7 પણ અર્ક8 વિના રહે અંધેર ।

તેમ હરિ સેવા વિના સમજો, છે નિરર્થક નહિ ફેર ॥૬॥

જેમ સો સો શૂન્ય સારાં કરે, પણ એક અંક ન કરે જો આગળે ।

તે સરવાળો શાનો મેલશે, જે કરે છે કાળપ કાગળે ॥૭॥

તેમ એક હરિ ને પરહરે, બીજી કરે ચતુરાઈ કોટ ।

તે તો માથાફર9 ચાલે મારગે, જેમ જેમ ચાલે તેમ ખોટ ॥૮॥

માટે અન્ય ઉપાય અળગા કરી, રાજી કરિયે રુડે રમાપતિ ।

નકી નિશાન ન ચૂકિયે, સમજી વિચારી શુભ મતિ ॥૯॥

નિશ્ચે એમ નિર્ણય કરી, ખરી કરી લઈએ વળી ખોજ ।

નિષ્કુળાનંદ તો પામીયે, મનમાની મહારાજથી મોજ ॥૧૦॥

કડવું 🏠 home