સારસિદ્ધિ

કડવું - ૨૪

રાગ: ધન્યાશ્રી

ભક્તિમાં ભાર1 ભારે છે બહુજી, કેટલીક મોટપ મુખે હું કહુંજી ।

તમે વિચારી જુઓ જન સહુજી, એહ મોટપને ઉપમા શી દઉંજી ॥૧॥

રાગ: ઢાળ

દઉં શી એને ઉપમા, ભક્તિ બરોબર બીજું નથી ।

તે ભક્તિ પ્રભુ પ્રકટની, કહી નથી પરોક્ષની કથી ॥૨॥

પામી પ્રભુ પ્રગટને, જેણે લીધો છે મોટો લાવો2

મોટો લાભ મળી ગયો, ટળી ગયો પૂરણ દાવો3 ॥૩॥

તેને તોલે ત્રિલોકમાંહી, ના’વે કોઈ નિરધાર ।

સમે સમે સુખ પામિયાં, પ્રભુ પ્રગટના ભજનાર ॥૪॥

પ્રગટ ભક્તિ વ્રજવાસિયે કરી, પરોક્ષ ભક્ત અજ4 અમરેશ ।

જેવું સુખ ગોપી ગોવાળ પામિયાં, તેવું ન પામિયા વિધિ5 ઇશ ॥૫॥

પ્રગટ ભજી ઋષિપતની, પરોક્ષ ભજ્યા ઋષિરાય6

ઋષિપત્નીએ હરિ રાજી કર્યા, ઋષિ રહ્યા પરિતાપ માંય ॥૬॥

પ્રભુ પ્રગટના પ્રસંગ વિના, રહી ગઈ એવા મોટાને ખોટ ।

આજ કાલના અભાગિયા, દિશ7 વિના દિયે છે દોટ ॥૭॥

પ્રગટ વિના છે પાંપળાં,8 ભક્ત કરે છે ભવમાંય ।

ખરા ખાંડતાં કુસકા,9 કણ નહિ નીસરે તે માંય ॥૮॥

હરિલાડીલા લાડુ જમી ગયા, કેડે પડ્યાં રહ્યાં પતરાવળાં ।

જેથી ભૂખ ન જાય સુખ ન થાય, વણ સમજે ચાટે છે સઘળાં ॥૯॥

દન્તી10 ગયા દાંત રહ્યા, કેમ ભાગે કોટ11 કમાડ ।

નિષ્કુળાનંદ પરોક્ષ ભક્તિને, પ્રીછજો12 એહ પાડ13 ॥૧૦॥

કડવું 🏠 home